Danh mục

Văn bản Luật Lĩnh vực khác - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 48 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2016/BTC Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 14/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BTC Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Ban hành: 14/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11864:2017 ISO 18404:2015 Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình-Six sigma-Năng lực của nhân sự chủ chốt và tổ chức khi triển khai six sigma và lean

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14025:2009 ISO 14025:2006 Nhãn môi trường và công bố môi trường-Công bố môi trường kiểu III-Nguyên lý và thủ tục

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17007:2011 ISO/IEC 17007:2009 Đánh giá sự phù hợp-Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-4:2015 ISO/IEC TS 17021-4:2015 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 4: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý sự kiện bền vững

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17023:2015 ISO/IEC TS 17023:2015 Đánh giá sự phù hợp-Hướng dẫn xác định thời lượng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 ISO/IEC TS 17021-5:2014 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý tài sản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/PAS 17003:2009 ISO/PAS 17003:2004 Đánh giá sự phù hợp-Khiếu nại và yêu cầu xem xét lại-Nguyên tắc và yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7778:2008 ISO/IEC GUIDE 53:2005 Đánh giá sự phù hợp-Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-4:2008 ISO 2859-4:2002 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7780:2008 ISO/IEC GUIDE 68:2002 Thoả thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7775:2008 ISO/IEC GUIDE 23:1982 Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-4:2015 ISO 3951-4:2011 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng-Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10857-1:2015 ISO 13448-1:2005 Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc bổ sung ưu tiên (APP)-Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-5:2008 ISO 2859-5:2005 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 5: Hệ thống các phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7366:2011 ISO GUIDE 34:2009 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37120:2018 Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11863:2017 ISO/TS 17503:2015 Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo-Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu tố

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
Vui lòng đợi