Nghị quyết 32/NQ-CP 2019

Lọc bài viết theo:

Hướng giải quyết với cán bộ dôi dư khi sắp xếp cấp huyện, xã  17/05/2019

Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021 do Chính phủ ban hành, tại Nghị quyết 32/NQ-CP.

Hoàn thành hướng dẫn thay đổi địa giới hành chính trước 30/11/2019  17/05/2019

Ngày 14/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức ở nhiều địa phương 17/05/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.