Văn bản Luật Lĩnh vực khác - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 56 văn bản: Lĩnh vực khác
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-1:2016 ISO 20282-1:2006 Tính dễ vận hành của các sản phẩm hàng ngày-Phần 1: Yêu cầu thiết kế đối với tình huống sử dụng và đặc tính người sử dụng

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-2:2015 ISO 2859-2:1985 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
13
15
18