Thông báo 289/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
 
Số: 289/TB-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐINH LA THĂNG TẠI CUỘC HỌP VỚI BAN LÃNH ĐẠO VỤ AN TOÀN GIAO THÔNG
 
 
Ngày 23 tháng 8 năm 2011, tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì làm việc với Ban Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Nguyễn Văn Thuấn, các Phó Vụ trưởng Nông Thanh Sơn và Lê Minh Châu; Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Văn Lâm.
Sau khi nghe báo cáo của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông về tổ chức các cơ quan chuyên môn làm công tác An toàn giao thông của ngành GTVT nói chung và tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông; các kết quả đã đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATGT, các đề xuất kiến nghị của Vụ để bảo đảm TTATGT trong thời gian tới; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:
Bộ GTVT đánh giá cao Báo cáo của Vụ An toàn giao thông vì đã nêu được đầy đủ về hệ thống tổ chức các cơ quan chuyên môn làm công tác An toàn giao thông của ngành các kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm TTATGT cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm TTATGT.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành giao thông vận tải rất nặng nề. Vì vậy, với vị trí là đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc Bộ trưởng trong công tác bảo đảm TTATGT, Vụ An toàn giao thông cần tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng về An toàn giao thông:
- Vụ An toàn giao thông phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để rà soát lại toàn bộ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Vụ có liên quan đến an toàn giao thông để từ đó đề xuất phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm rõ ràng nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan tham mưu giúp việc trong lĩnh vực an toàn giao thông, bảo đảm không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và không bỏ sót nhiệm vụ.
- Rà soát các quy định về mối quan hệ công tác giữa các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để có đề xuất quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, tránh chồng chéo, bảo đảm thông tin, báo cáo kịp thời và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.
2. Về các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ An toàn giao thông:
Đồng ý với các nhiệm vụ trọng tâm mà Vụ sẽ triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm đã nêu trong báo cáo của Vụ. Giao Vụ An toàn giao thông chuẩn bị và tham mưu trình Bộ các công việc sau:
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ để sớm hoàn thành thủ tục cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030”. Trong thời gian chờ phê duyệt Chiến lược; Vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo sẵn Kế hoạch phân công tổ chức thực hiện Chiến lược của Bộ để chủ động trình Bộ triển khai ngay khi Chiến lược được ban hành.
- Tham mưu trình Bộ văn bản giao nhiệm vụ cho Tổng Cục, các Cục, Vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong ngành xây dựng Kế hoạch hành động trong năm An toàn giao thông 2012 của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để báo cáo Bộ. Vụ An toàn giao thông tổng hợp thành Đề án và báo cáo Bộ xem xét, quyết định.
- Phối hợp với Vụ Vận tải để đề xuất giải pháp, lộ trình giảm mô tô, xe máy và nâng cao năng lực vận tải khách công cộng.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét, đề xuất việc bổ sung nội dung phiếu kiểm soát lái xe vào giấy phép lái xe.
- Tham mưu trình Bộ văn bản giao nhiệm vụ cho Tổng Cục Đường bộ Việt Nam: rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên quốc lộ để có biện pháp bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh vị trí để bảo đảm sự rõ ràng, dễ nhìn, phù hợp với quy chuẩn. đề xuất các khu vực cần phải lắp giải phân cách giữa trên các quốc lộ để hạn chế tai nạn giao thông của phương tiện do va chạm đối đầu.
- Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch tháng An toàn giao thông của Bộ.
- Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an để đánh giá việc áp dụng mức xử phạt cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để báo cáo và đề xuất việc áp dụng nhân rộng tại các địa phương có tình hình tai nạn giao thông phức tạp.
- Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ mới trong xử phạt vi phạm để hạn chế tiêu cực.
3. Về các đề xuất của Vụ An toàn giao thông:
- Về tổ chức biên chế: đồng ý bổ sung tại chỗ thêm cán bộ Lãnh đạo cho Vụ An toàn giao thông để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ an toàn giao thông liên ngành và kế cận. Vụ An toàn giao thông nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của Vụ và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để đề xuất số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ của Vụ. Nghiên cứu, đề xuất việc thành lập các Phòng chuyên môn trong Vụ để nâng cao tính chuyên nghiệp về an toàn giao thông.
- Về công tác tổng hợp số liệu, lập báo cáo ATGT: đồng ý giao Vụ An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ lập đề án về hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, thống kê, phân tích báo cáo an toàn giao thông chuyên ngành GTVT và dự thảo một văn bản hướng dẫn về công tác thông tin báo cáo, phân tích tai nạn giao thông của các Cục, Sở GTVT trình Bộ trưởng.
- Về thẩm định An toàn giao thông:
+ Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ An toàn giao thông, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm dự thảo “Thông tư của Bộ GTVT hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông và nội dung, chương trình đào tạo về thẩm tra an toàn giao thông”.
+ Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Bộ trưởng giao nhiệm vụ cơ quan chủ trì thẩm định an toàn giao thông (đối với cả dự án đầu tư mới và cả công trình đang khai thác); và sự tham gia của Vụ An toàn giao thông vào quá trình thẩm định An toàn giao thông.
- Về xây dựng chính sách hỗ trợ phương tiện, trợ giá, trang bị dụng cụ cứu sinh miễn phí cho học sinh đi học bằng đò: Đồng ý giao Vụ An toàn giao thông chủ trì phối hợp với một số địa phương để thực hiện thí điểm làm cơ sở để xây dựng và ban hành chính sách chung cho đối tượng này.
- Về bảo đảm an toàn hàng hải: đồng ý về mặt nguyên tắc để Vụ An toàn giao thông tham gia theo dõi việc thực hiện Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hàng hải VN;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

thuộc tính Thông báo 289/TB-BGTVT

Thông báo 289/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:289/TB-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:30/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Giao thông

tải Thông báo 289/TB-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi