Nghị quyết về cải cách bảo hiểm xã hội

Lọc bài viết theo:

Căn cứ đóng BHXH: Bằng ít nhất 70% tổng tiền lương 11/10/2018

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải chính chính sách bảo hiểm xã hội đã được Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018 tại Nghị quyết 125/NQ-CP.

Đóng bảo hiểm 10 - 15 năm cũng được hưởng lương hưu 24/05/2018

Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 23/5/2018