Công văn 3405/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
Số: 3405/LĐTBXH-KHTC
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010
 
 
Kính gửi: Các đơn vị có chương trình, dự án ODA.
 
 
Theo quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, đơn vị có chương trình, dự án ODA phải gửi báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA hàng quý (sau 15 ngày làm việc khi hết quý). Tuy nhiên hàng năm chỉ có một vài chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng viện trợ nước ngoài, ngày 19/4/2010 Bộ có văn bản số 1225/LĐTBXH-KHTC về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài thuộc Bộ quản lý, trong đó yêu cầu chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo đúng mẫu biểu, đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH. Nhưng đến nay chỉ có 25/34 dự án có báo cáo quý 1 năm 2010 và 3/34 dự án có báo cáo quý 2 năm 2010 gửi về Bộ.
Yêu cầu Chủ dự án chỉ đạo bộ phận chuyên môn chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, gửi báo cáo quý 2, quý 3 năm 2010 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 21/10/2010 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách đính kèm);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNHChu Quang Cường
 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA
 

TT
Tên đơn vị
TT
Tên dự án
Số lượng dự án
Báo cáo quý 1 năm 2010 (trước ngày 21/4/2010)
Số lượng BC
Thời gian
Hình thức BC
Chất lượng báo cáo
Có gửi
Không gửi
Ngày gửi
Đúng
Chậm
Đúng quy định
Không đúng
Đúng mẫu, đủ thông tin
Không đúng mẫu, không đủ thông tin
1
Cục An toàn lao động
1
1. Hỗ trợ hoàn thiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường ATVSLĐ tại nơi làm việc ở Việt Nam
2
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
2
2. Hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp, hợp phần cải thiện điều kiện lao động
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
2
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
3
1. Tuyên truyền vận động và giáo dục công chúng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
5
1
 
29/4
 
x
x
 
x
 
4
2. Hệ thống bảo vệ trẻ em;
1
 
29/4
 
x
x
 
x
 
5
3. Phòng chống tai nạn bom mìn;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
6
4. Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
 
1
 
 
 
 
 
 
 
7
5. Hỗ trợ trẻ em lang thang
1
 
29/4
 
x
x
 
x
 
3
Tổng cục dạy nghề
8
1. Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”
6
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
9
2. DA xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo GV, CB quản lý cho 5 trường dạy nghề;
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
10
3. Chương trình đào tạo nghề;
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
11
4. Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại ĐBSCL;
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
12
5. Tư vấn hệ thống trong lĩnh vực dạy nghề VN
 
1
 
 
 
 
 
 
 
13
6. Cung cấp trang thiết bị dạy nghề cho trường Dung Quất
1
 
20/4
x
 
x
 
x
 
4
Cục Bảo trợ xã hội
14
1. Hỗ trợ giảm nghèo;
5
1
 
4/5
 
x
 
x
 
x
15
2. Chính sách xã hội;
1
 
4/5
 
x
 
x
 
x
16
3. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt;
1
 
4/5
 
x
 
x
 
x
17
4. Hỗ trợ tài chính vi mô Việt Nam;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
5. Quỹ tín dụng quay vòng XĐGN
1
 
4/5
 
x
 
x
 
x
5
Cục Việc làm
19
Thị trường lao động;
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
6
Viện Khoa học - Lao động và Xã hội
20
1. Hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp, hợp phần 5: Nghiên cứu khối doanh nghiệp;
2
1
 
19/4
x
 
x
 
x
 
21
2. Tăng cường năng lực phân tích chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội.
1
 
19/4
x
 
x
 
x
 
7
Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
22
1. Điều trị cai nghiện ma túy và các hậu quả liên quan đến sức khỏe, trong đó có HIV/AIDS thông qua Hệ thống điều trị TREATNET Giai đoạn II – AD/GLO/J71
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
2. Hỗ trợ kỹ thuật cai nghiện và phục hồi tại trung tâm và cộng đồng.
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24
3. Tăng cường tiếp cận với thanh thiếu niên lạm dụng ATS nhằm cai nghiện có hiệu quả;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
25
4. Hỗ trợ chăm sóc điều trị HIV/AIDS trong các Trung tâm CB-GD-LĐ-XH
1
 
10/5
 
x
 
x
 
x
8
Dự án VIE02/001
26
Hỗ trợ hoàn thiện và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN
1
1
 
5/5
 
x
x
 
x
 
9
Vụ Hợp tác quốc tế
27
1. Nghiên cứu các dịch vụ xã hội đối với nhóm yếu thế và người lao động
2
1
 
19/4
x
 
x
 
x
 
28
Nam
 
1
 
 
 
