Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Những bệnh viện được can thiệp y tế để xác định lại giới tính  19/11/2018

Theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ một số bệnh viện nhất định mới được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính. 

Xăm, phun thẩm mỹ chỉ được thực hiện tại cơ sở chuyên khoa 16/11/2018

Tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.