Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Lọc bài viết theo:

Bộ GDĐT xác định điểm sàn với ngành sư phạm, ngành y 16/12/2018

Đây là nội dung mới được đề cập tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có gì mới? 12/12/2018

Một trong 09 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 là Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018. Luật này đã có những điều chỉnh lớn về chính sách phát triển giáo dục đại học, về những quy định liên quan đến cả người dạy và người học…

Giảng viên đại học phải có trình độ tối thiểu là thạc sĩ 12/12/2018

Nội dung này được đề cập tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi: Mở rộng quyền tự chủ cho các trường 10/12/2018

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14.