Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

Số: 41/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện - quận - thị xã - thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 267/TTr-SNV ngày 09 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, theo danh mục đính kèm.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định.
Điều 3. Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của quận - huyện để phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.
Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này và chủ trì phối hợp các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo quy định tại Quyết định này; chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện theo Quy chế (mẫu) sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 ngày 12 tháng 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện và Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.
Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Công an thành phố (PC13);
- Sở Nội vụ thành phố (3b);
- Trung tâm Công báo thành phố;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra quận;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

11. Phòng Kinh tế;

12. Phòng Quản lý đô thị.

nhayTổ chức các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận được thay thế bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 5.nhay

II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra huyện;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Phòng Công Thương.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thuộc tính văn bản
Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 41/2008/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 20/05/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác , Cơ cấu tổ chức

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

Số: 41/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện - quận - thị xã - thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 267/TTr-SNV ngày 09 tháng 5 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Điều 3. Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của quận - huyện để phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này và chủ trì phối hợp các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo quy định tại Quyết định này; chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện theo Quy chế (mẫu) sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 ngày 12 tháng 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện và Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Công an thành phố (PC13);
- Sở Nội vụ thành phố (3b);
- Trung tâm Công báo thành phố;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra quận;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

11. Phòng Kinh tế;

12. Phòng Quản lý đô thị.

II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra huyện;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Phòng Công Thương.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác