Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

9 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 08/02/2018

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về 09 trường hợp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Cơ sở kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm 05/02/2018

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.