Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
61

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
62

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
63

Chỉ thị 11/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
64

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
65

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2008 - 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
66

Quyết định 1818/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2009

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
67

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chuyển nhiệm vụ quản lý nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài từ Sở Ngoại vụ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
68

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố, giai đoạn 2009-2010

Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
69

Chỉ thị 16/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và giảm nhẹ thiên tai năm 2009

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
70

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
71

Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
72

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
73

Quyết định 69/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
74

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
75

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố

Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
76

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
77

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 10/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
78

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
79

Quyết định 2770/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch hành động triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2008
80

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Viện Quy hoạch Xây dựng thành Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
Vui lòng đợi