Công văn về việc cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi năm 1997

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1818 TC/ĐTPT NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 1997
VỀ VIỆC CẤP VÀ THU HỒI VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐàI NĂM 1997

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

- Các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60 TC/ĐTPT ngày 23/10/1996 hướng dẫn việc quản lý cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Để triển khai kịp thời kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 959/KTTH ngày 3/3/1997, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1997 do Tổng cục Đầu tư phát triển quản lý như sau:

 

1. Đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1997:

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước do Tổng cục Đầu tư phát triển quản lý thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1997 dùng để cho vay hỗ trợ đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn bao gồm:

a) Các dự án thuộc diện ưu tiên được quy định tại điểm 2 công văn số 959/KTTH ngày 3/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ được ghi kế hoạch đầu tư năm 1997 như:

- Các dự án về điện, than, dầu khí, cơ khí, chế biến đường, thuỷ sản, tàu đánh cá xa bờ, chế biến hàng xuất khẩu;

- Các dự án đầu tư ở các tỉnh, huyện miền núi và các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên;

- Vốn đối ứng của các dự án vay vốn nước ngoài thuộc ngành giao thông, thuỷ lợi có khả năng thu hồi vốn;

- Các dự án về giáo dục - đào tạo, y tế và phát triển khoa học - công nghệ;

b) Các dự án chuyển tiếp của một số ngành: sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, hoá chất, thương mại dịch vụ... đã được Tổng cục ĐTPT cho vay theo kế hoạch Nhà nước năm 1996 và được ghi vào kế hoạch đầu tư năm 1997 để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo khả năng trả nợ của toàn bộ dự án.

c) Các dự án đầu tư liên doanh với nước ngoài có thể được xem xét cho các doanh nghiệp Việt Nam vay để góp vốn pháp định nhằm nâng tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các dự án thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1996 nhưng chưa triển khai thực hiện sẽ tiếp tục xem xét cho vay đối với những dự án được ghi trong kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997.

 

2. Lãi suất cho vay: các dự án vay vốn tín dụng đầu tư thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1997 được áp dụng mức lãi suất 0,81%/tháng. Đối với các dự án đã được xét duyệt cho vay thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1996 vẫn áp dụng lãi suất 1,1%/tháng theo quy định tại văn bản số 2285/KTTH ngày 9/5/1997 của Văn phòng Chính phủ.

 

3. Mức vốn vay: đơn vị vay vốn phải tận dụng triệt để vốn tự bổ sung để tham gia đầu tư, vốn tín dụng ưu đãi chỉ hỗ trợ phần còn thiếu. Vốn vay theo kế hoạch Nhà nước năm 1997 chủ yếu dùng để thi công xây lắp công trình và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho dự án đầu tư.

 

4. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với thời hạn thu hồi vốn và khả năng trả nợ của đơn vị vay vốn. Đơn vị vay vốn có thể trích khấu hao cơ bản với mức tối đa theo quy định tại Quyết định số 1062 QĐ/TC/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính mà giá thành sản phẩm được thị trường chấp nhận và dùng các nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ vay (gốc và lãi). Thời hạn cho vay tối đa không quá 10 (mười) năm kể từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi trả hết nợ vay (gốc và lãi). Quá thời hạn trên phải được thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

5. Các dự án vay vốn tín dụng ưu đãi nhất thiết phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Thông tư số 60 TC/ĐTPT ngày 23/10/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc quản lý, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi thuộc kế hoạch Nhà nước.

 

6. Đơn vị vay vốn là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, hoặc sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm lập hồ sơ vay vốn, ký Hợp đồng tín dụng với hệ thống Tổng cục ĐTPT, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả nợ vay (gốc và lãi) theo đúng Hợp đồng tín dụng đã ký kết.

 

7. Việc phân khai và điều chỉnh kế hoạch được thực hiện như sau:

a) Chậm nhất sau 2 (hai) tháng kể từ khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, các Bộ, ngành và các địa phương phải gửi bản phân khai kế hoạch các danh mục và mức vốn vay của từng dự án đến Tổng cục ĐTPT. Quá thời hạn trên các Bộ, ngành và các địa phương không gửi coi như không có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư năm 1997.

b) Các Bộ, ngành và các địa phương chỉ điều chỉnh kế hoạch tín dụng một lần vào quý III/1997.

 

8. Về thế chấp tài sản vay vốn:

a) Các dự án đầu tư thuộc các doanh nghiệp Nhà nước khi vay vốn không yêu cầu phải thế chấp tài sản, các doanh nghiệp Nhà nước phải lựa chọn các dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế, đảm bảo khả năng trả nợ và thời hạn vay trả theo quy định.

- Đối với các dự án thuộc doanh nghiệp Nhà nước đã được Tổng cục Đầu tư phát triển quyết định cho vay trong kế hoạch năm 1996, nhưng đến nay chưa ký được Hợp đồng tín dụng hoặc chưa rút vốn vay do chưa hoàn tất thủ tục về thế chấp tài sản và công chứng Hợp đồng thế chấp thì cũng được vận dụng việc thế chấp tài sản theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 959/KTTH ngày 3/3/1997.

b) Các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, khi vay vốn phải có tài sản thế chấp là bất động sản có khả năng phát mại. Hệ thống Tổng cục ĐTPT chỉ cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp.

 

9. Về vấn đề cho vay để đảo nợ: trong khi chờ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tạm thời quy định: nếu các đơn vị vay vốn đã vay vốn trung và dài hạn của các Ngân hàng thương mại (trong và ngoài nước) hoặc các tổ chức tài chính, tín dụng khác để đầu tư thì hệ thống Tổng cục ĐTPT không cho vay theo kế hoạch để đảo nợ.

 

10. Việc cấp vốn vay, thu hồi nợ vay (gốc và lãi) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60 TC/ĐTPT ngày 23/10/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Tổng cục ĐTPT có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc phân cấp xét duyệt các dự án vay vốn tín dụng ưu đãi thuộc kế hoạch Nhà nước trong toàn hệ thống, nhưng phải đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và đơn vị vay vốn, bảo đảm khả năng trả nợ (cả gốc và lãi), thuận tiện cho các chủ dự án.

 

Trên đây là một số điểm hướng dẫn việc quản lý, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi thuộc kế hoạch Nhà nước năm 1997 do hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển quản lý. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị vay vốn phối hợp với hệ thống Tổng cục ĐTPT thực hiện tốt công tác tín dụng đầu tư năm 1997.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) để nghiên cứu, giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Công văn về việc cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi năm 1997
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1818-TC/ĐTPT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 03/06/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!