Văn bản UBND lĩnh vực Ngoại giao

Có tất cả 65 văn bản: Ngoại giao
41

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
42

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
43

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
44

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
45

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
46

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
47

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
48

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
49

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
50

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
51

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
52

Quyết định 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2015
53

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
54

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
55

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
56

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành "Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai"

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
57

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
58

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
59

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
60

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
Vui lòng đợi