Công văn về việc thực hiện dự án bổ sung trang thiết bị dạy nghề của chương trình Việt-Tiệp dành cho những cơ sở dạy nghề

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 3872/LĐTBXH/VL NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1995 VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - TIỆP
DÀNH CHO NHỮNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

Kính gửi: ư - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Trung tâm xúc tiến việc làm

 

Căn cứ Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18-3-1993; Thông tư Liên bộ số 02/TT-LB ngày 10-2-1995 củ Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước hướng dẫn thực hiện Chương trình Viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Séc Slôvàkia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt Nam về trước hạn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1236/LĐTBXH-VL ngày 29-4-1993 hướng dẫn thực hiện các dự án dạy nghè và dự án trợ giúp bổ sung trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở đã và đang tham gia Chương trình.

Căn cứ vào thực tiễn của các địa phương, sau khi trao đổi với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc lập dự án trợ giúp trang thiết bị dạy nghề như sau:

 

1- Về nguyên tắc:

Nguồn kinh phí được cấp từ Quỹ Viện trợ của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để trợ giúp các cơ sở dạy nghề tham gia Chương trình, chỉ được dùng để sử dụng đúng mục đích như các văn bản nói trên đã hướng dẫn. Trường hợp chi không hết phải thu hồi về ngân sách Trung ương. Nguồn kinh phí này rất hạn hẹp. Vì vâỵ, việc xét duyệt dự án của các cơ sở dạy nghề chỉ thực hiện được khi nguồn kinh phí nói trên còn đảm bảo.

2- Về lập dự án:

Việc lập dự án trợ giúp bổ sung trang thiét bị dạy nghề theo Chương trình này chỉ dành cho những cơ sở dạy nghề có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, có số lưọng học viên cần thiết là người lao động Việt Nam từ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) về nước đến học nghề (300 người trở lên tính từ lúc bắt đầu tham gia Chương trình đến thời điểm lập dự án xin bổ sung trang thiết bị dạy nghề).

b) Cơ sở đã tổ chức dạy nghề liên tục, mở được ít nhất là 04 lớp mỗi năm cho lao động Việt Nam từ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) trở về.

c) Khả năng bố trí cho học viên sau đào tạo có việc làm cao, ít nhất là 50% trở lên.

d) Đảm bảo thực hiện các dự án đúng nội dung, đúng mục tiêu đối tượng, có chất lượng giảng dạy và sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, quyết toán kịp thời. Nếu chưa quyết toán các nguồn Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện Chương trình thì chưa đủ điều kiện để xem xét.

3- Thủ tục, hồ sơ

Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục, hồ sơ cần thiết như đã hướng dẫn và nội dung dự án phải rõ ràng (xem phụ lục kèm theo).

Dự án phải được các ngành chức năng ở địa phương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tỉnh (thành phố), các Bộ, Ngành, Hội đoàn thể quần chúng ở Trung ương đề nghị bằng văn bản với Liên Bộ, để Liên Bộ tổ chức thẩm định và ra Quyết định cấp kinh phí cho các dự án được phê duyệt.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành hữu quan chỉ đạo, tổ chức triển khai chặt chẽ và có hiệu quả.

 

PHỤ LỤC

HỒ SƠ DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - TIỆP

 

I- THỦ TỤC HỒ SƠ BAO GỒM:

 

1- Dự án hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị do Trung tâm xây dựng có ý kiến phê duỵệt của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, của Sở Tài chính và của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tỉnh.

2- Phô tô công chứng quyết định thành lập Trung tâm.

3- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố), cấp Bộ, ngành hoặc thủ trưởng cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể gửi Liên Bộ.

4- Biên bản thẩm định dự án Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

 

II- HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN

 

1- Mô tả tổng quát:

1.1- Khái quát tình hình lao động việc làm, số lượng người lao động Việt Nam từ Tiệp Khắc (cũ) trở về địa bàn địa phương.

1.2- Phân tích nhu cầu học nghề và dịch vụ việc làm của người lao động Việt Nam từ Tiệp Khắc (cũ) trở về trên địa bàn địa phương.

1.3- Tóm tắt quá trình hoạt động, kết quả dạy nghề của Trung tâm nói chung và trong lĩnh vực dạy nghề của Chương trình Việt - Tiệp nói riêng.

2- Các nội dung hoạt động chính để hỗ trợ đầu tư thiết bị

2.1- Về dạy nghề

2.2- Về bồi dưỡng kiến thức chủ doanh nghiệp

2.3- Về dịch vụ việc làm

2.4- Về chuyển giao công nghệ (nếu có).

3- Năng lực hiện tại của Trung tâm

3.1- Về cán bộ.

3.2- Về tài sản:

- Nhà xưởng,

- Thiết bị hiện có.

4- Nhu cầu đầu tư (kèm theo dự toán chi tiết về trang thiết bị).

5- Các cam kết.

 

 

DỰ ÁN TRỢ GIÚP BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

 

A- TRANG BÌA

 

1- Tên dự án

2- Đơn vị thực hiện

3- Địa điểm Điện thoại

4- Tổng kinh phí để thực hiện dự án

5- Tài khoản giao dịch tại Chi cục Kho bạc.

 

B- NỘI DUNG DỰ ÁN

 

I- Mô tả tổng quát dự án

1- Đặc điểm tình hình và sự cần thiết phải trợ giúp bổ sung trang thiết bị

2- Các mục tiêu chính của dự án

3- Các vấn đề sẽ được giải quyết.

II- Tổ chức và hoạt động của dự án:

1- Phân tích nhu cầu và dự định tổ chức các lớp dạy nghề (trong đó có các lớp theo Chương trình Việt - Tiệp).

- Tổng số lớp

- Tổng số người

- Số nghề được đào tạo

- Chương trình giảng dạy

- Thời gian một khóa học

- Yêu cầu chất lượng đào tạo

- Kiểm tra sát hạch tay nghề sau khi kết thúc khoá đào tạo

2- Các nguồn lực đã có:

- Giáo viên

- Đội ngũ quản lý

- Cơ sở vật chất để phục vụ cho giảng dạy và học tập.

III- Nhu càu bổ sung trang thiết bị

1- Loại thiết bị

2- Số lưọng

3- Đơn giá

4- Tổng thành tiền

IV- Các cam kết của dự án

1- Cam kết để thực hiện đúng mục tiêu đối tượng

2- Cam kết về thời gian và chất lượng dạy nghề.

3- Cam kết về sử dụng nguồn kinh phí được tài trợ đúng mục đích, nội dung trong dự án.

 

Ngày.... tháng...... năm 199...

 

Ý kiến của Uỷ ban KHNN Ý kiến của Sở Tài chính

(Ký tên và đóng dấu) (Ký tên và đóng dấu)

 

Ý kiến của Sở LĐTBXH Chủ dự án

(Ký tên và đóng dấu) (Ký tên và đóng dấu)

thuộc tính Công văn 3872/LĐTBXH-VL

Công văn về việc thực hiện dự án bổ sung trang thiết bị dạy nghề của chương trình Việt-Tiệp dành cho những cơ sở dạy nghề
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3872/LĐTBXH-VLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành:05/10/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 3872/LĐTBXH-VL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi