Công văn 8217/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 8217/BTP-PLDSKT
V/v:Hhướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012
 
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
 
Căn cứ điểm a khoản 1 mục III Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ Tư pháp xây dựng Đề cương báo cáo (kèm theo Công văn này) hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 như sau:
- Mẫu số 1 là mẫu Đề cương báo cáo dành cho các Bộ, ngành, tổ chức ở trung ương;
- Mẫu số 2 là mẫu Đề cương báo cáo dành cho các cấp địa phương;
- Mẫu số 3 là mẫu Đề cương dành cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Bộ Tư pháp xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan biết và thực hiện đúng Đề cương trong quá trình xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng
 
…………
Số:      /BC-….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
MẪU SỐ 1
(Dành cho các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương)
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC
Đánh giá sự tác động tích cực của Bộ luật dân sự và thi hành Bộ luật dân sự đối với:
- Việc bảo đảm các quyền dân sự của cá nhân, tổ chức;
- Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Bộ, ngành, tổ chức nói riêng.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
II.1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Bộ luật dân sự
Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.
II.2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Bộ luật Dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan
Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.
II.3 Xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh
Trong trường hợp, Bộ, ngành, tổ chức thấy có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị Bộ, ngành, tổ chức tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỎ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;
- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.
 
 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- …..;
LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC
(Ký tên đóng dấu)
 
ỦY BAN NHÂN DÂN …
--------
Số:        /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
MẪU SỐ 2
(Dành cho các cấp địa phương)
……, ngày     tháng     năm 2012
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
Đánh giá sự tác động tích cực của Bộ luật dân sự và thi hành Bộ luật dân sự đối với:
- Việc bảo đảm các quyền dân sự của cá nhân, tổ chức;
- Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
II.1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Bộ luật dân sự liên quan đến các vấn đề sau:
1. Áp dụng tập quán trong các quan hệ dân sự;
2. Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân;
4. Hộ gia đình;
5. Tổ hợp tác;
6. Hình thức của giao dịch, những loại giao dịch nào thì phải thể hiện bằng văn bản, công chứng, đăng ký...
7. Các loại thời hiệu, cách tính thời hiệu;
8. Quan hệ láng giềng và quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề;
9. Quyền sử dụng đất;
10. Các quy định về thế chấp, cầm cố;
11. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
12. Vai trò của yếu tố lỗi trong quan hệ hợp đồng (vi phạm hợp đồng có đương nhiên được coi là có lỗi không) và vai trò của yếu tố lỗi trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
13. Căn cứ để hủy bỏ hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng và hậu quả pháp lý của chúng;
14. Hợp đồng vay tài sản, hợp đồng ủy quyền;
15. Bồi thường thiệt hại cho cộng đồng (một chủ thể gây ra thiệt hại cho nhiều người mà không xác định được thiệt hại cụ thể cho từng người, ví dụ: gây ô nhiễm môi trường);
16. Vấn đề lỗi trong xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
17. Quyền từ chối nhận di sản;
18. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;
19. Di chúc chung của vợ chồng;
20. Di tặng và di sản dùng vào việc thờ cúng;
21. Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất;
Trong những nội dung nêu trên, địa phương có thể không đánh giá những nội dung không có trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương. Ngoài ra, nếu có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương không thuộc những nội dung nêu trên thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
II.2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
Ví dụ: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm...
II.3. Xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh
Trong trường hợp, địa phương thấy có những nội dung phát sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự ở địa phương nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;
- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.
 
 
Nơi nhận:
- …...;
- …...;
CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)
 
VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
--------
Số:        /BC-……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
MẪU SỐ 3
(Dành cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ LÝ LUẬN TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
Đánh giá những kết quả đạt được về lý luận của Bộ luật dân sự trong vai trò là nền tảng pháp lý cơ bản (luật chung) của hệ thống luật điều chỉnh các quan hệ dân sự (luật tư); đảm bảo sự ổn định trong quy định của Bộ luật dân sự về công nhận, thực hiện và bảo vệ các quyền dân sự; góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG BẤT CẬP VỀ LÝ LUẬN TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
II.1. Đánh giá những bất cập về lý luận trong quy định của Bộ luật dân sự liên quan đến:
a) Cấu trúc của Bộ luật dân sự
b) Những Quy định chung
c) Tài sản và Quyền sở hữu
d) Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự
e) Thừa kế
f) Chuyển quyền sử dụng đất
g) Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
h) Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
II.2. Đánh giá về lý luận mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan
Ví dụ: Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh bất động sản, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm, các điều ước quốc tế về thương mại, quyền con người...
III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ ĐỀ XUÁT, KIẾN NGHỊ
- Về kết cấu của Bộ luật dân sự;
- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.
 
 
Nơi nhận:
- …...;
- …...;
CHỦ TỊCH VIỆN
(Ký tên đóng dấu)

thuộc tính Công văn 8217/BTP-PLDSKT

Công văn 8217/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan về việc lập Báo cáo tổng kết thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8217/BTP-PLDSKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:10/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi