Văn bản UBND lĩnh vực Ngoại giao

Có tất cả 62 văn bản: Ngoại giao
41

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
42

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
43

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
44

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
45

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
46

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
47

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
48

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 16/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
49

Quyết định 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2015
50

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 19/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
51

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
52

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
53

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành "Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai"

Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
54

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 10/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
55

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
56

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
57

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
58

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
59

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
60

Chỉ thị 35/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2011
Vui lòng đợi