Quyết định 4032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

   ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
Số: 4032/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2012
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 ---------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 3336/STP-TC ngày 26 tháng 7 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                        
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, PCNC(2b);
- Lưu:VT, (PCNC-K) H.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Lê Minh Trí
 

    

   ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
 

 
    
KẾ HOẠCH
Sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND 
ngày  tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
---------------------------
 
Thực hiện Kế hoạch sơ kết 03 năm Thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp); Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích:
- Tổng hợp thông tin, số liệu và đánh giá tổng thể kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Luật) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Đánh giá những điểm tích cực, hạn chế của Luật trong hệ thống pháp luật và thực tiễn thi hành, từ đó đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản thi hành.
- Làm rõ các hạn chế, khó khăn và vướng mắc trong công tác triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.
2. Yêu cầu:
- Việc sơ kết phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và khoa học.
- Nội dung sơ kết phải bám sát những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng: tất cả các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Đánh giá tổng thể tình hình và kết quả triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến nay về các mặt công tác:
a) Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;
b) Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân quận, huyện.
c) Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân quận, huyện.
d) Kết quả thực hiện trách nhiệm hoàn trả (nếu có);
đ) Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường; kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường.
e) Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước chi cho công tác bồi thường nhà nước;
g) Tác động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ;
h) Đánh giá chung những kết quả đạt được.
2. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân:
a) Những vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật;
b) Những vướng mắc, bất cập từ các quy định của Luật (căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường; thủ tục giải quyết bồi thường; kinh phí bồi thường ...);
c) Nguyên nhân: (nguyên nhân chủ quan, khách quan).
3. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị.
4. Thống kê, tổng hợp số liệu:
Thời gian báo cáo số liệu được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến thời điểm báo cáo.
 III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 
1. Tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Luật tại thành phố Hồ Chí Minh:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Luật tại đơn vị, địa phương. Xây dựng và gửi Báo cáo sơ kết 03 năm về Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 để tổng hợp, dự thảo Báo cáo sơ kết chung cho toàn thành phố.
Tổ chức pháp chế có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Tư pháp quận - huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện sơ kết và xây dựng báo cáo sơ kết tại đơn vị, địa phương (Nội dung báo cáo theo Đề cương đính kèm). 
b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương; dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.
c) Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Luật trên địa bàn thành phố
- Chủ trì: lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.
- Nội dung:       
+ Đánh giá tổng thể tình hình và kết quả triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Báo cáo tham luận của các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân thành phố, Thanh tra Thành phố, Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân quận 8, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.
- Thời gian: 01 buổi, trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến ngày 15 tháng 9 năm 2012.
- Giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, hướng dẫn nội dung báo cáo tham luận và xây dựng chương trình tổ chức Hội nghị trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
2. Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động đánh giá thực tiễn triển khai Luật:
a) Khảo sát tình hình triển khai Luật theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
Sở Tư pháp tham gia Đoàn khảo sát liên ngành của Bộ Tư pháp.
Thời gian dự kiến: tháng 9 năm 2012.
b) Tham gia tọa đàm do Bộ Tư pháp tổ chức để đánh giá tình hình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Thời gian dự kiến: tháng 9 năm 2012.
c) Tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật do Bộ Tư pháp tổ chức, với 03 điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.
Thời gian dự kiến: tháng 11 năm 2012.
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động nêu tại phần III, mục 2 này khi Bộ Tư pháp có Kế hoạch và các yêu cầu triển khai cụ thể.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm tại đơn vị, địa phương và gửi về Sở Tư pháp đúng tiến độ.
2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân quận - huyện sơ kết 3 năm thi hành Luật; trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Minh Trí 
 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4032/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực