Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tư vấn đến 10 triệu đồng/năm 05/09/2019

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật 26/06/2019

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm 14/05/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/5/2019 vừa qua.

Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/05/2019

Ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ).

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có gì đáng chú ý? 31/07/2018

Từ năm 2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực. Đây là tín hiệu vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tạo động lực cho doanh nghiệp này phát triển.