Công văn 138/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------------
Số: 138/BTP-KHTC

V/v: hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

 

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, Bộ thông báo cho các đơn vị kế hoạch mua sắm tài sản năm 2010 và hướng dẫn thông số kỹ thuật đối với một số tài sản giao cho các đơn vị tự tổ chức mua sắm, nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc trang cấp:

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc đã được Bộ Tài chính thống nhất và ngân sách được giao năm 2010, Bộ trang cấp tài sản cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo nguyên tắc:

1.1. Máy vi tính:

- Cấp bổ sung cho Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh đảm bảo đủ cho 100% số biên chế có mặt;

- Cấp bổ sung cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đảm bảo đủ cho 70% số biên chế có mặt;

- Đồng thời, cấp thay thế các máy vi tính được trang bị từ năm 2004.

1.2. Máy in:

- Các đơn vị được cấp bổ sung máy tính thì cứ 2 máy vi tính được cấp 01 máy in (không cấp máy in cho các máy vi tính cấp thay thế).

1.3. Máy photocopy:

- Cấp bổ sung cho các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện mới có 1 máy, số máy này được trang bị từ năm 2003 trở về trước.

- Cấp thay thế các máy photocopy của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được trang bị từ năm 2001 đến năm 2002.

1.4. Xe máy: Cấp thay thế xe máy cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được trang bị năm 2002. 

1.5. Xe ô tô phục vụ công tác: Cấp thay thế xe ô tô phục vụ công tác cho các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa (các Cục Thi hành có từ 3 Chi cục Thi hành án cấp huyện ở địa bàn có hệ số khu vực bằng hoặc lớn hơn 0,3) đã được trang bị xe ô tô từ năm 2001 trở về trước, các đơn vị này được trang bị xe ô tô 2 cầu.

1.6. Trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh mới được bổ nhiệm (cấp phó lên hoặc nơi khác chuyển về) gồm: trang thiết bị làm việc cho Cục trưởng và phòng làm việc của Cục trưởng.

(danh sách chi tiết các tài sản cấp từ mục 1.1 đến mục 1.6 theo Biểu số 01 đính kèm Công văn này)

2. Một số chỉ tiêu chính về thông số kỹ thuật đối với một số tài sản giao cho các đơn vị tự chổ chức mua sắm:

Để đảm bảo chất lượng máy móc thiết bị, tiết kiệm và hiệu quả trong mua sắm tài sản, Bộ yêu cầu các đơn khi khi mua sắm tài sản phải đảm bảo một số yêu cầu về thông số kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 278/BTP-KHTC ngày 23/9/2009 (đối với máy photocopy, xe máy) và Công văn số 328/BTP-KHTC ngày 29/10/2009 (đối với máy vi tính, máy in).

Các đơn vị được cấp kinh phí để trang bị xe ô tô phục vụ công tác, Bộ sẽ có Quyết định mua xe cho từng đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Bộ giao kinh phí cho các đơn vị tự tổ chức mua sắm các tài sản sau:  máy vi tính, máy in, máy photocopy, xe máy, xe ô tô phục vụ công tác. Định mức cấp kinh phí đối với máy vi tính là 10 triệu đồng/chiếc; máy in là 5 triệu đồng/chiếc; máy photocopy là 40 triệu đồng/chiếc; xe máy là 17 triệu đồng/chiếc (đã bao gồm lệ phí trước bạ); đối với xe  ô tô phục vụ công tác xe 2 cầu là 800 triệu đồng/xe (giá xe ô tô phục vụ công tác nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và biển số, khi giao kinh phí thực hiện cho đơn vị, Bộ sẽ giao khoản kinh phí này cho đơn vị đảm bảo phù hợp với mức thu lệ phí của từng địa phương).

3.2. Đơn vị thực hiện mua sắm theo hình thức quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007, cụ thể: đối với các tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng, đơn vị thực hiện lấy báo giá của ít nhất ba nhà thầu khác nhau (báo giá trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện) làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tốt nhất; đối với xe ô tô phục vụ công tác đơn vị tổ chức mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Kết quả chọn thầu phải đảm bảo chọn được nhà cung cấp tối ưu nhất về chất lượng, thông số kỹ thuật theo quy định và chế độ dịch vụ sau bán hàng (bảo hành, sửa chữa, cung cấp vật tư thay thế,...). Nghiêm cấm các đơn vị mua các loại máy rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng.

3.3. Đơn vị thực hiện mua sắm phải thực hiện nghiêm túc Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản và Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3.4. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh khi nhận được kinh phí và Công văn này sao gửi và cấp kinh phí cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện để các đơn vị tự tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật.

Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm tra việc mua sắm của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý tài sản, Vụ Kế hoạch-Tài chính theo số điện thoại: 04.38431384 để được hướng dẫn.

Bộ thông báo cho đơn vị biết để tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đức Chính

 

            Bộ yêu cầu các đơn vị mua chủng loại xe máy, máy photocopy phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật; chọn thương hiệu, nhà cung cấp sản phẩm có chế độ dịch vụ sau bán hàng tốt (bảo hành, sửa chữa, cung cấp vật tư thay thế,...). Nghiêm cấm các đơn vị mua các loại máy rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng.

 

thuộc tính Công văn 138/BTP-KHTC

Công văn 138/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:138/BTP-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:14/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác

tải Công văn 138/BTP-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi