Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 47 văn bản: Lĩnh vực khác
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8632:2010 ISO/FDIS 3611:2010 Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Dụng cụ đo kích thước: Panme đo ngoài-Kết cấu và đặc tính đo lường

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-1:2008 ISO/TS 17369-1:2005 Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê-Phần 1: Khung tổng quát về các tiêu chuẩn SDMX

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-2:2015 ISO 2859-2:1985 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7922:2008 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10857-2:2015 ISO 13448-2:2004 Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP)-Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-3:2008 ISO 2859-3:2005 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 3: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-1:2016 ISO 20282-1:2006 Tính dễ vận hành của các sản phẩm hàng ngày-Phần 1: Yêu cầu thiết kế đối với tình huống sử dụng và đặc tính người sử dụng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
Vui lòng đợi