Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Luật

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2
Lĩnh vực:Lĩnh vực khácLoại dự thảo:Luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Thanh tra Chính phủTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Dự kiến thông qua tại:Kì họp đang cập nhật - Khóa đang cập nhật

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra của các cơ quan hành chính nhà nước, của các cơ quan khác của nhà nước.  
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

 

QUỐC HỘI

-----------

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

LUẬT THANH TRA

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thanh tra.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra của các cơ quan hành chính nhà nước, của các cơ quan khác của nhà nước.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm là văn bản xác định phương hướng và trọng tâm hoạt động thanh tra trong 01 năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do cơ quan thanh tra xây dựng để thực hiện Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm và yêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

3. Kế hoạch tiến hành thanh tra là kế hoạch tiến hành một cuộc thanh tra do Trưởng Đoàn thanh tra xây dựng và được Người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

4. Phạm vi thanh tra là giới hạn cụ thể về nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời kỳ thanh tra và thời hạn thanh tra được xác định trong Kế hoạch  tiến hành thanh tra.

5. Nội dung thanh tra là việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực của đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

6. Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân được xác định trong Quyết định thanh tra.

7. Thời kỳ thanh tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực của đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan  được xem xét, đánh giá trong một cuộc thanh tra.

8. Thời hạn thanh tra là khoảng thời gian được tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

9. Thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra là việc xem xét, đánh giá để đưa ra nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra do người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung thanh tra thực hiện khi được Người ra quyết định thanh tra giao.

10. Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là việc theo dõi, thu thập thông tin, tiếp nhận phản ánh về việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, ý thức kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra.

 

Mục 1

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN THANH TRA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

 

Điều 3. Mục đích hoạt động thanh tra

Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ pháp luật; dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác.

2. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

3. Không trùng lặp về nội dung, phạm vi giữa các cơ quan thanh tra và giữa Cơ quan thanh tra với Cơ quan kiểm toán nhà nước.

Điều 5. Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra; có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người tiến hành thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thanh tra nhà nước với các cơ quan, tổ chức hữu quan

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà nước, cơ quan, tổ chức khác trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan Công an, Viện kiểm sát có trách nhiệm xem xét kiến nghị khởi tố vụ án hình sự do cơ quan thanh tra chuyển đến và trả lời bằng văn bản về việc xử lý kiến nghị đó.

3. Cơ quan, tổ chức hữu quan khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có trách nhiệm thực hiện và trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý đó.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

3. Cố ý không ra Quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; bao che cho đối tượng thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật; kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật.

4. Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

5. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

6. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của Đoàn thanh tra.

7. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra.

8. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

 

Mục 2

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA

 

Điều 9. Phân định hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm tra

1. Thanh tra là hoạt động của cơ quan thanh tra có thẩm quyền để xem xét, đánh giá, xử lý việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra hành chính xem xét, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý.

Thanh tra chuyên ngành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

2. Kiểm tra là hoạt động được thực hiện thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhằm đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm tra

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp giao nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức hoặc chức danh chuyên môn thuộc quyền tiến hành hoạt động kiểm tra, xem xét kết quả kiểm tra và quyết định xử lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức hoặc chức danh chuyên môn trong phạm vi quyền hạn của mình phải chủ động kiểm tra đối tượng quản lý và công việc do mình phụ trách.

2. Khi tiến hành kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm mà cơ quan, đơn vị, công chức và chức danh chuyên môn thực hiện kiểm tra không đủ thẩm quyền, điều kiện để làm rõ thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra theo quy định của Luật này; nếu thấy vi phạm đến mức nghiêm trọng thì kiến nghị hoặc giao Cơ quan Công an xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra và việc xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 11. Thẩm quyền tổ chức và thực hiện hoạt động thanh tra

1. Các chức danh sau đây có thẩm quyền tổ chức hoạt động thanh tra:

a) Thủ tướng Chính phủ;

b) Tổng Thanh tra Chính phủ;

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng có quan ngang bộ;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Chỉ có cơ quan thanh tra được thành lập theo quy định của Luật này mới được phép tiến hành hoạt động thanh tra.

3. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra trong phạm vi quản lý của mình nhằm đạt được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thời không gây phiền hà cho đối tượng quản lý.

Điều 12. Mối quan hệ giữa Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan thanh tra

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối công tác thanh tra nhằm đạt được mục tiêu quản lý;

b) Chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm khi xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra của bộ, của tỉnh;

c) Yêu cầu cơ quan thanh tra thuộc quyền tiến hành thanh tra đột xuất;

d) Tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không được can thiệp vào hoạt động của Đoàn thanh tra, không được chỉ đạo sửa, làm thay đổi Báo cáo kết quả thanh tra.

Thủ trưởng cơ quan thanh tra chỉ đạo việc thực hiện các cuộc thanh tra; xem xét kết quả và ban hành Kết luận thanh tra phù hợp với Báo cáo kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Điều 13. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN

THANH TRA TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

Điều 14. Các cơ quan thanh tra trong hệ thống hành chính nhà nước

Hệ thống hành chính nhà nước có các cơ quan thanh tra sau đây:

1. Thanh tra Chính phủ.

2. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ); Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương (sau đây gọi chung là Thanh tra Tổng cục, Cục) theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

3. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra tỉnh); Thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Thanh tra sở) theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

4. Thanh tra một số quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra huyện) theo quy định tại Điều 39 của Luật này.

 

Mục 1

THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

Điều 15. Vị trí, chức năng của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất của Chính phủ về các lĩnh vực công tác thanh tra, bao gồm: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước và thực hiện quyền thanh tra theo quy định của Luật này.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ

1. Trong lĩnh vực thanh tra:

a) Xây dựng chính sách, pháp luật về các lĩnh vực công tác thanh tra; 

b) Xây dựng Định hướng hoạt động thanh tra hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành;

c) Ban hành Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh lập Kế hoạch thanh tra hàng năm của bộ và của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra;

đ) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp khi được Thủ tướng Chính phủ giao;

g) Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao;

i) Thanh tra lại vụ việc đã được thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh kết luận;

k) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ;

l) Chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra;

m) Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ các ngạch thanh tra viên; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chức danh quản lý trong các cơ quan thanh tra; sát hạch và bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên cao cấp;

n) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế thanh tra các cấp, các ngành, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên các cấp, các ngành;

o) Tổng kết, theo dõi, đánh giá công tác thanh tra trong phạm vi cả nước;

p) Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra.

2. Trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cả nước;

b) Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo được Thủ tướng Chính phủ giao;

c) Theo dõi, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Phối hợp với bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Thanh tra trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

e) Tổ chức, điều phối việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân trung ương; tiếp nhận, xử lý đơn theo quy định;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

h) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

i) Tổng kết, tổng hợp báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng:

a) Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ;

b) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng;

h) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật;

d) Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng;

đ) Theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương và khu vực ngoài nhà nước;

e) Tổng hợp, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước;

g) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật.

5. Theo dõi việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trong phạm vi cả nước.

Điều 17. Tổ chức của Thanh tra Chính phủ

1. Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra viên và công chức, viên chức khác.

2. Thanh tra Chính phủ được tổ chức như sau:

a) Các đơn vị tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

b) Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

c) Các đơn vị sự nghiệp.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 18. Tổng Thanh tra Chính phủ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu ngành thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Tổng Thanh tra Chính phủ có các nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Thanh tra Chính phủ;

b) Chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm; ban hành Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện;

d) Chủ trì xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, nội dung thanh tra giữa các cơ quan Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh;

đ) Xem xét xử lý những kiến nghị thanh tra mà Chánh Thanh tra bộ không nhất trí với chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ. Trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý với việc xử lý của Tổng Thanh tra Chính phủ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Tổng Thanh tra Chính phủ có quyền hạn sau đây:

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực công tác thanh tra, Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm;

b) Quyết định việc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Ban hành Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ;

d) Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm do Thanh tra Chính phủ phát hiện qua công tác thanh tra.

đ) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh kết luận;

e) Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra hoặc giao cho Thanh tra bộ, Thanh tra cơ quan ngang bộ, Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, thanh tra lại đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện thì ra Quyết định thanh tra hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ  chỉ đạo;

g) Yêu cầu Bộ trưởng hủy bỏ quy định do Bộ ban hành trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra; trường hợp Bộ trưởng không hủy bỏ thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

h) Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ quy định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không hủy bỏ thì đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ quy định trái pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

i) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Mục 2

THANH TRA BỘ

 

Điều 19. Vị trí, chức năng của Thanh tra bộ

Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ, giúp Bộ trưởng quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ trưởng; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực không tổ chức thanh tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ;  thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ

1. Trong lĩnh vực thanh tra:

a) Tham mưu, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ;

 b) Xây dựng Kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục để tổng hợp vào Kế hoạch thanh tra của Bộ trình Bộ trưởng ban hành.

Kế hoạch thanh tra của Bộ bao gồm Kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, Kế hoạch thanh tra của các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục.

c) Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục;

d) Thực hiện thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng; thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các Tổng cục, Cục không có cơ quan thanh tra;

đ) Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

e) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương, Thanh tra sở.

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

h) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

i) Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao;

k) Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của Thanh tra Tổng cục, Cục.

2. Trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Giúp Bộ trưởng tổ chức việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

c) Tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

a) Giúp Bộ trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ;

b) Giúp Bộ trưởng tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;

đ) Theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Bộ;

e) Tổng hợp, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

Điều 21. Tổ chức của Thanh tra bộ

1. Thanh tra bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra bộ giúp Chánh Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra bộ.

2. Thanh tra bộ được tổ chức thành các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thanh tra và giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra bộ

1. Chánh Thanh tra bộ có nhiệm vụ sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ; lãnh đạo Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, nội dung thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, nội dung thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chánh Thanh tra bộ có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thanh tra tổng cục, Cục, Thanh tra sở kết luận.

c) Yêu cầu Tổng cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo cơ quan thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan đó; trường hợp Tổng cục trưởng, Cục trưởng không thực hiện thì ra Quyết định thanh tra và báo cáo Bộ trưởng;

d) Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ thi hành quyết định trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ được phát hiện qua công tác thanh tra;

đ) Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

g) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

h) Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Mục 3

 THANH TRA TỔNG CỤC, CỤC

 

Điều 23. Vị trí, chức năng của Thanh tra Tổng cục, Cục

1. Thanh tra Tổng cục, Cục là cơ quan của Tổng cục, Cục để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Tổng cục, Cục chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra bộ.

3. Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập trong những lĩnh vực sau đây:

a) Tài nguyên và Môi trường:

- Môi trường;

- Quản lý đất đai;

- Địa chất và khoáng sản;

- Quản lý tài nguyên nước.

b) Tài chính:

- Thuế;

- Hải quan;

- Kho bạc Nhà nước;

- Chứng khoán;

- Quản lý, giám sát bảo hiểm;

- Dự trữ nhà nước.

c) Khoa học và Công nghệ:

- Đo lường;

- An toàn bức xạ hạt nhân.

d) Giao thông vận tải:

- Đường bộ;

- Đường thủy;

- Hàng hải;

- Hàng không;

- Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

đ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trồng trọt;

- Bảo vệ thực vật;

- Chăn nuôi;

- Thú y;

- Thủy sản;

- Thủy lợi;

- Lâm nghiệp.

e) Y tế:

- Y tế dự phòng;

- An toàn thực phẩm;

- Khám, chữa bệnh;

- Y, dược.

g) Giáo dục:

- Quản lý chất lượng giáo dục;

- Cơ sở, vật chất.

h) Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Việc làm;

- Quản lý lao động ngoài nước;

- An toàn lao động;

- Giáo dục nghề nghiệp.

i) Kế hoạch đầu tư:

- Thống kê.

k) Công thương:

- Quản lý thị trường;

- Điện lực và Năng lượng tái tạo;

- Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Cục Hóa chất.

l) Thông tin – Truyền thông:

- Báo chí;

- Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Xuất bản, in và phát hành;

- Tần số vô tuyến điện;

- Viễn thông.

m) Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thể thao;

- Du lịch.

n) Nội vụ:

- Thi đua khen thưởng;

- Tôn giáo.

Việc thành lập cơ quan thanh tra Tổng cục, Cục khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

4. Nhiệm vụ thanh tra hành chính tại Tổng cục, Cục do Thanh tra bộ thực hiện.

Đối với những Tổng cục có số lượng công chức, viên chức từ 5.000 người trở lên thì Cơ quan thanh tra Tổng cục, Cục thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính khi được Bộ trưởng giao.

5. Tại những Tổng cục, Cục không thành lập cơ quan thanh tra thì nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành do Thanh tra bộ thực hiện.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục

1. Xây dựng Kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra bộ thẩm định, tổng hợp trong Kế hoạch thanh tra của Bộ, trình Bộ trưởng ban hành.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật chuyên ngành theo Kế hoạch hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Tổng cục, Cục quyết định xử lý về thanh tra của Tổng cục trưởng, Cục trưởng.

 6. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục

1. Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

2. Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục có các quyền hạn sau đây:

a) Quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị Tổng cục trưởng, Cục trưởng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Báo cáo Tổng cục trưởng, Cục trưởng để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý, đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

Điều 26. Tổ chức của Thanh tra Tổng cục, Cục

Thanh tra Tổng cục, Cục có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục do Tổng cục trưởng, Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra bộ.

Phó Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục giúp Chánh thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục.

 

Mục 4

 THANH TRA TỈNH

 

Điều 27. Vị trí, chức năng của Thanh tra tỉnh

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh

1. Trong lĩnh vực thanh tra:

a) Xây dựng Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, chỉ đạo Thanh tra sở xây dựng Kế hoạch thanh tra để tổng hợp vào Kế hoạch thanh tra của tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Kế hoạch thanh tra của tỉnh bao gồm Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh và Kế hoạch thanh tra của Sở;

b) Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

d) Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong những lĩnh vực quản lý nhà nước không có Thanh tra sở;

đ) Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với Thanh tra sở;

g) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho công chức thanh tra của tỉnh;

h) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

i) Thanh tra lại vụ việc đã có Kết luận thanh tra của Thanh tra sở;

k) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh;

b) Tiếp công dân, quản lý Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được sửa đổi như sau: “Ban tiếp công dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập trực thuộc Thanh tra tỉnh, do một Phó chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh”;

c) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d) Theo dõi, đôn đốc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo;

e) Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

h) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật;

đ) Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật;

e) Theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Tổng hợp, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh

1. Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Ban hành Quyết định thanh tra theo Kế hoạch thanh tra hoặc quyết định việc thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; ban hành Kết luận thanh tra;

c) Chủ trì xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, nội dung thanh tra giữa các Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra huyện; chủ trì phối hợp với Chánh Thanh tra bộ xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, nội dung thanh tra trên địa bàn tỉnh;

d) Xem xét, xử lý những kiến nghị thanh tra mà Chánh Thanh tra sở không nhất trí với Giám đốc sở, Chánh Thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và báo cáo Chánh thanh tra tỉnh. Trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không đồng ý với việc xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Chánh Thanh tra tỉnh có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Thanh tra sở, Thanh tra huyện tiến hành thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện không thực hiện thì ra Quyết định thanh tra hoặc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm do Thanh tra tỉnh phát hiện.

d) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thanh tra sở, Thanh tra huyện kết luận;

đ) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

g) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Điều 30. Tổ chức của Thanh tra tỉnh

1. Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh được tổ chức như sau:

a) Văn phòng;

b) Các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

c) Ban Tiếp công dân tỉnh.

3. Thanh tra tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

 

Mục 4

 THANH TRA SỞ

 

Điều 31. Vị trí, chức năng của Thanh tra sở

1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra sở được thành lập trong những lĩnh vực sau đây:

a) Tài nguyên và Môi trường;

b) Tài chính;

c) Khoa học và Công nghệ;

d) Giao thông vận tải;

đ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Y tế;

g) Giáo dục;

h) Lao động, Thương binh và Xã hội;

i) Kế hoạch đầu tư;

k) Công thương;

l) Thông tin – Truyền thông;

m) Văn hóa, thể thao, du lịch;

n) Nội vụ.

Việc thành lập Thanh tra sở trong các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

4. Trong những lĩnh vực quản lý nhà nước không thành lập Thanh tra sở thì chức năng thanh tra do Thanh tra tỉnh đảm nhận; nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được giao cho đơn vị khác thuộc sở thực hiện.

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều này.

Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

1. Xây dựng Kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra.

2. Thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc sở.

3. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

5. Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở khi được giao.

6. Giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Giám đốc sở.

8. Giúp Giám đốc sở tổng hợp, báo cáo kết quả về các lĩnh vực công tác thanh tra.

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở

1. Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Thanh tra sở.

2. Chánh Thanh tra sở có quyền hạn sau đây:

a) Ban hành Quyết định thanh tra theo Kế hoạch thanh tra hoặc quyết định việc thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; ban hành Kết luận thanh tra;

b) Kiến nghị Giám đốc sở đình chỉ việc thi hành các quyết định hoặc hành vi trái pháp luật của đơn vị, cá nhân thuộc sở;

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Tổ chức của Thanh tra sở

1. Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra sở.

2. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

 

Mục 5

 THANH TRA HUYỆN

 

Điều 35. Vị trí, chức năng của Thanh tra huyện

Thanh tra huyện là cơ quan của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng Kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện

1. Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chánh Thanh tra huyện có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về quyết định của mình;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Điều 38. Tổ chức của Thanh tra huyện

1. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức thanh tra.

Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Điều 39. Điều kiện thành lập Thanh tra huyện; chức năng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện

1. Thanh tra huyện được thành lập ở huyện có một trong các tiêu chí sau đây:

a) Có dân số từ … dân trở lên;

b) Thu ngân sách bình quân 05 năm từ … trở lên;

c) Huyện miền núi, biên giới, hải đảo mà trung tâm hành chính huyện cách trung tâm hành chính tỉnh từ…km trở lên và có điều kiện đi lại khó khăn.

Việc thành lập Thanh tra huyện do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Tại những nơi không tổ chức Thanh tra huyện thì chức năng thanh tra do Thanh tra tỉnh thực hiện; chức năng quản lý nhà nước và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ban Tiếp công dân huyện thực hiện; chức năng quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng do cơ quan Nội vụ thực hiện.

Khoản 2 Điều 13 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Tại những huyện không được thành lập Thanh tra huyện theo quy định của Luật Thanh tra, Ban tiếp công dân  huyện thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại những huyện được thành lập Thanh tra huyện theo quy định tại Điều 39 của Luật này, Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân”.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THANH TRA TRONG CÁC CƠ QUAN KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC

 

Điều 40. Tổ chức, hoạt động thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước

1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước thành lập cơ quan thanh tra giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước căn cứ vào quy định của Luật này ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Điều 41. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành lập cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Cơ quan thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh tra quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ thanh tra tại cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Thanh tra quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 42. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

1. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập cơ quan thanh tra để giúp Thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động thanh tra của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ thanh tra tại các cơ quan thanh tra nói trên.

 

CHƯƠNG IV

THANH TRA VIÊN

 

Điều 43. Thanh tra viên

1. Thanh tra viên là công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện các nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Các ngạch Thanh tra viên bao gồm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp.

Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên cao cấp. Thanh tra viên và Thanh tra viên chính do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo thẩm quyền quản lý công chức.

3. Đối với những ngành, lĩnh vực đặc thù có cơ quan thanh tra được thành lập theo quy định của Điều ước quốc tế thì Thủ tướng Chính phủ phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

4. Thanh tra viên phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Thanh tra viên được cấp trang phục thanh tra, thẻ thanh tra.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 44. Tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên

1. Thanh tra viên phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

b) Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật; đối với Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;

c) Được Tổng Thanh tra Chính phủ cấp chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra phù hợp với các ngạch thanh tra viên;

d) Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác từ 05 năm trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.

2. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Thanh tra viên của từng ngạch thanh tra.

Điều 45. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên

1. Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên.

2. Đã đỗ kỳ thi vào ngạch Thanh tra viên do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Điều 46. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính

1. Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên.

2. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Thanh tra viên là 07 năm.

3. Đã đỗ kỳ sát hạch vào ngạch Thanh tra viên chính do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức.

Điều 47. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên cao cấp

1. Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên.

2. Có thâm niên ở ngạch Thanh tra viên chính tối thiểu là 12 năm.

3. Được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra bộ, Phó Chánh thanh tra bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng và tương đương, Phó vụ trưởng, Phó cục trưởng, Phó trưởng ban thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

4. Đã đỗ kỳ sát hạch vào ngạch Thanh tra viên cao cấp do Thanh tra chính phủ tổ chức.

Điều 48. Thẻ thanh tra

Thẻ thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ cấp cho Thanh tra viên để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ sử dụng thẻ thanh tra.

 

CHƯƠNG V

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

 

Mục 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 49. Xây dựng, ban hành Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm, kế hoạch thanh tra

1. Xây dựng Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm:

Việc xây dựng Định hướng hoạt động thanh tra, kế hoạch thanh tra nhằm bảo đảm cho hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra và giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác công tác quản lý nhà nước. 

Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm được xây dựng căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ và việc tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Kế hoạch thanh tra được xây dựng căn cứ vào Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm và yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác quản lý thuộc phạm vi quản lý của lĩnh vực và địa phương.

2. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hằng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm.

Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm xem xét, ban hành Định hướng hoạt động thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 hằng năm.

3. Sau khi được ban hành, Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm được Thanh tra Chính phủ gửi cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ vào Định hướng hoạt động thanh tra hằng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra cấp mình.

4. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hằng năm, Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào Định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm.

5. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hằng năm, Chánh Thanh tra sở căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh và yêu cầu công tác quản lý của sở trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thông qua kế hoạch thanh tra của thanh tra Sở và gửi cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp vào Kế hoạch thanh tra của tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành

6. Kế hoạch thanh tra quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 50. Hình thức thanh tra

1. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, hoặc thanh tra đột xuất.

2. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 51. Thời hạn thanh tra

1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 60 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày làm việc. Đối với cuộc thanh tra đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 150 ngày làm việc;

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành không quá 45 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày làm việc;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày làm việc; ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày làm việc.

2. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

3. Việc gia hạn thời gian thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này do Người ra quyết định thanh tra quyết định.

Điều 52. Căn cứ ra Quyết định thanh tra

Việc ra Quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

1. Kế hoạch thanh tra;

2. Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng;

4. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Điều 53. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc của cơ quan thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra, xử lý kịp thời kiến nghị về thanh tra và  chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn thanh tra, bảo đảm nguyên tắc của hoạt động thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Đoàn thanh tra; các khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra là người đứng đầu Đoàn thanh tra, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, tiến độ thanh tra theo Quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra; chịu trách nhiệm trước Người ra quyết định thanh tra về hoạt động của Đoàn thanh tra.

Điều 54. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra

1. Hoạt động thanh tra thực hiện theo chế độ Thủ trưởng. Thành viên Đoàn thanh tra phải tuyệt đối chấp hành quyết định, chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tuyệt đối chấp hành quyết định, chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra.

2. Thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến của mình; không được quyền khiếu nại các quyết định, chỉ đạo trong hoạt động thanh tra.

Điều 55. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra

Trong quá trình thanh tra, Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 56. Nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra

Trong hoạt động thanh tra, việc xử lý chồng chéo, trùng lặp được thực hiện như sau:

1. Khi có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán thì hoạt động thanh tra được đình chỉ, trừ trường hợp trong quá trình thanh tra, chuẩn bị thanh tra, Cơ quan thanh tra, Đoàn thanh tra đã thu thập được hồ sơ, tài liệu về hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra.

2. Khi có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh thì hoạt động của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh được đình chỉ.

3. Khi có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra bộ và thanh tra tỉnh thì hoạt động của Thanh tra tỉnh được đình chỉ.

Khi có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục thì Chánh thanh tra tỉnh báo cáo, đề xuất Chánh thanh tra bộ để thống nhất phương án xử lý; trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Việc đình chỉ cuộc thanh tra được thực hiện bằng Quyết định của Người ra quyết định thanh tra.

 

Mục 2

 ĐOÀN THANH TRA

 

Điều 57. Ra Quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra

1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra phải ra Quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

2. Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu cần thiết), thành viên Đoàn thanh tra.

Phó Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm giúp Trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách một số hoạt động của Đoàn thanh tra khi được Trưởng đoàn thanh tra giao.

Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải là người có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt, không có xung đột lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Người ra quyết định thanh tra có thể thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi cần thiết.

Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung Quyết định thanh tra;

b) Kiến nghị với Người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra quy định của Luật này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

đ) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

e) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản;

g) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật;

h) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

i) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra nhà nước hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra;

k) Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;

l) Chấp hành quy định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp quy định tại các điểm đ, e, g, h và i khoản 3 Điều này thì Trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này, Trưởng đoàn thanh tra được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra khi ban hành những văn bản để áp dụng các biện pháp thực hiện quyền thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước Người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra.

2. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

3. Kiến nghị Trưởng đoàn thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra quy định tại Điều của Luật này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn thanh tra và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.

6. Chấp hành quy định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

Mục 3

 CHUẨN BỊ THANH TRA

 

Điều 60. Thu thập thông tin, tài liệu

1. Trước khi ban hành Quyết định thanh tra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước của mình, Thủ trưởng cơ quan thanh tra chỉ đạo thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc ban hành Quyết định thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra kiểm toán và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm toán nhà nước thì cơ quan thanh tra không ban hành Quyết định thanh tra.

Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp với hoạt động của các cơ quan thanh tra cấp trên thì cơ quan thanh tra không ban hành Quyết định thanh tra.

2. Việc thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện như sau:

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tra báo cáo các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra;

b) Khi cần thiết và được Người có thẩm quyền ra Quyết định thanh tra đồng ý bằng văn bản thì người được giao thu thập thông tin, tài liệu làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước dự kiến là đối tượng thanh tra.

Không được làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

3. Người được giao thu thập thông tin, tài liệu có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình và Người có thẩm quyền ra Quyết định thanh tra.

Điều 61. Ra Quyết định thanh tra

Căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, tài liệu, Thủ trưởng cơ quan thanh tra ban hành Quyết định thanh tra và chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra.

1. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

c) Thời hạn thanh tra;

d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định thanh tra, Quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký Quyết định thanh tra. Việc công bố Quyết định thanh tra phải được lập biên bản.

Điều 62. Xây dựng, phê duyệt,  phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra với các nội dung: Mục đích, yêu cầu; phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra; tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra.

Điều 63. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo

1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

2. Trước khi công bố Quyết định thanh tra 05 ngày, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ hình thức báo cáo, thời gian báo cáo.

Điều 64. Thông báo về việc công bố Quyết định thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra về việc công bố Quyết định thanh tra; thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

2. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra ký văn bản thông báo về việc công bố Quyết định thanh tra.

 

Mục 4

 TIẾN HÀNH THANH TRA

 

Điều 65. Công bố Quyết định thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố Quyết định thanh tra. Trong trường hợp cần thiết thì Người ra quyết định thanh tra chủ trì việc công bố hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra thực hiện việc công bố Quyết định thanh tra.

2. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra bao gồm Đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì thanh tra, Đoàn thanh tra, Tổ giám sát (trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra quyết định thành lập Tổ giám sát), Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra;

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm cần phải tiến hành thanh tra ngay thì việc công bố Quyết định thanh tra có thể được thực hiện sau khi lập biên bản vi phạm của đối tượng thanh tra; trong trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi chống đối, cố tình vắng mặt thì Trưởng đoàn thanh tra lập biên bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra theo kế hoạch.

3. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra. Nội dung buổi công bố bao gồm: Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra; đại diện Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công bố quyết định giám sát (trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra quyết định thành lập Tổ giám sát); Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu cầu; các thành viên khác tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra phát biểu ý kiến liên quan đến nội dung thanh tra (nếu có).

4. Việc công bố Quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản, có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Điều 66. Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra

1. Đoàn thanh tra làm việc tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra, trụ sở cơ quan thanh tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh theo Kế hoạch tiến hành thanh tra.

2. Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trong trường hợp phải làm việc ngoài giờ hành chính thì Trưởng đoàn thanh tra quyết định về thời gian cụ thể, báo cho các bên có liên quan và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 67. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương; yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Đối với những hồ sơ, tài liệu không cần thu giữ thì người nhận hồ sơ, tài liệu trả lại cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thời gian trả hồ sơ, tài liệu chậm nhất khi kết thúc việc thanh tra trực tiếp. Việc trả hồ sơ, tài liệu phải lập thành biên bản giao nhận như quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.

Điều 68. Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu

1. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công; yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ; trường hợp cần làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra, người có liên quan thì thành viên Đoàn thanh tra báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp cần kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc hoặc yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

3. Trong trường hợp cần kiểm tra, xác minh sự việc hoặc làm rõ những vấn đề liên quan đến sự việc đã và đang xảy ra thì Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra hoặc đối tượng thanh tra có thể mời thêm đại diện chính quyền địa phương hoặc người làm chứng khác.

Điều 69. Xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra lập biên bản về việc sai phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải thực hiện các quyền thanh tra cần thiết quy định của Luật này để chấm dứt hành vi vi phạm, kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Trong trường hợp sai phạm của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan không thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị Người ra quyết định thanh tra hoặc Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

3. Khi phát hiện hồ sơ, tài liệu về các hành vi sau đây thì Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra chuyển hồ sơ, tài liệu đó cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết:

a) Các hành vi về tham nhũng: hành vi tham ô tài sản; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

b) Các hành vi vi phạm về quản lý kinh tế: hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; hành vi vi phạm quy định về kế toán; hành vi vi phạm quy định về đấu thầu;

c) Hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai;

d) Hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng; hành vi vi phạm quy định về xây dựng;

đ) Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: hành vi trốn thuế; hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

4. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan thanh tra về kết quả giải quyết vụ việc.

Cơ quan thanh tra có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết của Cơ quan điều tra; trường hợp Cơ quan thanh tra không đồng ý với việc giải quyết của Cơ quan điều tra thì Thủ trưởng Cơ quan thanh tra báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên biết và xin ý kiến chỉ đạo. 

5. Cùng với việc chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra, Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Đoàn thanh tra tiếp tục thanh tra về các nội dung theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 70. Sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch tiến hành thanh tra theo đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

2. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tiến hành thanh tra cho thành viên Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Nghiêm cấm việc thanh tra không đúng phạm vi, nội dung thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 71. Gia hạn thời hạn thanh tra

1. Việc gia hạn thời hạn thanh tra được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Các cuộc thanh tra phức tạp, đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương;

b) Cần lấy ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra;

c) Phải xác minh, làm rõ vụ việc có yếu tố nước ngoài thuộc nội dung, phạm vi tiến hành thanh tra;

d) Cần xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng;

đ) Khi đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra làm ảnh hưởng đến thời gian thanh tra;

e) Có sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc thanh tra.

2. Việc gia hạn thời hạn thanh tra do Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, việc gia hạn thời gian thanh tra không được quá thời hạn quy định tại Điều 51 của Luật này.

Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi Người ra quyết định thanh tra đề nghị gia hạn kèm theo dự thảo quyết định gia hạn thời gian thanh tra; văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn.

3. Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra được gửi cho Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 72. Kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra

Khi kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra và thông báo bằng văn bản cho đối tượng thanh tra biết. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức buổi làm việc với đối tượng thanh tra để thông báo việc kết thúc thanh tra trực tiếp.

Điều 73. Tạm dừng cuộc thanh tra

Người ra quyết định thanh tra có thể quyết định tạm dừng cuộc thanh tra trong những trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc có những yếu tố khách quan khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiến hành thanh tra. Cuộc thanh tra tiếp tục được tiến hành khi các yếu tố cản trở cuộc thanh tra không còn nữa,

Quyết định tạm dừng cuộc thanh tra, quyết định tiếp tục cuộc thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra. Thời gian tạm dừng cuộc thanh tra không được tính vào thời hạn thanh tra.

 

Điều 74. Đình chỉ cuộc thanh tra

Cuộc thanh tra được đình chỉ trong những trường hợp sau:

1. Đối tượng thanh tra là cá nhân đã chết;

2. Đối tượng thanh tra là tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ;

3. Nội dung thanh tra đã được cơ quan thanh tra cấp trên kết luận;

4. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về cùng nội dung thanh tra;

4. Cuộc thanh tra được thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mà người có yêu cầu thanh tra đã rút yêu cầu. Việc rút yêu cầu thanh tra phải được thực hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do rút yêu cầu thanh tra.

5. Thuộc trường hợp được quy định tại Điều 56 của Luật này.

 

Mục 5

 THỰC HIỆN QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

 

Điều 75. Nhiệm vụ, quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra;

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Trưng cầu giám định về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

đ) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

e) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

g) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra nhà nước hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra;

h) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức cố ý cản trở việc thanh tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh tra;

i) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;

k) Quyết định thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra;

l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

m) Đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có xung đột lợi ích hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra;

n) Kết luận về nội dung thanh tra;

o) Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Người ra quyết định thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Người ra quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 76. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra hoặc Người ra quyết định thanh tra (gọi chung là người tiến hành thanh tra) có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người tiến hành thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì người tiến hành thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, cung cấp bổ sung.

3. Người tiến hành thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà Người tiến hành thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra.

Điều 77. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó

1. Trong quá trình thanh tra, Người tiến hành thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra hoặc Người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Người tiến hành thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung.

3. Người tiến hành thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì Người tiến hành thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 78. Niêm phong tài liệu

1. Khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra có quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quyết định niêm phong tài liệu phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài liệu cần niêm phong, thời hạn niêm phong, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết thì lập biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối tượng thanh tra và đại diện Đoàn thanh tra.

2. Thời hạn niêm phong tài liệu không được dài hơn thời gian thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì Người ra quyết định niêm phong phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 79. Kiểm kê tài sản

1. Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra quyết định kiểm kê tài sản.

2. Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài sản kiểm kê, thời gian, địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng có tài sản kiểm kê. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản. Đối với tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra quyết định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 80. Trưng cầu giám định

1. Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Người ra quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám định.

2. Cơ quan, tổ chức được yêu cầu phải thực hiện việc giám định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định.

3. Kinh phí trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành thanh tra chi trả, trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định sẽ do đối tượng thanh tra chi trả, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Chính phủ quy định về kinh phí trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra.

Điều 81. Tạm đình chỉ hành vi vi phạm

1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có hành vi đang hoặc sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm đó; trường hợp cần thiết, kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm.

2. Quyết định tạm đình chỉ phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời gian tạm đình chỉ, đối tượng có trách nhiệm thực hiện.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hành vi vi phạm thì người đã ra quyết định tạm đình chỉ phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 82. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép

1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện việc sử dụng trái pháp luật các khoản tiền, đồ vật, giấy phép mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

2. Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ, nghĩa vụ của đối tượng có tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ. Việc tạm giữ phải được lập thành biên bản. Đối với đồ vật, giấy phép xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 83. Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

1. Khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì Người ra quyết định thanh tra có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra.

2. Trong quá trình thanh tra, khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra.

3. Văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản phải nêu rõ mục đích phong tỏa, đối tượng có tài khoản bị phong tỏa, thời điểm, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng.

4. Tổ chức tín dụng nơi có tài khoản của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đầy đủ các yêu cầu tại khoản 3 Điều này và phải báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện phong tỏa tài khoản với người có văn bản yêu cầu phong tỏa.

5. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

6. Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện phong tỏa tài khoản của là đối tượng thanh tra.

Điều 84. Thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra

1. Khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra thì Người ra quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền, tài sản phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của đối tượng có tiền, tài sản bị thu hồi.

Người ra quyết định thanh tra tiến hành việc thu giữ tiền hoặc tài sản theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan có chức năng thu giữ, quản lý tiền, tài sản đó.

2. Đối tượng có tiền, tài sản bị thu giữ phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thu hồi; trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người ra quyết định thu hồi tiền, tài sản có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định thu hồi đó.

 

Mục 6

 KẾT THÚC CUỘC THANH TRA

 

Điều 85. Báo cáo kết quả thanh tra

1. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi tới Người ra quyết định thanh tra.

Thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra được tính từ khi Đoàn thanh tra kết thúc thanh tra trực tiếp và được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 30 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày làm việc.

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh  tra bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 25 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 30 ngày làm việc;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra sở tiến hành, thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra không quá 15 ngày làm việc.

2. Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây:

a) Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;

b) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra;

d) Biện pháp xử lý đã được áp dụng và kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì trong báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:

a) Yếu kém về năng lực quản lý;

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý;

c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng.

4. Báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý.

Điều 86. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra xem xét, đánh giá các nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra.

2. Trong trường hợp cần phải làm rõ hoặc bổ sung thêm nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra, Người ra quyết định thanh tra yêu cầu Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn thanh tra báo cáo hoặc tổ chức họp Đoàn thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để thảo luận, hoàn chỉnh báo cáo bổ sung, làm rõ báo cáo kết quả thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra.

4. Trưởng đoàn thanh tra trình báo cáo bổ sung, làm rõ thêm báo cáo kết quả thanh tra với Người ra quyết định thanh tra kèm theo những ý kiến khác nhau của thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

Điều 87.  Xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra

1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và báo cáo bổ sung (nếu có) của Đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà Trưởng đoàn thanh tra không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì Người ra quyết định thanh tra giao Phó trưởng Đoàn thanh tra (trong trường hợp Đoàn thanh tra có Phó trưởng đoàn) hoặc giao thành viên Đoàn thanh tra xây dựng, trình dự thảo Kết luận thanh tra trong thời gian chưa có quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra. Dự thảo Kết luận thanh tra phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra;

b) Kết luận về nội dung thanh tra;

c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

d) Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Trong quá trình xây dựng Kết luận thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra hoặc cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình để làm rõ thêm những vấn đề dự kiến kết luận về nội dung thanh tra.

3. Người ra quyết định thanh tra gửi văn bản yêu cầu giải trình kèm theo dự thảo Kết luận thanh tra hoặc một số nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra.

Việc giải trình phải thực hiện bằng văn bản kèm theo các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung giải trình. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Người ra quyết định thanh tra xử lý  nội dung giải trình của đối tượng thanh tra để hoàn thiện và gửi đơn vị thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.

4. Dự thảo Kết luận thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra sau khi xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra. Văn bản trình dự thảo Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Thành viên Đoàn thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến về nội dung dự thảo Kết luận thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến về nội dung Kết luận thanh tra trước Người ra quyết định thanh tra. Ý kiến bảo lưu được thể hiện bằng văn bản gửi kèm theo dự thảo Kết luận thanh tra.

5. Nội dung hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra theo ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra, ý kiến thẩm định, của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này phải được Trưởng đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản với Người ra quyết định thanh tra và được lưu trong hồ sơ thanh tra.

6. Thời gian xây dựng Kết luận thanh tra được tính từ khi Người ra quyết định thanh tra có văn bản giao xây dựng Kết luận thanh tra và quy định cụ thể như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành, thời gian xây dựng Kết luận thanh tra  không quá 30 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày làm việc.

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh  tra bộ tiến hành, thời gian xây dựng  Kết luận thanh tra không quá 25 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 30 ngày làm việc;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành, thời gian xây dựng Kết luận thanh tra không quá 15 ngày làm việc.

Điều 88. Thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra trực tiếp xem xét hoặc phân công tổ chức, cá nhân thực hiện việc thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra để bảo đảm mục đích, yêu cầu và các nội dung theo Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Việc chỉ đạo, giao nhiệm vụ thẩm định trong một số trường hợp phải bằng văn bản, có xác định nội dung và thời hạn thẩm định.

2. Người thực hiện thẩm định có trách nhiệm thu thập tài liệu, tiến hành thẩm định, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm trước Người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật về báo cáo kết quả thẩm định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm cho ý kiến vào dự thảo Kết luận thanh tra; trong trường hợp cần thiết thì tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức khác về một hoặc một số nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra.

4. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra; trường hợp giữa người thực hiện thẩm định và Đoàn thanh tra có ý kiến khác nhau thì Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức xem xét, làm rõ và quyết định.

Điều 89. Ban hành Kết luận thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra ký ban hành Kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình.

2. Đối với những vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc có ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự xã hội hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, Người ra quyết định thanh tra báo cáo, xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan quản lý trước khi ký Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải được ký trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.

3. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có những nội dung đã rõ ràng, đủ cơ sở thì ban hành Kết luận thanh tra về nội dung đó và tiếp tục tiến hành thanh tra những nội dung còn lại được ghi trong Quyết định thanh tra. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều Kết luận thanh tra nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước.

Người ra quyết định thanh tra có thể ban hành kết luận bổ sung, sửa đổi, thay thế một phần hoặc toàn bộ Kết luận thanh tra khi có căn cứ cho thấy Kết luận thanh tra không bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trình tự, thủ tục ban hành, công khai Kết luận bổ sung, sửa đổi, thay thế Kết luận thanh tra được thực hiện như trình tự thủ tục ban hành, công khai Kết luận thanh tra.

4. Kết luận thanh tra được gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là Người ra quyết định thanh tra thì Kết luận thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Điều 90. Công khai Kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra.

2. Hình thức công khai Kết luận thanh tra bao gồm:

a) Công bố toàn văn Kết luận thanh tra tại cuộc họp với thành phần bao gồm Người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo.

b) Thông báo trên ít nhất một trong các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

d) Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;

đ) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và lựa chọn ít nhất một trong các hình thức công khai quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp Kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.

4. Trưởng đoàn thanh tra kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ sau khi Kết luận thanh tra được ký ban hành và công bố.

Điều 91. Hồ sơ thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm lập và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan đã ra Quyết định thanh tra. Hồ sơ thanh tra được bàn giao cho đơn vị lưu trữ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đóng hồ sơ thanh tra.

2. Người ra quyết định thanh tra phải chỉ đạo, kiểm tra Trưởng đoàn thanh tra trong việc lập, bàn giao hồ sơ thanh tra.

3. Việc mở hồ sơ bắt đầu từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành Quyết định thanh tra và đóng hồ sơ vào ngày người có thẩm quyền ra văn bản chỉ đạo hoặc quyết định về việc xử lý kết quả thanh tra.

Điều 92. Trách nhiệm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiến hành thanh tra.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được đề nghị tham gia ý kiến về nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra có trách nhiệm trả lời cơ quan thanh tra về nội dung được yêu cầu trong thời hạn theo đề nghị của cơ quan thanh tra.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được trưng cầu giám định về nội dung thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định và thông báo kết quả giám định trong thời hạn theo đề nghị của cơ quan thanh tra

Điều 93. Xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra

1. Trong quá trình thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên của Đoàn thanh tra hoặc tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mục 7

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA

 

Điều 94. Trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp công chức tham gia Đoàn thanh tra

1. Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là việc theo dõi, thu thập thông tin và phản ánh về việc chấp hành kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ thanh tra và những quy định pháp luật trong hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra từ khi công bố Quyết định thanh tra cho đến khi kết thúc thanh tra trực tiếp.

2. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Tùy theo tính chất của cuộc thanh tra để Người ra quyết định thanh tra giao nhiệm vụ cho công chức hoặc Tổ giám sát thuộc thẩm quyền giúp mình thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi chung là người thực hiện giám sát). Việc giao nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được thể hiện bằng quyết định và ban hành cùng thời điểm ban hành Quyết định thanh tra.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp công chức tham gia Đoàn thanh tra có trách nhiệm giám sát công chức của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Điều 95. Nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra.

2. Việc chấp hành chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra và thực hiện thanh tra theo Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra về đối tượng, phạm vi, nội dung và các yêu cầu khác đặt ra của cuộc thanh tra; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo

3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của Đoàn thanh tra.

4. Nội dung khác khi được Người ra quyết định thanh tra giao.

Điều 96. Nhiệm vụ, quyền hạn của người thực hiện giám sát

1. Làm việc với Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát.

2. Yêu cầu Đoàn thanh tra cung cấp các thông tin, tài liệu sau đây:

a) Quyết định thanh tra, quyết định gia hạn thời gian thanh tra, quyết định bổ sung, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung thanh tra (nếu có), kế hoạch tiến hành thanh tra, đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, các văn bản chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra;

b) Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra và của Trưởng đoàn thanh tra với Người ra quyết định thanh tra;

c) Các loại đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra (nếu có);

d) Các tài liệu khác theo chỉ đạo của Người ra quyết định thanh tra.

3. Thực hiện chế độ báo cáo với Người ra quyết định thanh tra:

a) Báo cáo theo Kế hoạch giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã được phê duyệt và báo cáo khi có yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra;

b) Báo cáo khi phát hiện Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra;

c) Báo cáo khi có căn cứ cho rằng hoạt động của Đoàn thanh tra không phù hợp với kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 97. Trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động giám sát

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, khách quan thông tin, tài liệu được quy định tại điểm… khoản … Điều  của Luật này.

2. Giải trình và làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của người giám sát.

3. Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra trong trường hợp người thực hiện giám sát có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ giám sát.

4. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp để thực hiện việc giám sát theo quy định.

Điều 98. Tổ chức việc giám sát, báo cáo kết quả giám sát

1. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được Người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

 2. Người giám sát tiến hành xem xét, đánh giá các báo cáo của Đoàn thanh tra và các thông tin, tài liệu khác thu thập được hoặc qua làm việc với đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo kế hoạch giám sát đã được phê duyệt.

3. Báo cáo kết quả giám sát được người giám sát lập và gửi Người ra quyết định thanh tra chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thanh tra; đối với các báo cáo giám sát đột xuất theo yêu cầu của của Người ra quyết định thanh tra thì thời hạn nộp báo cáo được quy định bởi Người ra quyết định thanh tra khi giao nhiệm vụ.

4. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xử lý kết quả giám sát căn cứ thông tin, báo cáo trong quá trình giám sát và Báo cáo kết quả giám sát; kết quả giám sát là một trong những căn cứ để Người ra quyết định thanh tra xem xét, ra kết luận thanh tra.

 

Mục 8

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

 

Điều 99. Quyền của đối tượng thanh tra

1. Đối tượng thanh tra có quyền sau đây:

a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Điều 100. Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

1. Chấp hành Quyết định thanh tra.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Mục 9

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

 

Điều 101. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra

1. Đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra có quyền khiếu nại đối với các quyết định, hành vi của người tiến hành thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Khiếu nại trong hoạt động thanh tra bao gồm:

a) Khiếu nại các quyết định, hành vi của người tiến hành thanh tra trong quá trình thanh tra;

b) Khiếu nại về kết luận, kiến nghị thanh tra trong Kết luận thanh tra;

c) Khiếu nại quyết định xử lý về thanh tra

Điều 102. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định, hành vi của mình, của thành viên đoàn thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra;

2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định của mình, của Trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra.

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý về thanh tra của mình và của các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình

4. Thời hiệu khiếu nại, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

5. Trưởng đoàn thanh tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh đối với hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật

6. Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với các Kết luận thanh tra chuyên ngành nhưng không có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với các Kết luận thanh tra hành chính khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 103. Tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra

Việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

Chương VI

THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

 

Điều 104. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành Kết luận thanh tra

1. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh.

Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Giám đốc sở chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Tổng cục, Cục, Thanh tra sở.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ nhận được Kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều này phải ra văn bản chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra:

a) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm về kinh tế;

b) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Áp dụng, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

3. Khi chỉ đạo việc thực hiện Kết luận thanh tra, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra trình phương án khắc phục sai phạm về kinh tế, giao người ký Kết luận thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, trình để phê duyệt phương án khắc phục bảo đảm thu hồi triệt để tiền và tài sản nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng thanh tra tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

4. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiến hành xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật được nêu trong Kết luận thanh tra; giao Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực  hiện.

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật hoặc xử lý nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 105. Trách nhiệm của người ký Kết luận thanh tra

1. Khi gửi Kết luận thanh tra, người ký Kết luận thanh tra phải có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một hoặc một số biện pháp cụ thể phù hợp với nội dung Kết luận thanh tra: 

- Tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;

- Thu hồi tiền, tài sản khác bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra;

- Thu hồi đất, quyền sử dụng đất;

- Biện pháp khắc phục hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật;

- Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của mình;

- Áp dụng các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp luật.

2. Người ký Kết luận thanh tra báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 106. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Đối tượng thanh tra phải thực hiện Kết luận thanh tra đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn.

Đối với những nội dung trong Kết luận thanh tra mà chưa thực hiện được ngay, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công khai Kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra phải xây dựng phương án thực hiện Kết luận thanh tra trình người có thẩm quyền, trong đó, nêu rõ tiến độ và giải thích lý do.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Kết luận thanh tra, căn cứ nội dung Kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra có trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

b) Kịp thời chỉ đạo đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

c) Áp dụng biện pháp theo thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của đối tượng thanh tra trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

d) Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra.

3. Đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra lên cấp có thẩm quyền và thủ trưởng cơ quan ban hành Kết luận thanh tra.

Điều 107. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra

1. Thủ trưởng cơ quan ban hành Kết luận thanh tra; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành Kết luận thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý kịp thời kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra trong phạm vi quyền hạn do pháp luật quy định.

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng Cục, Thanh tra tỉnh, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

4. Cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 108. Xử lý vi phạm trong thực hiện Kết luận thanh tra

1. Người có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra mà không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm trong thực hiện Kết luận thanh tra.

 

CHƯƠNG VII

PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,

KIỂM  TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA

 

Điều 109. Trách nhiệm phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra

Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước và cơ quan điều tra có trách nhiệm phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, góp phần phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong quản lý nhà nước. 

Điều 110. Trách nhiệm của Tổng thanh tra Chính phủ và tổng Kiểm toán nhà nước

Tổng thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với tổng Kiểm toán nhà nước để bảo đảm hiệu quả, hiệu lực giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán, tránh chồng chéo, trùng lắp về nội dung, phạm vi, đối tượng

Hằng năm Thanh tra chính phủ và Kiểm toán nhà nước phải có đánh giá tổng kết kết quả công tác thanh tra, kiểm toán để có căn cứ xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm toán hằng năm phải có sự trao đổi thống nhất giữa Tổng Thanh tra và Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện nguyên tắc, một nội dung hoạt động của tổ chức, cá nhân chỉ có thể là đối tượng của một cơ quan thanh tra hoặc kiểm toán.

Điều 111. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra và Trưởng kiểm toán khu vực, chuyên ngành

Thủ trưởng cơ quan thanh tra và Trưởng kiểm toán khu vực, chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động, trao đổi thường xuyên để tránh chồng chéo, trùng lặp khi tiến hành thanh tra, kiểm toán.

 Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, giải quyết.

Điều 112. Tham khảo ý kiến trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm toán hoặc trước khi ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán, các cơ quan thanh tra, kiểm toán có thể tham khảo ý kiến nhau về những nội dung mình thấy cần thiết để bảo đảm cho Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán chính xác, khách quan, đầy đủ

    Điều 113. Trách nhiệm của cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật quy định tại điểm … khoản … Điều … và điểm … khoản … Điều … của Luật này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho Cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc có nội dung, tình tiết phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày; quá thời hạn này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xử lý của cơ quan điều tra thì có quyền kiến nghị Viện kiểm sát cùng cấp và Cơ quan điều tra cấp trên.

 

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Điều 114. Kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước

1. Kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Việc quản lý, cấp và sử dụng ngân sách của cơ quan thanh tra nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 115. Đầu tư hiện đại hóa hoạt động thanh tra

1. Chính phủ ban hành quy định bảo đảm cho các cơ quan thanh tra có trụ sở và phương tiện làm việc để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật này.

 2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để tăng cường hoạt động thanh tra, tiếp công dân trực tuyến và thúc đẩy hoạt động thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nhà nước.

Điều 116. Chế độ, chính sách đối với Thanh tra viên

Chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ đặc thù đối với Thanh tra viên do Chính phủ quy định.

 

CHƯƠNG IX

THANH TRA NHÂN DÂN

 

MỤC 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 117. Tổ chức Thanh tra nhân dân

Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 118. Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 119. Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

1. Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

2. Khi cần thiết, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

3. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

 

MỤC 2

BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Điều 120. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu.

Căn cứ vào địa bàn và số lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có từ 05 đến 11 thành viên.

Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là 02 năm.

2. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 121. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Ban thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề ra phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Khi cần thiết, Trưởng Ban thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Điều 122. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật chủ yếu liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 123. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

1. Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và nhân dân ở địa phương; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

2. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác; định kỳ nghe báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

4. Động viên nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp; tham gia các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

 

MỤC 3

BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

Điều 124. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu.

Ban thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 02 năm.

2. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 125. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 126. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chế độ, chính sách và những thông tin cần thiết khác; bảo đảm quyền lợi đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân trong thời gian thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát để Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 127. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

1. Phối hợp với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác, định kỳ nghe báo cáo kết quả hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân đối với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

4. Động viên người lao động ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

 

CHƯƠNG X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 128. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do Chính phủ quy định.

2. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về ngân hàng.

Điều 129. Hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành

Căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành của bộ, ngành mình.

Điều 130. Tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

1. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy mô tổ chức và tính chất hoạt động cụ thể của mình, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ để giúp người đứng đầu thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các hoạt động phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động thanh tra trong đơn vị sự nghiệp.

3. Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên, hội viên thực hiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp mình.

Điều 131. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm

Luật thanh tra số 56/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Nội dung về thanh tra nhân dân quy định tại Chương IX của Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực cho đến khi Luật Thanh tra nhân dân được ban hành.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 20

Ghi chú
dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi