Công văn hướng dẫn hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 224/KT-TC2 NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1996 VỀ VIỆC "HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC"

 

Kính gửi: - Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước

- Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

 

Căn cứ vào Quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22-9-1994 và Quyết định số 15/QĐ-NH1 ngày 15-01-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước "Về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng", Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn thủ tục hạch toán mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (tín phiếu NHNN) loại chứng chỉ và loại ghi sổ như sau:

 

I- HẠCH TOÁN GIAO, NHẬN CHỨNG CHỈ TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHƯA PHÁT HÀNH:

1- Tại Vụ Phát hành - Kho quỹ và các kho tiền:

- Thủ tục nhập, xuất và điều chuyển chứng chỉ tín phiếu NHNN giữa các Kho tiền, Vụ Phát hành - Kho quỹ và các Kho tiền thực hiện như đối với việc nhập, xuất, điều chuyển tiền mặt và Ngân phiếu thanh toán.

- Trình tự lập, luân chuyển các chứng từ về nhập, xuất và điều chuyển chứng chỉ tín phiếu NHNN giữa Vụ Phát hành - Kho quỹ, các kho tiền với Vụ Kế toán - Tài chính thực hiện đúng như trình tự lập và luân chuyển chứng từ về nhập, xuất và điều chuyển tiền mặt, ngân phiếu thanh toán.

2- Tại Vụ Kế toán - Tài chính:

2.1- Khi các Kho tiền TW nhập chứng chỉ tín phiếu NHNN chưa phát hành nhận từ nhà in về hoặc từ Sở giao dịch NHNN, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thì xử lý:

Trên cơ sở biên bản giao nhận chứng chỉ tín phiếu NHNN giữa Kho tiền TW với các Nhà in Ngân hàng (hoặc với Sở giao dịch hay với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố), Vụ Kế toán - Tài chính lập phiếu nhập kho và ghi:

Nhập TK952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản Kho nhập).

Chi phí in ấn tín phiếu NHNN hạch toán vào chi giấy tờ in.

2.2- Điều chuyển tín phiếu NHNN giữa các Kho tiền TW:

Trong trường hợp có sự điều chuyển chứng chỉ tín phiếu NHNN giữa các Kho tiền thì căn cứ vào lệnh điều chuyển tín phiếu NHNN, Vụ Kế toán - Tài chính lập phiếu xuất kho và ghi:

Xuất TK952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản Kho xuất).

Đồng thời lập phiếu nhập kho và ghi:

Nhập TK952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản Kho nhập).

Các kho tiền căn cứ vào lệnh điều chuyển và phiếu xuất kho, phiếu nhập kho để thực hiện việc điều chuyển chứng chỉ tín phiếu NHNN. Sau khi đã thực hiện điều chuyển, các Kho tiền hoàn tất các thủ tục và gửi Vụ Kế toán - Tài chính các chứng từ (gồm lệnh điều chuyển, biên bản giao nhận, phiếu xuất hay phiếu nhập) để kiểm tra và đối chiếu số liệu.

2.3- Khi xuất tín phiếu NHNN từ kho tiền TW để giao cho Sở giao dịch NHNN hoặc cho các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố:

Căn cứ vào lệnh điều chuyển tín phiếu NHNN, Vụ Kế toán - Tài chính lập phiếu xuất kho và ghi:

Xuất TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản Kho xuất).

Trường hợp xuất tín phiếu NHNN từ Kho tiền II hoặc từ Kho tiền III, Vụ Kế toán - Tài chính uỷ quyền cho Trưởng kho tiền lập phiếu xuất kho. Sau khi xuất xong, Kho tiền II và Kho tiền III phải FAX trước phiếu xuất kho tín phiếu NHNN và gửi 1 liên phiếu xuất kho tín phiếu NHNN (phải có đầy đủ chữ ký và dấu) về Vụ Kế toán - Tài chính để hạch toán.

3- Tại Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố:

3.1- Khi nhập chứng chỉ tín phiếu NHNN từ Kho tiền TW về:

Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận, phòng kế toán của Sở giao dịch NHNN hay Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố (từ nay gọi tắt là Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) lập phiếu nhập kho để nhập chứng chỉ tín phiếu NHNN, lấy đầy đủ chữ ký của những người liên quan, và ghi:

Nhập TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản người bảo quản).

3.2- Khi xuất chứng chỉ tín phiếu NHNN chuyển về Kho tiền TW:

Căn cứ lệnh điều chuyển, phòng kế toán lập phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký của những người liên quan (cùng với biên bản giao nhận) và ghi:

Xuất TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản người bảo quản).

II- THỦ TỤC HẠCH TOÁN BÁN TÍN PHIẾU NHNN BẰNG HÌNH THỨC
ĐẤU THẦU:

1- Đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ:

Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố khi bán tín phiếu NHNN loại chứng chỉ thì xử lý như sau:

1.1- Xuất tín phiếu NHNN loại chứng chỉ ra khỏi kho để chuẩn bị bán:

Phòng kế toán lập phiếu xuất kho và ghi:

Xuất TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản người bảo quản).

Đồng thời ghi:

Nhập TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản người nhận tín phiếu NHNN để chuẩn bị bán).

1.2- Căn cứ kết quả trúng thầu tín phiếu NHNN loại chứng chỉ do NHNN TW (Vụ Tín dụng) thông báo, phòng kế toán xử lý:

- Làm thủ tục (Lập phiếu chuyển khoản) trích tài khoản tiền gửi của TCTD trúng thầu, số tiền bằng giá bán tín phiếu NHNN (Giá bán = Mệnh giá - Mệnh giá x Tỷ lệ chiết khấu trúng thầu x Thời hạn), và ghi:

Nợ TK..... - Tiền gửi của TCTD mua tín phiếu NHNN (theo giá bán);

Có TK 6378 - Các khoản phải trả (theo giá bán)

(Mở tiểu khoản - "Tiền bán tín phiếu NHNN chưa nộp về NHNN TW").

- Sau đó tính và làm thủ tục trả lãi về số tín phiếu NHNN đó cho TCTD được hưởng với số tiền bằng số chiết khấu (CK = Mệnh giá - Giá bán), hạch toán:

Nợ TK 8421 - Trả lãi tiền vay trong nước (Tiểu khoản trả lãi về phát hành Tín phiếu NHNN);

Có TK 6378 - Tiểu khoản nói trên.

- Ghi xuất (theo mệnh giá) đối với các tờ tín phiếu NHNN bán cho các Tổ chức tín dụng:

Xuất TK 952 - Tín phiếu NHNN (Tiểu khoản người nhận tín phiếu NHNN để chuẩn bị bán).

- Ghi các yếu tố cần thiết vào những chỗ quy định trên tờ tín phiếu NHNN (kể cả phần cuống). Kiểm tra các giấy tờ của người đại diện Tổ chức tín dụng đến nhận tín phiếu NHNN trước khi giao tín phiếu NHNN để đảm bảo giao đúng người. Lưu lại phần cuống của tờ tín phiếu NHNN để theo dõi và đối chiếu khi cần thiết.

- Ghi vào sổ theo dõi các Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN, gồm các yếu tố: xêri, số, mệnh giá, TCTD mua tín phiếu lần đầu, họ tên người nhận tín phiếu NHNN, ký nhận...

2- Đối với tín phiếu NHNN loại ghi sổ:

Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố khi đến đợt bán tín phiếu NHNN loại ghi sổ thì xử lý như sau:

Căn cứ kết quả trúng thầu tín phiếu NHNN loại ghi sổ do NHNN TW (Vụ Tín dụng) thông báo, phòng kế toán tiến hành thu tiền, tính lãi của các Tổ chức tín dụng trúng thầu và hạch toán như phần hướng dẫn bán tín phiếu NHNN loại chứng chỉ.

Sau đó, lập hai bản "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" (Mẫu phụ lục số 03), gửi cho Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN một bản để làm căn cứ thanh toán tín phiếu NHNN khi đến hạn hoặc khi các Tổ chức tín dụng có nhu cầu mua bán tín phiếu NHNN với nhau, còn một bản gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) để theo dõi.

3- Chuyển số tiền thu được do bán Tín phiếu NHNN về NHNN TW:

Kết thúc đợt phát hành tín phiếu NHNN, Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố phải lập giấy báo Có để chuyển toàn bộ số tiền bán tín phiếu NHNN (theo mệnh giá) về NHNN TW (Vụ Kế toán - Tài chính) và hạch toán:

Nợ TK 6378 - Các khoản phải trả

(Tiểu khoản - "Tiền bán tín phiếu NHNN chưa nộp về NHNN TW").

Có TK 6011 - Liên hàng đi năm nay.

Đồng thời lập và gửi NHNN TW (Vụ Kế toán - Tài chính) bảng kê danh sách các TCTD mua Tín phiếu NHNN trong đợt. Phải ghi đầy đủ các yếu tố trên bảng kê (mẫu phụ lục số 01, số 02a và số 02b) và gửi trước bằng Fax về Vụ Kế toán - Tài chính theo số máy 048251307 hoặc 048253492 và gửi bản chính qua bưu điện.

4- Xử lý phạt các Tổ chức tín dụng đã trúng thầu nhưng không đủ tiền trên tài khoản để mua tín phiếu NHNN:

Trong trường hợp, tại thời điểm mua tín phiếu NHNN (một ngày sau khi Sở giao dịch NHNN, các chi nhanh NHNN tỉnh, thành phố nhận được thông báo những TCTD trúng thầu tín phiếu NHNN) mà trên tài khoản tiền gửi của TCTD trúng thầu không đủ tiền để mua tín phiếu NHNN theo thông báo của NHNN TW, thì phòng kế toán tính và làm thủ tục thu tiền phạt theo mức quy định của NHNN TW. Số tiền phạt hạch toán vào tài khoản thu khác của NHNN:

Nợ TK.... - Tiền gửi của TCTD mua tín phiếu NHNN;

Có TK 831 - Các khoản thu khác.

5- Tài Vụ Kế toán - Tài chính tiến hành xử lý như sau:

Khi nhận được tiền bán tín phiếu NHNN do Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chuyển nộp (nhận được giấy báo Có liên hàng), sau khi kiểm tra nếu đúng, chính xác so với bảng kê danh sách các TCTD mua tín phiếu NHNN từng đợt và thông báo trúng thầu của Vụ Tín dụng thì hạch toán:

Nợ TK 6012 - Liên hàng đến năm nay;

Có TK 513 - Phát hành tín phiếu NHNN.

+ Đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ, thì tài khoản

513 mở tiểu khoản theo kỳ hạn thanh toán.

+ Đối với tín phiếu NHNN loại ghi sổ, thì tài khoản 513 mở tiểu khoản theo từng kỳ hạn và theo từng đơn vị mua tín phiếu NHNN (theo từng TCTD mua tín phiếu, do Sở giao dịch NHNN, các chi nhanh NHNN tỉnh, thành phố báo cáo trên bảng kê).

Đồng thời phải lưu các bản "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" vào một cặp riêng để theo dõi.

III- THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN KHI TÍN PHIẾU NHNN ĐẾN HẠN TRẢ:

1- Thanh toán tiền khi tín phiếu NHNN loại chứng chỉ đến hạn trả:

Khi tín phiếu NHNN loại chứng chỉ đến hạn trả tiền, các Tổ chức tín dụng lập bảng kê kèm theo các tờ tín phiếu NHNN và đưa nộp theo địa điểm thanh toán ghi ở mặt trước tờ tín phiếu.

Nhận được bảng kê và các tờ tín phiếu NHNN, Ngân hàng Nhà nước phải kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu bảo đảm các tờ tín phiếu là thật, sau đó tiến hành thanh toán tiền cho các Tổ chức tín dụng với số tiền bằng số mệnh giá ghi trên tờ tín phiếu NHNN và hạch toán:

Nợ TK 6348 - Các khoản phải thu (Tiểu khoản chi hộ NHNN TW về thanh toán tín phiếu NHNN);

Có TK..... - Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng nộp tín phiếu NHNN.

Các tờ tín phiếu NHNN sau khi thanh toán, phải ghi hoặc đóng dấu ngày tháng năm thanh toán tiền và lưu vào tập nhật ký chứng từ.

2- Thanh toán tiền khi tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả:

Khi tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền, các Tổ chức tín dụng lập "Giấy đề nghị thanh toán tín phiếu NHNN loại ghi sổ" (mẫu phụ lục số 05) kèm tờ "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" để nộp vào Sở giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN đã bán tín phiếu NHNN trước đây để thanh toán.

Nhận được "Giấy đề nghị thanh toán Tín phiếu NHNN loại ghi sổ" và "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ", Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải kiểm tra lại cả 2 chứng từ này và đối chiếu với "Thông báo danh sách các Tổ chức tín dụng có tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền" tại chi nhánh NHNN do Ngân hàng Nhà nước Trung ương thông báo, nếu đúng thì trả tiền theo mệnh giá và hạch toán:

Nợ TK 6348 - Các khoản phải thu khác

(tiểu khoản - "Chi hộ NHNN TW về thanh toán tín phiếu NHNN khi đến hạn").

Có TK..... - Tiền gửi của TCTD (đơn vị đã mua tín phiếu NHNN).

3- Thanh toán tiền tín phiếu NHNN đến hạn với Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính):

Hết đợt thanh toán tiền tín phiếu NHNN đã đến hạn, Sở giao dịch NHNN, các chi nhanh NHNN tỉnh, thành phố phải lập giấy báo Nợ liên hàng đi để chuyển về NHNN TW (Vụ Kế toán - Tài chính) số tiền đã thanh toán các tín phiếu NHNN đến hạn và hạch toán:

Nợ TK 6011 - Liên hàng đi năm nay.

Có TK 6348 - Các khoản phải thu khác (tiểu khoản nói trên)

Đồng thời lập và gửi Bảng kê số lượng tín phiếu NHNN đã thanh toán (theo mẫu phụ lục số 07a và 07b) bằng FAX và qua bưu điện về Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính).

4- Tại Vụ Kế toán - Tài chính tiến hành xử lý như sau:

- Hai ngày trước khi tín phiếu NHNN loại ghi sổ hết thời hạn, Vụ Kế toán - Tài chính phải FAX Bản thông báo danh sách các Tổ chức tín dụng có tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền (mẫu phụ lục số 06) cho Sở giao dịch NHNN, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (chỉ thông báo các Tổ chức tín dụng đang có tín phiếu NHNN chưa thanh toán sắp đến hạn và có tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh).

- Khi thanh toán (trả) tiền cho các Tín phiếu NHNN đến hạn trả tiền do Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố đã chi hộ (nhận được giấy báo nợ liên hàng), sau khi kiểm tra nếu đúng, chính xác thì hạch toán:

Nợ TK 513 - Phát hành tín phiếu NHNN (tiểu khoản đã mở khi phát hành tín phiếu NHNN);

Có TK 6012 - Liên hàng đến năm nay.

IV- THỦ TỤC HẠCH TOÁN MUA BÁN LẠI TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC:

1- Ngân hàng Nhà nước mua lại tín phiêư NHNN của các Tổ chức tín dụng. Khi được Ngân hàng Nhà nước Trung ương cho phép, Sở giao dịch hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tiến hành mua lại tín phiếu NHNN của các Tổ chức tín dụng và xử lý như sau:

1.1 - Thủ tục tính giá mua, tính lãi chiết khấu:

- Các tính giá mua:

Giá mua = Mệnh giá x Tỷ lệ chiết x Số ngày còn giá trị

khấu mua của tín phiếu NHNN

- Thủ tục tính lãi chiết khấu:

Số tiền chiết khấu = Mệnh giá - Giá mua lại

1.2 - Đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ:

Khi nhận được bảng kê và các tờ tín phiếu NHNN do TCTD nộp vào để bán lại, Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải kiểm tra, đối chiếu bảo đảm các tờ tín phiếu NHNN là thật và đang còn thời hạn, sau đó trả tiền cho các Tổ chức tín dụng theo giá mua.

- Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 6348 - Các khoản phải thu khác theo giá mua

(tiểu khoản - "Chi hộ NHNN TW về mua lại tín phiếu NHNN khi chưa đến hạn");

Có TK..... - Tiền gửi của TCTD đã bán tín phiếu NHNN.

- Sau đó Ngân hàng Nhà nước phải tiến hành hoàn lại phần lãi đã trích và hạch toán:

Nợ TK 6348 - Tiểu khoản nói trên theo số tiền CK đã tính;

Có TK 8421 - Trả lãi tiền vay trong nước (Tiểu khoản trả lãi về phát hành tín phiếu NHNN),

1.3 - Đối với tín phiếu NHNN loại ghi sổ:

Căn cứ vào "Giấy xác nhận TCTD đã mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước loại ghi sổ" do Tổ chức tín dụng nộp vào, Sở giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố lập chứng từ trả tiền cho Tổ chức tín dụng bán tín phiếu NHNN theo giá mua.

- Hạch toán như điểm 1.2 mục IV nêu trên.

1.4 - Thanh toán với Ngân hàng Nhà nước TW về số tiền mua lại tín phiếu NHNN:

Hết đợt mua lại tín phiếu NHNN, Sở giao dịch NHNN, các chi nhanh NHNN tỉnh, thành phố xử lý như sau:

- Lập báo cáo tình hình mua lại tín phiếu NHNN theo mẫu số 8a (đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ) hoặc theo mẫu 8b (đối với tín phiếu NHNN loại ghi sổ) và gửi về Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính). - Lập giấy báo Nợ liên hàng đi để thanh toán số tiền mua hộ tín phiếu NHNN về Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính) và hạch toán:

Nợ TK 6011 - Liên hàng đi năm nay;

Có TK 6348 - Các khoản phải thu khác theo giá mua

(tiểu khoản - "Chi hộ NHNN TW về mua lại tín phiếu NHNN khi đến hạn")

Các tờ tín phiếu NHNN và "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" được lưu vào tập nhật ký chứng từ.

2- Ngân hàng Nhà nước bán lại tín phiếu NHNN cho các Tổ chức tín dụng: Khi được Ngân hàng Nhà nước Trung ương cho phép, Sở giao dịch hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố bán lại tín phiếu NHNN cho các Tổ chức tín dụng và xử lý như sau:

2.1- Tính giá bán lại và lãi tín phiếu NHNN:

- Cách tính giá bán lại là:

Giá bán = Mệnh giá x Tỷ lệ chiết khấu x Số ngày còn giá trị

lại theo giá bán của tín phiếu NHNN

- Cách tính lãi:

Số tiền lãi = Mệnh giá - Giá bán lại

2.2- Thủ tục bán lại tín phiếu NHNN:

- Về thủ tục bán lại tín phiếu NHNN (loại chứng chỉ và loại ghi sổ) được xử lý như phần bán tín phiếu NHNN qua đấu thầu (tại điểm 1 và 2 mục II của công văn này).

- Sau khi trao tờ tín phiếu NHNN (đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ) hoặc tờ "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" cho Tổ chức tín dụng mua, Ngân hàng Nhà nước tiến hành hạch toán:

Nợ TK..... - Tiền gửi của TCTD mua tín phiếu NHNN (theo giá bán lại);

Có TK 6378 - Các khoản phải trả (theo giá bán lại)

(Mở tiểu khoản - "Tiền bán TP NHNN chưa nộp về NHNN TW"). - Sau đó làm thủ trả lãi về số tín phiếu NHNN đó cho TCTD được hưởng và hạch toán theo số lãi đã tính:

Nợ TK 8421 - Trả lãi tiền vay trong nước;

(Tiểu khoản trả lãi về phát hành Tín phiếu NHNN)

Có TK 6378 - Tiểu khoản nói trên.

2.3- Thanh toán với Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính) về tiền bán lại tín phiếu NHNN:

Kết thúc đợt bán lại, Sở giao dịch NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố phải lập giấy báo Có liên hàng để chuyển toàn bộ số tiền bán lại tín phiếu NHNN (theo mệnh giá) về NHNN TW (Vụ Kế toán - Tài chính) và hạch toán:

Nợ TK 6378 - Các khoản phải trả

(Tiểu khoản - "Tiền bán lại tín phiếu NHNN chưa nộp về NHNN TW").

Có TK 6011 - Liên hàng đi năm nay.

Đồng thời lập Bảng kê danh sách TCTD mua tín phiếu NHNN trong đợt (mẫu phụ lục số 02a và số 02b), gửi trước bằng Fax và gửi bản chính qua bưu điện về NHNN (Vụ Kế toán - Tài chính).

3- Tại Vụ Kế toán - Tài chính:

Khi nhận được giấy báo Có (hay Nợ) liên hàng của Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước về việc bán lại (hay mua lại) tín phiếu NHNN thì tiến hành xử lý và hạch toán như đã hướng dẫn ở phần phát hành và thanh toán tín phiếu NHNN trong công văn này.

4- Các Tổ chức tín dụng mua, bán (chuyển nhượng) tín phiếu NHNN với nhau:

Việc mua, bán tín phiếu NHNN giữa các Tổ chức tín dụng do các Tổ chức tín dụng thoả thuận giá mua, bán với nhau.

4.1- Mua, bán tín phiếu NHNN loại chứng chỉ: Tổ chức tín dụng bán giao chứng chỉ trực tiếp cho Tổ chức tín dụng mua và Tổ chức tín dụng mua thanh toán tiền cho Tổ chức tín dụng bán.

4.2- Mua, bán tín phiếu NHNN là loại ghi sổ:

- Việc mua, bán lại chỉ thực hiện tại Sở giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã bán tín phiếu loại ghi sổ trước đây (nơi đã cấp "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" cho Tổ chức tín dụng bán).

Các thủ tục mua, bán tín phiếu NHNN giữa các Tổ chức tín dụng được tiến hành xử lý như sau:

- Tổ chức tín dụng bán phải nộp "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" của mình cùng Bản thoả thuận mua, bán tín phiếu NHNN giữa 2 Tổ chức tín dụng vào Ngân hàng Nhà nước đã cấp tờ Giấy xác nhận trên;

- Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN cũng đồng thời tiến hành chuyển tiền (theo số tiền đã thoả thuận) vào Ngân hàng Nhà nước này để trả tiền cho Tổ chức tín dụng bán tín phiếu NHNN.

Tại Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố đã bán tín phiếu NHNN loại ghi sổ trước đây:

Khi nhận được bản thoả thuận mua, bán tín phiếu NHNN giữa 2 Tổ chức tín dụng, "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" của Tổ chức tín dụng bán tín phiếu NHNN và chứng từ trả tiền mua tín phiếu của Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN, thì tiến hành xử lý như sau:

- Làm thủ tục trả tiền cho Tổ chức tín dụng bán tín phiếu NHNN và hạch toán:

Nợ TK...... - Tiền gửi của TCTD mua tín phiếu NHNN theo số tiền đã thoả thuận;

Có TK...... - Tiền gửi của TCTD bán tín phiếu NHNN.

- Lập 2 liên "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" cho Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN và xử lý:

+ Một liên giao lại cho Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN.

+ Một liên "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" mới lập kèm với "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ" cũ thì gửi về Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính).

Tại Ngân hàng Nhà nước TW (Vụ Kế toán - Tài chính):

Khi nhận được hai tờ "Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng đã mua tín phiếu NHNN" (một bản của TCTD mua và một bản của TCTD bán), Vụ Kế toán - Tài chính tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 513 - Phát hành tín phiếu NHNN (tiểu khoản của Tổ chức tín dụng bán tín phiếu NHNN);

Có TK 513 - Phát hành tín phiếu NHNN (tiểu khoản của Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN).

V- BÁO CÁO QUYẾT TOÁN PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LOẠI GHI SỔ:

1- Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân háng Nhà nước tỉnh, thành phố phải lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương các báo cáo sau đây:

- Báo cáo quyết toán về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước từng đợt.

Báo cáo này được lập theo từng đợt phát hành tín phiếu NHNN (theo mẫu phụ lục số 01, số 02a và 02b kèm theo công văn này) và chậm nhất sau 3 ngày dừng phát hành tín phiếu NHNN phải gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ kế toán - Tài chính).

- Báo cáo quyết toán về thanh toán Tín phiếu đến hạn trả tiền:

Báo cáo này phản ánh tình hình thanh toán tiền đối với các Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn trả tiền (theo mẫu phụ lục số 04a và 04b kèm theo công văn này). Báo cáo này lập sau từng đợt trả tiền cho các tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đã đến hạn thanh toán.

2- Vụ Kế toán - Tài chính: Căn cứ vào các báo cáo của các đơn vị, phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu để tổng hợp số liệu và lập báo cáo trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

*

* *

Công văn này thay thế công văn số 844/KT-TC2 ngày 5/12/1994 của ngân hàng nhà nước Trung ương.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, yêu cầu phản ánh bằng văn bản về ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) để xử lý kịp thời.


MẪU

PHỤ LỤC SỐ 01

Chi nhánh NHNN Báo cáo phát hành tín phiếu NHNN loại chứng chỉ

.............. Đợt phát hành: ngày..... tháng...... năm.......

Đơn vị:1.000.000 đ

 

Loại tín phiếu NHNN

Nội dung

500 tr đồng

...

10.000 tr đồng

 


ri

Số lượng

Thành tiền

..

..

..


ri

Số lượng

Thành tiền

1. Số còn lại đầu kỳ báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số còn tại kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số còn tại phòng kế toán chưa phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số viết bị hư hỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhập trong kỳ báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập từ NHTW về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập từ NHNN tỉnh khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xuất trong kỳ báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nộp về NHNN Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuyển đi NHNN tỉnh khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phát hành cho các TCTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Số còn lại cuối kỳ báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số còn tại kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số còn tại phòng kế toán chưa phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số viết bị hư hỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 199

Kiểm soát Kế toán TP kế toán Giám đốc

 

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 02A

Chi nhánh NHNN Bảng kê các Tổ chức tín dụng đã mua

.............. tín phiếu NHNN loại chứng chỉ

Đợt phát hành: ngày... tháng... năm...

Đơn vị: 1.000.000đ

Tên TCTD mua tín

 

Loại tín phiếu NHNN

 

phiếu

500 tr đồng

...

10.000 tr đồng

Tổng số tiền

NHNN lần đầu


ri

Số lượng

Thành tiền

..

..

..


ri

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc

 

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 02B

Chi nhánh NHNN Bảng kê các Tổ chức tín dụng đã mua

.............. tín phiếu NHNN loại ghi sổ

Đợt phát hành: ngày... tháng... năm...

 

Đơn vị 1.000.000đ

 

Số TT

Tên Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN lần đầu

Tổng số tín phiếu
đã mua

Tổng
số tiền

1

...............

 

 

2

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc

Ghi chú: - Bảng kê này gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) cùng với giấy báo Có liên hàng đi về số tiền bán tín phiếu NHNN theo thông báo trúng thầu.

- Một bản gửi bằng Fax

Một bản gửi bằng đường bưu điện.


MẪU

PHỤ LỤC SỐ 03

Ngân hàng Nhà nước Giấy xác nhận Tổ chức tín dụng

.................. đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ

Số:........

Ngày tháng năm 19

Căn cứ thông báo kết quả trúng thầu và chuyển tiền thanh toán tiền mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.........) xác nhận Tổ chức tín dụng.............. đã mua tín phiếu NHNN loại ghi sổ như sau:

- Đợt phát hành ngày...... thời hạn thanh toán ngày / /

Với:

Số tiền:............................................

Mệnh giá:...........................................

Tỷ lệ lãi suất:.....................................

............................................................

- Đợt phát hành ngày...... thời hạn thanh toán ngày / /

Với:

Số tiền:............................................

Mệnh giá:...........................................

Tỷ lệ lãi suất:.....................................

------------------------------

Tổng mệnh giá:......................................

Tổng số mệnh giá bằng chữ:............................................

......................................................................

 

Ngân hàng Nhà nước bán tín phiếu NHNN

Xác nhận

Ngày... tháng... năm 199...

TP/Kế toán Giám đốc

Xác nhận số tiền theo tín phiếu NHNN

này đã được chuyển nhượng lại cho

Tổ chức tín dụng........................

 

Xác nhận của Ngân hàng Nhà nước

Ngày... tháng... năm 19...

TP/Kế toán Giám đốc

 

Ghi chú:

Giấy này lập làm 2 liên:

- 1 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính)

- 1 bản gửi cho TCTD mua tín phiếu loại ghi sổ.


MẪU

PHỤ LỤC SỐ 04A

Chi nhánh NHNN Báo cáo quyết toán về thanh toán

.............. tín phiếu NHNN loại chứng chỉ đến hạn trả tiền

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

Tên TCTD

Loại tín phiếu NHNN

 

Mua TP NHNN lần đầu

Nhận tiền khi đến hạn

 

500 tr đồng

 

...

 

10.000 tr đồng

 

Tổng số tiền

 

 


ri

Số lượng

Thành tiền

..

..

..


ri

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: 1.000.000đ

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc


MẪU

PHỤ LỤC SỐ 04B

Chi nhánh NHNN Báo cáo quyết toán về thanh toán

.............. tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...

Đơn vị: 1.000.000đ

 

Số

Tên Tổ chức tín dụng đề nghị thanh toán TP NHNN

 

Tổng số tín phiếu

 

Tổng số tiền

TT

Mua lần đầu

Mua, bán lại

đã mua

 

1

..........

..........

 

 

2

..........

..........

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 05

Tên Tổ chức tín dụng Giấy đề nghị thanh toán tín phiếu NHNN

.................... loại ghi sổ

Số:...........

Ngày tháng năm 199

Kính gửi:............................................

 

Tên TCTD:.............................................................

Tài khoản số....................... tại Ngân hàng.....................

Có tín phiếu NHNN loại ghi sổ, gồm:

- Đợt phát hành ngày..... thời hạn thanh toán ngày / /

Mệnh giá:...................................

......................................................................

- Đợt phát hành ngày..... thời hạn thanh toán ngày / /

Mệnh giá:...................................

---------------------------

Cộng:......................

Tổng số mệnh giá bằng chữ:............................................

......................................................................

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước thanh toán và chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản số...........................................................

tại Ngân hàng..............................................................

 

Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng

thanh toán

ngày... tháng... năm 199... TP/Kế toán Giám đốc

TP/Kế toán Giám đốc

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 06

Ngân hàng Nhà nước Thông báo danh sách các TCTD

Việt Nam có tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền

----------- (Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

Số: /KT-TC4

 

Kính gửi: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước

(Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố)

 

Đơn vị 1.000.000đ

Số TT

Tên Tổ chức tín dụng mua tín phiếu NHNN đến hạn

Tổng số tín phiếu
đã mua

Tổng
số tiền

1

...............

 

 

2

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kế toán TP Kế toán Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính

 

Ghi chú: - Bảng thông báo này gửi trước 2 ngày khi tín phiếu NHNN đến hạn (bằng Fax) cho Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố mà Tổ chức tín dụng có tín phiếu NHNN mở tài khoản tiền gửi.

 

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 07A

Chi nhánh NHNN Bảng kê thanh toán

.............. tín phiếu NHNN loại chứng chỉ đến hạn trả tiền

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

 

Đơn vị: 1.000.000đ

Tên TCTD

Loại tín phiếu

 

Mua TP NHNN lần đầu

Nhận tiền khi đến hạn

 

500 tr đồng

 

...

 

10.000 tr đồng

 

Tổng số tiền

 

 


ri

Số lượng

Thành tiền

..

..

..


ri

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kế toán TP Kế toán Giám đốc

Ghi chú: - Bảng kê này gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) cùng với giấy báo Nợ liên hàng đi về số tiền đã thanh toán các tín phiếu NHNN đến hạn trả tiền.

- Một bản gửi bằng Fax,

- Một bản gửi bằng đường bưu điện.

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 07B

Chi nhánh NHNN Bảng kê thanh toán

.............. tín phiếu NHNN loại ghi sổ đến hạn trả tiền

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

Đơn vị 1.000.000đ

Số TT

Tên Tổ chức tín dụng đề nghị thanh toán NHNN

Tổng số tín phiếu
đã mua

Tổng
số tiền

1

...............

 

 

2

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kế toán TP Kế toán Giám đốc

Ghi chú: - Bảng kê này gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) cùng với giấy báo Nợ liên hàng đi về số tiền đã thanh toán các tín phiếu NHNN đến hạn trả tiền.

- Một bản gửi bằng Fax,

- Một bản gửi bằng đường bưu điện.

 

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 08A

Chi nhánh NHNN Báo cáo về mua lại tín phiếu NHNN

.............. loại chứng chỉ

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

Đơn vị: 1.000.000đ

Tên tổ chức

Loại tín phiếu

 

tín dụng bán lại TP NHNN

500 tr đồng

...

10.000 tr đồng

Tổng số tiền

 


ri

Số lượng

Thành tiền

..

..

..


ri

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc

 

MẪU

PHỤ LỤC SỐ 08B

Chi nhánh NHNN Báo cáo về mua lại tín phiếu NHNN

.............. loại ghi sổ

(Đợt đến hạn ngày... tháng... năm 199...)

 

Đơn vị: 1.000.000đ

Số TT

Tên Tổ chức tín dụng bán lại tín phiếu NHNN

Tổng số tín phiếu
đã mua

Tổng số tiền

1

...............

 

 

2

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Kiểm soát Kế toán TP Kế toán Giám đốc

 

thuộc tính Công văn 224/KT-TC2

Công văn hướng dẫn hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:224/KT-TC2Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Duy
Ngày ban hành:30/03/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 224/KT-TC2

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi