Luật Cảnh sát biển 2018

Lọc bài viết theo:

Luật Cảnh sát biển 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất 20/12/2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật Cảnh sát biển quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Dưới đây là những điểm mới và quan trọng nhất của Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018.