Quyết định 2678/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------
Số: 2678/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2519/TTr-STP-KTrVB ngày 20 tháng 5 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
Lê Minh Trí
             
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 05 năm 2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)
-------------------------------------
 
Thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” (sau đây gọi tắt là Đề án), Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Văn bản số 1986/BTP-VĐCXDPL ngày 15/4/2011 của Bộ Tư pháp về thực hiện công tác trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 như sau:       
I. Mục đích, yêu cầu
1. Theo dõi tình hình thi hành một số nội dung, lĩnh vực pháp luật trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật;
2. Rút ra bài học kinh nghiệm về cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phục vụ việc tổng kết thực hiện Đề án tại thành phố Hồ Chí Minh; kiến nghị hoàn chỉnh thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
II. Lĩnh vực, phạm vi và phương thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
1. Về lĩnh vực trọng tâm:
Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực sau:
Trật tự an toàn giao thông đường bộ;
Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép;
Xử lý vi phạm hành chính;
Cư trú;
Phòng cháy, chữa cháy;
Kết hôn với người nước ngoài;
An toàn vệ sinh thực phẩm;
Bảo vệ môi trường.
2. Phạm vi theo dõi: trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Về cách thức thực hiện:
a) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.
b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.
c) Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
4. Sản phẩm: Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.
III. Các hoạt động và tiến độ thực hiện:
1. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:
a) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
- Nội dung, điều tra khảo sát: Mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; Tác động của công tác tuyên truyền phố biến pháp luật đến ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và người dân.
- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2011;
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra khảo sát (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2011). 
b) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Kết hôn với người nước ngoài.
- Nội dung, điều tra khảo sát: Tính hợp lý của các quy định pháp luật; các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp thành phố.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2011.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra khảo sát (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2011). 
2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:
a) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy pháp xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép.
- Nội dung kiểm tra: Mức độ tuân thủ pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2011.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2011)..
b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
- Nội dung kiểm tra: Mức độ tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
- Cơ quan chủ trì: Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2011.
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2011).
3. Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực:
a) Các lĩnh vực cần báo cáo:
+ Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trật tự an toàn giao thông đường bộ
+ Sở Xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép
+ Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Xử lý vi phạm hành chính;
+ Công an thành phố báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Cư trú;
+ Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy.
+ Sở Tư pháp báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Kết hôn với người nước ngoài.
+ Sở Y tế báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường;
b) Nội dung cung cấp thông tin, báo cáo: (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm).
c) Thời gian thực hiện: hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/10/2011.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Căn cứ nội dung kế hoạch, giao Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các Sở-Ban -Ngành, Ủy ban nhân dân quận- huyện phối hợp thực hiện.
b) Trên cơ sở kết quả các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2011 (hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20/11/2011).
2. Thủ trưởng các Sở-Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:
a) Chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát theo Kế hoạch này; xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý.
b) Đối với hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, trường hợp đã có Kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực do mình quản lý thì thực hiện theo Kế hoạch. Trong trường hợp Kế hoạch nhưng chưa đáp ứng nội dung đã đề ra của Kế hoạch này thì cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2011 của Sở Tư pháp và giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp quyết toán kinh phí theo quy định./.
 

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí
           
Phụ lục
NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH
THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 05 năm 2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)
-------------------------------------
 
I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT (đối với lĩnh vực, địa bàn do mình phụ trách)
1. Tình hình ban hành các vặn bản trong năm 2011:
Đánh giá các nội dung này căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
a) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành theo yêu cầu; Số lượng, hình thức văn bản được xây dựng ban hành đúng tiến độ; Số lượng, hình thức và tên văn bản xây dựng, ban hành chậm tiến độ. Lý do chậm tiến độ;
b) Việc ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2011:
a) Công tác phố biến giáo dục pháp luật (các nội dung, hình thức phố biến đã thực hiện, các đối tượng được phổ biến, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật)
b) Tổ chức, nhân sự; tập huấn, bồi dưỡng; kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác.
3. Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong năm 2011:
a) Kết quả của hoạt động thanh tra: số lượng vụ việc thanh tra đã thực hiện; số lượng các sai phạm được phát hiện; kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử lý sai phạm.
b) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo; số lượng vụ việc đã được giải quyết; số lượng vụ việc còn tồn đọng.
c) Kết quả xử lý vi phạm hành chính: số lượng quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác; số lượng quyết định xử phạt hành chính và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác đã được chấp hành; quyết định chưa được chấp hành, lý do chủ yếu của việc chưa chấp hành.
d) Kết quả của hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật:
- Lĩnh vực tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát và xử lý các nguồn thông tin về tình hình thi hành pháp luật; số lượng các vi phạm được phát hiện.
- Các vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến trong lĩnh vực pháp luật được lựa chọn.
- Liệt kê cụ thể các vi phạm phạm pháp luật bị vi phạm nhiều trong thực tế.
- Tổng hợp số lượng các vi phạm pháp luật
4. Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật
Nêu và đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật: do bất cập của quy định pháp luật về nội dung, pháp luật về trình tự, thủ tục; nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đồi tượng thi hành; công tác tổ chức thi hành pháp luật (điều kiện về nguồn lực đảm bảo; công tác đôn đốc thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm...)
II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Kiến nghị xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.
a) Nêu tên văn bản và các quy định pháp luật cụ thể.
b) Kiến nghị (xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ bãi bỏ và lý do cụ thể).
2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật./.
Ghi chú: số liệu báo cáo được thống kê từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến 30 tháng 9 năm 2011.
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

thuộc tính Quyết định 2678/QĐ-UBND

Quyết định 2678/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2678/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:31/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác

tải Quyết định 2678/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi