Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 2.102 văn bản: Ngoại giao
2081

Quyết định 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 28/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2082

Nghị định 42-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 29/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2083

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Bỉ - Luc-xam-bua về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 24/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2084

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
2085

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật

Ban hành: 21/11/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
2086

Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

Ban hành: 10/05/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
2087

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 02/10/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
2088

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
2089

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 28/12/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
2090

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Ban hành: 10/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2091

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hunggari

Ban hành: 18/01/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2092

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

Ban hành: 30/11/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2093

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 17/10/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2094

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/03/1983
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
2095

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc

Ban hành: 12/10/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
2096

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết

Ban hành: 10/12/1981
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2097

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước

Ban hành: 31/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
2098

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Sri Lanka

Ban hành: 03/03/1978
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
2099

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta

Ban hành: 30/11/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
2100

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ghi nê xích đạo

Ban hành: 20/09/1977
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
Vui lòng đợi