Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành:28/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK
-------
Số: 37/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 11/9/2015,
 
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11 /2015./. 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3,
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
-
TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQVN tỉnh;
-
Sở Tư pháp; các Sở, ngành thuộc tnh;
-
UBND các H, TX, TP (sao gửi cấp xã);
-
Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
-
VP UBND tỉnh: LđVP;
-
Các P, TT; Công báo tỉnh, cổng TT đ.tử;
-
Lưu: YT. NCm90.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị
 
QUY ĐỊNH
MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Đk Lắk)
Chương I
 
Quyết định này quy định mức trần thù lao các dịch vụ công chứng tại các tchức hành nghề công chứng trên địa bàn tnh.
Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện việc công chng.
1. Các tổ chức hành nghề công chứng phải đăng ký với cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
2. Việc thu, nộp tiền thu thù lao các dịch vụ công chứng bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ).
3. Mức trần thù lao các dịch vụ công chứng này là mức tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các tổ chức hành nghcông chứng không được thu cao hơn mức trần thù lao các dịch vụ công chứng này.
Chương II
 
Mức trần thù lao soạn thảo, đánh máy, in ấn các hợp đồng, giao dịch, niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản và sao chụp giấy tờ, văn bản:
1. Mức trần thù lao soạn thảo, đánh máy, in ấn các hợp đồng, giao dịch

STT
Nội dung
Mức thu (đồng/trường hợp)
 
 
Đơn giản
Phức tạp
01
 - Hợp đồng góp vốn;
 - Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh.
120.000
200.000
02
 - Văn bản khai nhận di sản thừa kế;
 - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;
 - Văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng.
90.000
170.000
03
 - Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
 - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê quyền sử dụng đất;
 - Hợp đồng mua bán, tặng cho, thuê căn hộ chung cư;
 - Hợp đồng mua bán, tặng cho, thuê tài sản gắn liền với đất;
 - Hợp đồng tặng cho các tài sản khác;
 - Các loại hợp đồng: thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ tài sản;
 - Hợp đồng thuê, mượn, gửi giữ tài sản.
80.000
150.000
04
 - Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô, xe chuyên dụng;
 - Di chúc;
 - Văn bản hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch;
 - Văn bản sửa đổi, bổ sung, hợp đồng, giao dịch;
 - Hợp đồng ủy quyền;
 - Văn bản thỏa thuận khác;
 - Văn bản công chứng khác.
70.000
120.000
05
 - Hợp đồng mua bán, tặng cho xe môtô; xe gắn máy;
 - Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
50.000
90.000
06
 - Giấy ủy quyền;
 - Giấy cam đoan.
40.000
80.000
07
Văn bản sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng.
30.000
70.000
Trường hợp các hợp đồng, giao dịch, giấy tờ, văn bản được coi là phức tạp khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản:
+ Thừa kế thế vị, thừa kế trong trường hợp người được hưởng di sản chết sau người để lại di sản;
+ Có tài sản là bất động sản ở nhiều nơi;
+ Có người làm chứng, phiên dịch;
- Đối với các hợp đồng, giao dịch khác:
+ Các hợp đồng, giao dịch về bất động sản mà có tài sản ở nhiều nơi;
+ Các hợp đồng về kinh doanh thương mại, hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài;
+ Có người làm chứng, phiên dịch;
+ Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình mà trong đó các thành viên trong hộ gia đình phải xác định rõ nhân thân;
2. Mức trần thù lao niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản khi tổ chức hành nghề công chứng cử người trực tiếp thực hiện việc niêm yết:
- Phạm vi trong tỉnh:
+ Dưới 10km: 100.000 đồng/trường hợp niêm yết.
+ Từ 10 - 30km: 150.000 đồng/trường hợp niêm yết.
+ Từ 30km trở lên: 200.000 đồng/trường hợp niêm yết.
- Phạm vi ngoài tỉnh: do tổ chức hành nghề công chứng và người có yêu cầu công chứng tự thỏa thuận.
Mức thù lao thỏa thuận giữa tổ chức hành nghề công chứng và người có yêu cầu công chứng phải phù hp với mặt bằng chung của giá cả thị trường tại địa phương vào thời điểm thỏa thuận và phải được lập thành văn bản lưu hồ sơ của tổ chức hành nghề công chứng và người có yêu cầu công chứng để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát.
3. Mức trần thù lao sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản liên quan đến hợp đồng, giao dịch:
- Sao chụp giấy tờ, văn bản (trang A4): 500 đồng/trang.
- Sao chụp giấy tờ, văn bản (trang A3): 1000 đồng/trang.
4. Mức thù lao dịch thuật các loại văn bản, tài liệu được áp dụng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.
1. Đối với Phòng công chứng:
Số tiền thu được từ nguồn thu dịch vụ trong hoạt động công chứng đối với các Phòng công chứng được chi các khoản như sau:
- Chi nộp thuế theo quy định;
- Các chi phí trực tiếp cho hoạt động dịch vụ như: chi trả            lương cho người làm dịch vụ, mua văn phòng phẩm, mực in, sửa chữa máy móc.
Số tiền còn lại sử dụng như sau:
- Trích 40% cải cách tiền lương;
- Tăng thu nhập cho công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong đơn vị;
- Trích lập các quỹ theo quy định.
2. Đối với Văn phòng công chứng:
Số tiền thu được từ nguồn thu dịch vụ hoạt động công chứng là doanh thu của đơn vị. Đơn vị thu có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Chương III
 
1. Các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm xác định cụ thể mức thù lao công chứng đối với từng loại việc nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 4, gửi về Sở Tư pháp đtheo dõi, quản lý, đồng thời tổ chức niêm yết công khai mức thù lao công chứng tại trụ sở của tchức hành nghề công chứng và có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng khi có yêu cầu.
2. Các tchức hành nghề công chứng có trách nhiệm tổ chức việc thu, quản lý, sử dụng thù lao công chứng và thực hiện việc nộp thuế theo quy định; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chứng theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế đồng thời phải mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán chi phí, doanh thu các khoản thu dịch vụ công chứng theo pháp luật về kế toán thống kê.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện thu thù lao công chứng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng đối với công tác này./.
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi