Dự thảo Thông tư về quy trình quản lý trường hợp của các cơ sở trợ giúp xã hội

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp của các cơ sở trợ giúp xã hội
  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo