Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.115 văn bản: Ngoại giao
2101

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực: Ngoại giao;Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
2102

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/12/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2103

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2104

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hunggari

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/01/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2105

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/11/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2106

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/10/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2107

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 14/03/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
2108

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
2109

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2110

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 31/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
2111

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Sri Lanka

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/03/1978
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2112

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/11/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2113

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ghi nê xích đạo

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/09/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2114

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Irac

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/04/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
2115

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/10/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
Vui lòng đợi