 
 
 
 
10
Vụ Bình đẳng giới
29
1. Chương trình hợp tác chung giữa Bộ và LHQ về Bình đẳng giới
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
30
2. Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Cục Quản lý LĐNN
31
Tăng cường quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài
1
1
 
15/4
x
 
x
 
x
 
12
Trung tâm Hỗ trợ PTQHLĐ
32
Hỗ trợ quan hệ lao động và hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
Thanh tra Bộ
33
Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Trung tâm HĐKP bom mìn Việt Nam
34
Rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 

TT
Tên đơn vị
TT
Tên dự án
Số lượng dự án
Báo cáo quý 2 năm 2010 (trước ngày 21/7/2010)
Số lượng BC
Thời gian
Hình thức BC
Chất lượng báo cáo
Có gửi
Không gửi
Ngày gửi
Đúng
Chậm
Đúng quy định
Không đúng
Đúng mẫu, đủ thông tin
Không đúng mẫu, không đủ thông tin
1
Cục An toàn lao động
1
1. Hỗ trợ hoàn thiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường ATVSLĐ tại nơi làm việc ở Việt Nam
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2. Hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp, hợp phần cải thiện điều kiện lao động
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
3
1. Tuyên truyền vận động và giáo dục công chúng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
5
 
1
 
 
 
 
 
 
 
4
2. Hệ thống bảo vệ trẻ em;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
5
3. Phòng chống tai nạn bom mìn;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
6
4. Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
 
1
 
 
 
 
 
 
 
7
5. Hỗ trợ trẻ em lang thang
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
Tổng cục dạy nghề
8
1. Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”
6
 
1
 
 
 
 
 
 
 
9
2. DA xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo GV, CB quản lý cho 5 trường dạy nghề;
1
 
19/8
 
x
x
 
x
 
10
3. Chương trình đào tạo nghề;
1
 
19/8
 
x
x
 
x
 
11
4. Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại ĐBSCL;
1
 
19/8
 
x
x
 
x
 
12
5. Tư vấn hệ thống trong lĩnh vực dạy nghề VN
 
1
 
 
 
 
 
 
 
13
6. Cung cấp trang thiết bị dạy nghề cho trường Dung Quất
 
1
 
 
 
 
 
 
 
4
Cục Bảo trợ xã hội
14
1. Hỗ trợ giảm nghèo;
5
 
1
 
 
 
 
 
 
 
15
2. Chính sách xã hội;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
16
3. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
17
4. Hỗ trợ tài chính vi mô Việt Nam;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
18
5. Quỹ tín dụng quay vòng XĐGN
 
1
 
 
 
 
 
 
 
5
Cục Việc làm
19
Thị trường lao động;
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
6
Viện Khoa học - Lao động và Xã hội
20
1. Hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp, hợp phần 5: Nghiên cứu khối doanh nghiệp;
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
21
2. Tăng cường năng lực phân tích chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội.
 
1
 
 
 
 
 
 
 
7
Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
22
1. Điều trị cai nghiện ma túy và các hậu quả liên quan đến sức khỏe, trong đó có HIV/AIDS thông qua Hệ thống điều trị TREATNET Giai đoạn II – AD/GLO/J71
4
 
1
 
 
 
 
 
 
 
23
2. Hỗ trợ kỹ thuật cai nghiện và phục hồi tại trung tâm và cộng đồng.
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24
3. Tăng cường tiếp cận với thanh thiếu niên lạm dụng ATS nhằm cai nghiện có hiệu quả;
 
1
 
 
 
 
 
 
 
25
4. Hỗ trợ chăm sóc điều trị HIV/AIDS trong các Trung tâm CB-GD-LĐ-XH
 
1
 
 
 
 
 
 
 
8
Dự án VIE02/001
26
Hỗ trợ hoàn thiện và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
9
Vụ Hợp tác quốc tế
27
1. Nghiên cứu các dịch vụ xã hội đối với nhóm yếu thế và người lao động
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28
Nam
 
1
 
 
 
 
 
 
 
10
Vụ Bình đẳng giới
29
1. Chương trình hợp tác chung giữa Bộ và LHQ về Bình đẳng giới
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
30
2. Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách
 
1
 
 
 
 
 
 
 
11
Cục Quản lý LĐNN
31
Tăng cường quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
12
Trung tâm Hỗ trợ PTQHLĐ
32
Hỗ trợ quan hệ lao động và hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
13
Thanh tra Bộ
33
Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
14
Trung tâm HĐKP bom mìn Việt Nam
34
Rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

thuộc tính Công văn 3405/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3405/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3405/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chu Quang Cường
Ngày ban hành:01/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi