Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
41

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2010
42

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
43

Quyết định 2517/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường

Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
44

Quyết định 2177/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội để thực hiện "Áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ"

Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
45

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2010
46

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2010
47

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
48

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
49

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
50

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
51

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
52

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
53

Chỉ thị 37/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong ngành Công an Nhân dân năm 2010

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
54

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
55

Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2012
56

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của Thành phố Hồ Chí Minh (Ký hiệu LB.09)

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2009
57

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
58

Quyết định 3772/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2009
59

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
60

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất)

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
Vui lòng đợi