Công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý công sản năm 1997

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 709 TC/QLCS NGÀY 4 THÁNG 03 NĂM 1997
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ
CÔNG SẢN NĂM 1997

 

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh,

Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự cố gắng của cán bộ ngành tài chính, trong năm 1996 công tác quản lý tài sản công tại các địa phương đã triển khai tốt các lĩnh vực quản lý tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản tịch thu, tài nguyên đất, và nhiều địa phương đã thực hiện thẩm định nhu cầu đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản công của các cơ quan hành chính sự nghiệp, góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí và từng bước đưa công tác quản lý tài sản công vào nề nếp. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác quản lý công sản còn một số tồn tại như các chế độ về quản lý công sản còn thiếu, chưa quản lý chặt chẽ đối với tài nguyên, tài sản cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích chung.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại và từng bước đảm bảo mọi tài sản được đầu tư, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước và tài sản khác của nhà nước phải được quản lý chặt chẽ theo đúng chế độ quy định, trong năm 1997, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tài chính - Vật giá tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về quản lý tài sản công sau đây:

 

1- Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản của các cơ quan hành chính sự nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/01/1997; qua đó kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố sắp xếp lại cơ sở vật chất cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, thu hồi những trường hợp tài sản, đất đai do các cơ quan, đơn vị sử dụng sai mục đích hoặc lãng phí để giao cho đơn vị khác sử dụng hoặc xử lý, thanh lý thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước.

 

2- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan hành chính sự nghiệp trực tiếp quản lý sử dụng tài sản là nhà đất làm trụ sở cơ quan, nhà công vụ, trường học, bệnh viện, các trạm trại nghiên cứu... lập đầy đủ các hồ sơ về nhà đất để trình UBND tỉnh thành phố cấp giấy quyền sử dụng đất và quyền quản lý sử dụng nhà làm việc (nếu chưa có) và bổ sung hồ sơ, đăng ký nhà làm việc với cơ quan tài chính. Đối với những trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp là quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, hiện nay do ngành nhà đất hoặc xây dựng quản lý, Sở Tài chính - Vật giá trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyết định chuyển giao quỹ nhà làm việc này cho cơ quan tài chính quản lý theo quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Phối hợp với các ngành xây dựng, địa chính kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW phương án giải quyết, xử lý quỹ nhà đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do việc sát nhập các cơ quan theo quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương".

 

3- Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp đang quản lý sử dụng đến ngày 31/12/1996 để gửi báo cáo về bộ (theo yêu cầu tại công văn 391TC/QLCS ngày 31/01/1997). Phối hợp với cơ quan công an kiểm tra đối chiếu số lượng phương tiện đi lại theo báo cáo với số phương tiện đi lại đăng ký tại cơ quan công an của các cơ quan hành chính sự nghiệp do địa phương quản lý và nắm số lượng phương tiện đi lại của các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương quản lý đóng tại địa phương để báo cáo Bộ Tài chính.

 

4- Trên cơ sở tổng hợp tình hình số liệu tài sản tại các đơn vị HCSN, và căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh thông báo, thực hiện thẩm định kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và giám sát kiểm tra quá trình mua sắm, sửa chữa tài sản và ghi tăng tài sản của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

5- Phối hợp với ngành có liên quan thực hiện thẩm định các loại giá để thực hiện các khoản thu về đất và đền bù thiệt hại về đất khi nhà nước thu hồi đất; đồng thời qua đó nắm kịp thời quỹ đất cho các tổ chức trong, ngoài nước thuê, quỹ đất dùng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích công cộng và lợi ích quốc gia, quỹ đất giành cho khu công nghiệp, khu chế xuất...

 

6- Thông qua các ngành chức năng quản lý nguồn tài nguyên do địa phương quản lý, khai thác để nắm được số lượng, trữ lượng, chất lượng. .. và tham mưu cho chính quyền địa phương ra quyết định khai thác nguồn thu từ tài nguyên.

 

7- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản xác lập sở hữu Nhà nước theo quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 100 TC/QLCS ngày 23/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo Bộ Tài chính kết quả xử lý và những vướng mắc trong khi thực hiện quy chế này.

 

8- Cùng với các đơn vị có liên quan xác định đầy đủ, chính xác về số lượng và giá trị tài sản viện trợ để ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước. Đối với các tài sản viện trợ thuộc các dự án đã hoàn thành, phải cùng với các cơ quan quản lý dự án thực hiện kiểm kê, xác định giá trị tài sản và bàn giao tài sản theo đúng quy định của nhà nước, có biện pháp quản lý chặt chẽ tài sản sau khi chuyển giao cho đơn vị sử dụng.

 

9- Thông qua các ngành quản lý và sử dụng các tài sản cơ sở hạ tầng để nắm được số lượng hiện vật và vốn đầu tư với các loại tài sản chủ yếu sau đây tại địa phương:

+ Hệ thống đường giao thông (phân loại theo cấp chất lượng mặt đường: bê tông, nhựa, đá, cấp phối, đất... đồng thời tổng hợp theo địa bàn từng huyện, xã).

+ Hệ thống đê điều, kênh mương, đập nước, các công trình thuỷ lợi khác.

+ Các công trình lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng, bảo tồn, bảo tàng...

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước đô thị...

10- Tăng cường cán bộ quản lý công sản cho phòng quản lý công sản tại Sở Tài chính - Vật giá và phòng tài chính huyện, thị (Bộ đã chỉ đạo tại Công văn số 664 TC/QLCS ngày 5/3/1995) để đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao. Riêng các tỉnh, thành phố mới thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10 về chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cần thành lập ngay phòng quản lý công sản.

 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý công sản năm 1997 trên đây, các Sở Tài chính - Vật giá cần xây dựng chương trình công tác quản lý công sản cụ thể của địa phương để đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện; báo cáo UBND tỉnh có chế độ khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và khiển trách, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt các yêu cầu quản lý công sản; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về quản lý tài sản công tại địa phương.

thuộc tính Công văn 709-TC/QLCS

Công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý công sản năm 1997
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:709-TC/QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:04/03/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 709-TC/QLCS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi