Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------

Số: 48/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 218/HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Thường trực HĐND Thành phố về việc thống nhất nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức; cán bộ tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội; mức trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại các cơ sở, đơn vị, tổ chức của Thành phố;

Xét đề nghị của Liên Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố tại Tờ trình Liên ngành số 1203/TTr-LN:LĐTBXH-TC-KHĐT-CA ngày 03 tháng 8 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Tổ chức đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn làm công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các công tác xã hội khác (sau đây gọi tắt là đội hoạt động xã hội tình nguyện).

1. Tiếp tục duy trì đội hoạt động xã hội tình nguyện ở các phường, xã, thị trấn đã thành lập.

2. Tổ chức triển khai tại mỗi xã, phường, thị trấn chưa thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện 01 đội, cụ thể như sau:

- Định biên trung bình mỗi đội của phường có 14 thành viên. Đội của thị trấn có 10 thành viên. Đội của xã có 7 thành viên. Mỗi đội có 01 đội trưởng và 01 đội phó.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ tính chất, mức độ phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm và tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, quyết định bố trí số lượng Tình nguyện viên của từng phường, xã, thị trấn cho phù hợp (không nhất thiết theo quy định là 14 người ở cấp phường, 10 người ở cấp thị trấn, 7 người ở cấp xã).

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện

1. Định mức phụ cấp:

a. Phụ cấp cho tình nguyện viên đối với những xã, phường, thị trấn trọng điểm loại 1 về tệ nạn ma túy, mại dâm (do thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm của Thành phố xác định hàng năm theo tiêu chí tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an):

- Đội trưởng: 200.000 đồng/người/tháng;

- Đội phó: 150.000 đồng/người/tháng;

- Tình nguyện viên: 100.000 đồng/người/tháng;

b. Phụ cấp cho tình nguyện viên đối với những xã, phường, thị trấn còn lại:

- Đội trưởng: 100.000 đồng/người/tháng;

- Đội phó: 80.000 đồng/người/tháng;

- Tình nguyện viên: 50.000 đồng/người/tháng;

2. Định mức duy trì hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện:

- Đội hoạt động xã hội tình nguyện của phường: 4.200.000 đồng/năm;

- Đội hoạt động xã hội tình nguyện của thị trấn: 3.600.000 đồng/năm;

- Đội hoạt động xã hội tình nguyện của xã: 3.000.000 đồng/năm.

Đối với xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ B93 được hỗ trợ: 4.800.000 đồng/năm để duy trì sinh hoạt cho hội viên là người nghiện ma túy sau khi đi cai nghiện về hòa nhập cộng đồng.

3. Các khoản kinh phí trên được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình phòng, chống ma túy hàng năm của Thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cân đối ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện, Tình nguyện viên, Câu lạc bộ B93 và hỗ trợ địa điểm sinh hoạt, trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động của Đội được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn về tổ chức hoạt động của Đội xã hội tình nguyện theo đúng nội dung tại Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBMTTQ ngày 18/12/2003 hướng dẫn về tổ chức hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

2. Giao Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan, hướng dẫn triển khai quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2010 và thay thế Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ban Tuyên giáo TU; Ban VX-HĐNDTP;
- MTTQ và các đoàn thể TP, Cựu TNXP;
- Phân xã HN, các báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Đài PT-TH Hà Nội;
- Công báo Hà Nội;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, TH, KT;
- Lưu: VT, LĐCSXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

thuộc tính Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:48/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:22/09/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi