Công văn 3385/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----------------
Số: 3385/LĐTBXH-BTXH
V/v: hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
 
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo như sau:
1. Mục đích điều tra: xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi cả nước để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011-2015.
2. Đối tượng, phạm vi điều tra: toàn bộ hộ dân cư trên phạm vi cả nước.
3. Phương pháp điều tra, kết hợp các phương pháp như: nhận dạng và phân loại nhanh, khảo sát thu nhập, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân.
4. Quy trình điều tra, tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Công tác chuẩn bị điều tra:
- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của đợt tổng điều tra hộ nghèo trên các phương tiện truyền thông;
- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo các cấp;
- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức điều tra;
- Tập huấn quy trình, công cụ cho điều tra viên;
Bước 2: Chỉ đạo, tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo;
- Xác định, lập danh sách hộ thuộc diện điều tra;
+ Tổ chức phân loại nhanh hộ gia đình (phiếu A);
+ Tổ chức khảo sát thu nhập của gia đình sau khi đã phân loại (phiếu B);
- Báo cáo Ban chỉ đạo cấp trên về kết quả điều tra sơ bộ (biểu tổng hợp số 1, 2, 3):
+ Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh, căn cứ vào tỷ lệ nghèo dự báo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), xem xét, điều chỉnh kết quả điều tra sơ bộ của cấp huyện;
+ Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh ước lượng và thông tin cho các huyện tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Bước 3. Tổ chức bình xét, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo:
- Ban chỉ đạo cấp huyện, căn cứ vào tỷ lệ nghèo, cận nghèo theo ước lượng của Ban chỉ đạo cấp tỉnh để điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã;
- Ban điều tra cấp xã, căn cứ vào điều chỉnh tỷ lệ nghèo, cận nghèo của Ban chỉ đạo cấp huyện, lập danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, thôn, xóm.
- Chỉ đạo tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn, xóm; cụm dân cư.
- Lập biên bản, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua kết quả bình xét ở thôn, xóm; cụm dân cư, gửi Ban điều tra cấp xã (theo mẫu biên bản bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo).
Bước 4. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn:
- Ban điều tra cấp xã, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện (biểu tổng hợp số 4);
- Ban chỉ đạo cấp huyện, tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổng số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn (biểu tổng hợp số 5);
- Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn (biểu tổng hợp số 6);
Bước 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (biểu tổng hợp số 7);
- Lập sổ theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp xã (biểu tổng hợp số 8);
5. Phúc tra kết quả điều tra; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo:
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề nổi cộm như: khiếu kiện của người dân, kết quả điều tra chưa phản ánh sát thực tế, Ban chỉ đạo điều tra cấp trên cần tổ chức phúc tra lại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những nơi cần thiết, thông báo công khai để nhân dân biết, trước khi Ủy ban nhân dân xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi bình xét ở cộng đồng dân cư phải được thông báo công khai trên phương tiện thông tin của xã, ở những nơi công cộng (trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hóa xã …); sau 15 ngày, nếu không có ý kiến khiếu nại, Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo;
6. Về thời gian:
- Trước ngày 15 tháng 11 năm 2010, các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ bộ kết quả điều tra hộ nghèo;
- Trước 30 tháng 11 năm 2010, các tỉnh, thành phố gửi báo cáo chính thức kết quả điều tra hộ nghèo trên địa bàn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Kết quả tổng điều tra hộ nghèo có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo điều tra, có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, 35 Trần Phú, Hà Nội) để nghiên cứu, bổ sung và hướng dẫn kịp thời.
(Đề nghị các tỉnh/thành phố truy cập trang website theo địa chỉ: http://giamngheo.molisa.gov.vn để tải bộ tài liệu hướng dẫn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015)
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ KHTC, Cục BTXH, Viện KHLĐXH;
- Lưu: VT, Cục BTXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm
 

thuộc tính Công văn 3385/LĐTBXH-BTXH

Công văn 3385/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3385/LĐTBXH-BTXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:30/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi