Quyết định 3777/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3777/QĐ-UBND

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3777/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:30/07/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________

Số: 3777/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4269/TTr-SLĐTBXH ngày 22/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:
Thủ tục số 1 lĩnh vực Lao động-Tiền lương mục I tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thủ tục số 3, 4, 5 lĩnh vực Việc làm mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;

- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

- Bảo hiểm Xã hội Thành phố;

- Cục Thuế Thành phố;

- VPUBTP: CVP, PCVP: L.T. Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, KGVX, THCB;

- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

- Lưu: VT, KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Việc làm

1.

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định(*)

Bộ phận Một cửa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp;

-  Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

-  Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

2.

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội (tại trụ sở chính hoặc tại 13 Điểm, Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố).

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp;

-  Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

-  Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Lao động, tiền lương

1.

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định(*)

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp;

-  Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

-  Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

2.

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ (đã có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) theo quy định. (*)

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp;

-  Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

-  Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

II. Lĩnh vực Việc làm

3.

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định(*). Trong đó:

1. UBND cấp xã: 03 ngày làm việc.

2. Chi cục Thuế: 02 ngày làm việc.

3. UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

-  Trực tiếp;

-  Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

-  Đăng ký trực tuyến.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

 

        

(*) Thời gian giải quyết, chưa bao gồm thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ.

Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 3777/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

 

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

I.

Lĩnh vực Lao động- Tiền lương

1.

Số 01, mục I, phụ lục- Quyết định số 5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

II.

Lĩnh vực Việc làm

2.

Số 03, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

3.

Số 04, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.

Số 05, mục II, phụ lục- Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi