Công văn 6063/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ hai và thứ ba của Uỷ ban Thường vụ quốc hội khóa XIII

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 6063/VPCP-TH
V/v: phân công chuẩn bị phiên họp thứ hai và thứ ba của UBTVQH khóa XIII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp,  Ngoại giao, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
 
Văn phòng Quốc hội có công văn số 1484/VPQH-TH ngày 25 tháng 8 năm 2011 về việc chuẩn bị các phiên họp thứ hai và thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc này Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:
I. TẠI PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII (từ ngày 19 đến ngày 27/9/2011):
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình:
- Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Dự án Luật Giám định tư pháp;
- Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính;
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:
- Dự án Luật Quản lý giá;
- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Biển Việt Nam.
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Cơ yếu.
5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình: Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, trình: Dự án Luật Quảng cáo.
7. Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình: Dự án Luật Giáo dục đại học.
9. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình: Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi.
II. TẠI PHIÊN HỌP THỨ BA CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII (từ ngày 05 đến ngày 12/10/2011):
1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình:
- Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;
- Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:
- Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
- Báo cáo về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.
3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình: Báo cáo về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020.
4. Bộ trưởng Bộ Công an:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2011;
- Chuẩn bị phần Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng công an năm 2011 (gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung thành báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2011).
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chuẩn bị phần Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng quân đội năm 2011 (gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung thành báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2011).
6. Bộ Trưởng Bộ Tư pháp:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2011;
- Chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.
7. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình:
- Báo cáo về tiền lương của ngành Bảo hiểm xã hội;
- Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
8. Tổng Thanh tra Chính phủ:
- Chuẩn bị, trình: Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, trình: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
9. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình: Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sau khi Báo cáo, Tờ trình, Dự án Luật được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 13 tháng 9 năm 2011 (phiên họp thứ hai), trước ngày 29 tháng 9 năm 2011 (phiên họp thứ ba), đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.
Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung dự thảo luật. Sau đó theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời gian trên.
Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban.
Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên (nếu không phải là tài liệu mật) đến địa chỉ: Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Nguyễn Thị Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: Khanhnt@.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- HĐDT và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, KTTH, KTN, KGVX,
TCCV, NC, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, TH (4b). Vg.54
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
 
 
Vũ Đức Đam
 
 

thuộc tính Công văn 6063/VPCP-TH

Công văn 6063/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ hai và thứ ba của Uỷ ban Thường vụ quốc hội khóa XIII
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6063/VPCP-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:31/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác

tải Công văn 6063/VPCP-TH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi