Quy định về việc tổ chức thẩm định hồ sơ và trình ban hành giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG SỐ 442/QĐ-QLTN NGÀY 24-2-1994

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH BAN HÀNH
GIẤY PHÉP KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC HOÁNG SẢN

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Quy định về việc tổ chức thẩm định hồ sơ và trình ban hành Giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò và giấy phép khai thác khoáng sản nhằm tổ chức thực hiện:

1. Các Nghị định của Chính phủ:

- Số 95-HĐBT ngày 25-3-1992 về việc thi hành Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản;

- Số 356-HĐBT ngày 26-9-1992 về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

2. Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng:

- Số 588-CNNg-QLTN ngày 01-8-1992 về nguyên tắc, thủ tục xin khai thác và đăng ký Nhà nước khu vực khai thác mỏ khoáng sản rắn;

- Số 604-CNNg-QLTN ngày 13-8-1992 về nguyên tắc, thủ tục xin khai thác nước dưới đất và đăng ký các công trình khai thác nước dưới đất;

- Số 379-QĐ-KHKT ngày 26-6-1993 về nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép và đăng ký Nhà nước các loại hoạt động điều tra địa chất.

 

Điều 2. Quy định này được áp dụng trong cơ quan Bộ Công nghiệp nặng, Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước và Cục địa chất Việt Nam khi tiến hành xem xét, thẩm định đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác (dưới đây gọi chung là giấy phép khoáng sản) của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được gửi đến Bộ Công nghiệp nặng.

 

Điều 3. Cơ quan tiếp nhận đơn và hồ sơ xin giấy phép khoáng sản có trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn các chủ đơn làm đúng thủ tục quy định, tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, thu thập ý kiến của các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng, các Bộ, ngành khác ở Trung ương và địa phương, dự thảo giấy phép khoáng sản hoặc công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng xem xét.

 

Điều 4. Các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản trong thời hạn không quá 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ và phiếu hỏi ý kiến của cơ quan tiếp nhận đơn và hồ sơ xin giấy phép khoáng sản.

Quá thời hạn nói trên, nếu cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản tham gia thì coi như không phản đối việc cấp giấy phép khoáng sản cho chủ đơn.

 

Điều 5. Kèm theo dự thảo giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép khoáng sản có trách nhiệm trình Bộ trưởng toàn bộ hồ sơ, các văn bản tham gia ý kiến và tờ trình phân tích những ý kiến khác nhau để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

Điều 6. Cơ quan tiếp nhận đơn và hồ sơ xin giấy phép khoáng sản có trách nhiệm thông báo và giải thích bằng văn bản cho chủ đơn trong các trường hợp:

- Phải bổ sung hồ sơ hoặc thủ tục;

- Giấy phép khoáng sản không được cấp.

 

Điều 7. Các trường hợp sau đây không phải hỏi ý kiến các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng:

1. Các phương án hoặc đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản kèm theo đơn xin giấy phép khảo sát hoặc thăm dò đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng hoặc người được Bộ trưởng uỷ quyền phê duyệt theo biên bản hội nghị xét duyệt đã có đại diện của các cơ quan hữu trách của Bộ Công nghiệp nặng tham gia hoặc chủ trương cho phép khảo sát hoặc thăm dò đã được các cơ quan hữu trách tham gia ý kiến trước khi lập phương án, đề án khảo sát hoặc thăm dò theo quy định ở Điều 12.

2. Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc luận chứng khả thi về khai thác khoáng sản kèm theo đơn xin giấy phép khai thác đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng hoặc người được Bộ trưởng uỷ quyền phê duyệt theo biên bản Hội nghị xét duyệt đã có đại diện của các cơ quan hữu trách của Bộ Công nghiệp nặng tham gia.

3. Đơn xin giấy phép khoáng sản được cấp sau khi giấy phép đầu tư nước ngoài đã được cấp.

4. Đơn xin giấy phép khoáng sản được cấp theo kết quả đấu thầu thăm dò hoặc đấu thầu khai thác do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước tổ chức.

5. Đơn xin giấy phép khai thác trong phạm vi khu vực được xác định trong giấy phép thăm dò đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng cấp trước đó cho chủ đơn xin giấy phép khai thác.

 

Điều 8. Các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng có trách nhiệm tham gia ý kiến được định rõ tại các Điều 11, 15, và 16.

 

Điều 9. Dự thảo giấy phép khoáng sản và hồ sơ kèm theo trình Bộ trưởng ký thông qua văn phòng, Văn phòng Bộ có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ và pháp quy của hồ sơ trước khi trình Bộ trưởng.

 

II. GIẤY PHÉP KHẢO SÁT, GIẤY PHÉP THĂM DÒ

 

Điều 10. Cơ quan tiếp nhận thẩm định đơn và hồ sơ xin giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò là Vụ Khoa học kỹ thuật.

 

Điều 11. Các cơ quan hữu trách có nhiệm vụ tham gia ý kiến là Cục Địa chất Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước. Khi chủ đơn xin giấy phép là các đơn vị trực thuộc Bộ hoặc xin sử dụng vốn của Nhà nước thông qua Bộ Công nghiệp nặng thì phải có sự tham gia của Vụ Kế hoạch. Khi chủ đơn xin giấy phép là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có sự tham gia của Vụ Hợp tác quốc tế.

 

Điều 12. Đối với các trường hợp đơn xin khảo sát thăm dò bằng vốn của Nhà nước cũng như đối với trường hợp xin thăm dò không sử dụng vốn của Nhà nước nhưng việc lập hồ sơ và phương án có nhiều vấn đề phức tạp, tốn kém hoặc liên quan đến việc xin giấy phép đầu tư nước ngoài hoặc phải xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì việc thu thập ý kiến của các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng cũng như các cơ quan hữu trách của Trung ương và địa phương phải được thực hiện khi chủ đơn nộp tờ trình xin lập phương án khảo sát hoặc thăm dò.

Trong trường hợp này việc thu thập ý kiến có thể thực hiện bằng hội nghị.

 

Điều 13. Ngoài các cơ quan đăng ký Nhà nước các hoạt động điều tra địa chất theo quy định (379-KHKT ngày 26-6-1993) bản sao các giấy phép khảo sát thăm dò hoặc quyết định phê duyệt các phương án, đề án khảo sát, thăm dò phải gửi đến các cơ quan hữu trách nói tại Điều 11.

 

III. GIẤY PHÉP KHAI THÁC

 

Điều 14. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đơn và hồ sơ xin giấy phép khai thác khoáng sản là Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước.

 

Điều 15. Các cơ quan hữu trách có trách nhiệm tham gia ý kiến là Vụ Khoa học kỹ thuật, Cục địa chất Việt Nam trừ các trường hợp nói tại các khoản (2), (3), (4) và (5) Điều 7.

Điều 16. Đối với đơn hoặc tờ trình xin khai thác các khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc liên quan đến việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài hoặc chủ đơn xin khai thác là các đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng thì việc thu thập ý kiến tham gia của các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Công nghiệp nặng phải thực hiện trước khi cho phép lập luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật (hoặc Luận chứng khả thi) về khai thác. Việc thu thập ý kiến được thực hiện bằng hình thức hội nghị có thành phần mở rộng và do các cơ quan nói tại các Điều 17, 18 và 19 chuẩn bị nội dung.

a. Nếu chủ đơn là các đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng phải có đại diện các Vụ Kế hoạch, Tài chính - Kế toán, Đầu tư và Xây dựng cơ bản, Khoa học kỹ thuật, Cục quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước, Cục Địa chất Việt Nam.

b. Nếu chủ đơn là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc là các liên doanh hợp tác của các tổ chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có đại diện các Vụ Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch, Khoa học kỹ thuật, Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước, Cục Địa chất Việt Nam.

 

Điều 17. Vụ Kế hoạch có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị lấy ý kiến về chủ trương cho phép khai thác mỏ nếu Chủ đơn là các đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng hoặc là liên doanh, trừ liên doanh hợp tác với nước ngoài trong đó có các đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng tham gia.

 

Điều 18. Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị lấy ý kiến về chủ trương cho phép khai thác mỏ nếu chủ đơn là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc là các liên doanh hợp tác của các tổ chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 

Điều 19. Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị lấy ý kiến về chủ trương cho phép khai thác mỏ các khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các trường hợp nói ở các Điều 17 và 18.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 20. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các ông chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ của Bộ Công nghiệp nặng, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quy định này.

 

thuộc tính Quy định 442/QĐ-QLTN

Quy định về việc tổ chức thẩm định hồ sơ và trình ban hành giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp nặngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:442/QĐ-QLTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quy địnhNgười ký:Trần Lum
Ngày ban hành:24/02/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Quy định 442/QĐ-QLTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
---------
Hanoi, February 24, 1994.
 
DECISION
ON THE ORGANIZATION OF EVALUATING OF APPLICATION, SUBMISSION FOR APPROVAL OF LICENSE ON SURVEY, EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES
I. GENERAL PROVISIONS
Article 1 :
Provisions on the evaluation, submission for approval of license on survey and exploitation of mineral resources in order to implement to followings.
1. The Government Decree :
- No 95 HDBT dated 25 March 1992 on implementation of the Ordinance on mineral resources.
- No.356 HDBT dated 26 September,1992 on the organization, function, power to the State relevant authorities on the mineral resources.
2. Decisions by the Minister of Heavy Industry :
- No. 588 CNNg/ QLTN dated 1 August 1992 on rules, procedures of application for exploitation and State registration of the solid mineral are exploitation.
- No. 604 CNNg/ QLTN dated 13 August 1992 on rules and procedures of application for exploitation of underground water and under ground works' registration.
- No. 379 QD/ KHKT dated 26 June 1993 on rules and procedures of granting license and State registration of geological surveys.
Article 2 :
This Decision shall be applied by the Ministry of Heavy Industry,the State Department for Management of Mineral resources and the Vietnam Geology Department for consideration, evaluation application for survey license, exploration permit, (collectively called mineral resource license) sent to the Ministry of Heavy Industry by Vietnamese and foreign organizations and individuals.
Article 3 :
The office who receive application set mineral resource license (receiver is basically entitled to give guidance to the applicant in accordance with procedures, to evaluate the application set,to check the real possibility, to collect comments by relevant offices under the Ministry of Heavy Industry, other ministries orlocal authorities, draft the license or official letter for support from the Prime Minister for the approval by the Minister.
Article 4 :
The relevant authorities under Ministry of Heavy Industry is entitled to have written comments within 7 days from the day receiving application and the request for comments by the receiver.
After that deadline, if there are no comments by the relevant offices, it will be assumed that there is no objection to the license issuance.
Article 5 :
The receiver is entitled to submit the whole application set, all written comments and the analyses of various opinions, together with a draft license to the Minister for consideration and decision.
Article 6 :
The receiver is responsible for written information and explanations to the applicant in the following situation :
- The application set or procedures should be fulfilled.
- No possibility of license issuance.
Article 7 :
No opinions by relevant offices under Ministry of Heavy Industry in required in the following cases:
1. Projects of survey of exploitation of mineral resources attached by the license for survey or exploitation approved by the Minister of Heavy Industry or his nominee in accordance with the minutes of the meeting of approval attended by the relevant offices of Ministry of Heavy Industry or the project for survey or exploitation which has been approved by the relevant authorities as specified in Article 12.
2. Feasibility Studies on exploitation of minerals attached with the application for exploitation approval by the Minister of Heavy Industry or his nominee in accordance with the minutes of the meeting participated by the relevant offices of the Ministry of Heavy Industry.
3. Application for mineral exploitation issued after the Investment license.
4. Application for mineral exploitation issued after the bid of survey or exploitation organized by the relevant State authorities.
5. Application for mineral exploitation within the area approved by the former license granted by the Minister of Heavy Industry.
Article 8 :
The relevant offices under Ministry of Heavy Industry are entitled to give opinions as specified in Article 11, 15 and 16.
Article 9 :
The draft license attached with the application set should be submitted to the Ministry's general office that in responsible for full consideration legally before submitting it to the Minister.
II. LICENSE FOR SURVEY AND EXPLOITATION
Article 10 :
The scientific,technical Department is the receiver of application file (set).
Article 11 :
The relevant authorities for opinions are the geology Department, the State mineral resources management. If this applicant is under the Ministry or using State budget controlled by the Ministry of Heavy Industry, the Planning Department should be involved. If the applicant is a foreign organization or individual or partnership with foreign party,the Inter-national cooperation Department should be involved.
Article 12 :
For surveys using State budget as well as the applicants not using the State budget but complicated, expensive or requiring investment license or the approval by the Prime Minister, opinions of the relevant offices under Ministry of Heavy Industry and other relevant national or local authorities should be done after the applications as projects for survey.
In this case, opinions can be collected by organizing a seminar.
Article 13 :
Copies of license for survey or Decision of approval of projects, plans for survey should not only be registered at the State office of mineral survey activities in accordance with Regulation No.379 - KHKT dated 26 June, 1993, but also sent to the relevant authorities as specified in Article 11.
III. EXPLOITATION LICENSE
Article 14 :
The State Department for Management of Mineral Resources is to receive, evaluate applications and documents for exploitation license.
Article 15 :
The Department of Science and Technology, the Vietnam Department of Geology shall be responsible for granting opinions except for cases mentioned in clauses (2) (3), (4) and (5), Article 7.
Article 16 :
For applications or submissions for exploitation of mineral resources to be approved by the Government Prime Minister or related to the issue of foreign investment license or applicants belonging to the Ministry of Heavy Industry, opinions shall be collected from relevant authorities under the Ministry of Heavy Industry prior to preparation of the Feasibility Study on exploitation. Opinions shall be collected at expanded conferences the agenda of which is prepared by such authorities as mentioned in Article 17, 18 and 19.
a. For applicants under the Ministry of Heavy Industry, representatives of the Department of Planning, Finance - Accounting, Capital Construction Investment and Science - Technology, the State Department for Management of Mineral Resources and the Vietnam Department of Geology shall be required.
b. For applicants being foreign organizations, individuals or joint ventures between Vietnamese and foreign organizations and individuals, representatives of Departments of External Relations, Planning and Science - Technology, the State Department for Management of Mineral Resources and the Vietnam Department of Geology Shall participate in.
Article 17 :
The Department of Planning shall be responsible for the agenda and convening of conferences to draw in opinions on plan for mining if applicants belong to the Ministry of Heavy Industry or are joint ventures, except cooperation joint ventures the Vietnamese parties of which are under the Ministry of Heavy Industry.
Article 18 :
The Department of External Relations shall bear the responsibility to prepare the agenda of and convene, conferences to sound opinions on plan for mining if applicants are foreign organizations, individuals or cooperation joint ventures between Vietnamese organizations, individuals and foreign organizations, individuals.
Article 19 :
The State Department for Management of Mineral Resources shall be responsible for agenda and convening, of conferences to sound opinions on plan for mining under authority of the Prime Minister, except such cases as mentioned in Article 17 and 18.
IV. PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION
Article 20 :
This Decision shall take effect as from its signing.
The head of the general Office, Department Directors of the Ministry of Heavy, the Directors of the State Department for Management of Mineral Resources and the Vietnam Department of Geology are responsible for executing this Decision.
 

 
FOR THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
MINISTER
Tran Lum

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Regulation 442/QD-QLTN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi