Quyết định 31/2021/QĐ-UBND Long An sửa đổi Quy định mức chi nhuận bút tác phẩm dùng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Tấn Hòa
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LONG AN

________

Số: 31/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Long An, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1743/TTr-STTTT ngày 26/8/2021; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1807/STP-XDKTVB ngày 18/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Quy định này quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện); Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Đài Truyền thanh cấp xã) thuộc tỉnh Long An.”
2. Bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 2 như sau:
“c) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được sử dụng đăng phát trên Đài Truyền thanh cấp xã.”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Đối tượng hưởng thù lao
a) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện; phát thanh viên, biên tập viên; đạo diễn chương trình; chuyên viên kỹ thuật âm thanh (gọi chung là những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm được sử dụng trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện).
b) Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cấp xã; người được giao kiêm nhiệm phụ trách Đài truyền thanh cấp xã; người được giao nhiệm vụ biên tập, kiểm duyệt nội dung, đọc chương trình, kỹ thuật âm thanh (gọi chung là những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp xã).”
4. Bổ sung Điều 5a sau Điều 5 như sau: 
“Điều 5a. Nhuận bút, thù lao cho tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh cấp xã
1. Khung hệ số nhuận bút Khung hệ số nhuận bút cho tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh cấp xã bằng 30% mức của khung hệ số nhuận bút cho tác phẩm được sử dụng trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cụ thể:

Nhóm

Thể loại

Mức hệ số nhuận bút

1

Tin các loại, trả lời bạn nghe đài

0,06 - 0,3

2

Bài viết (chính luận, tổng hợp, gương người tốt việc tốt, tập thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...)

Phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, bài phản ánh...

0,3- 1,2

3

Sáng tác (tiểu phẩm, câu chuyện truyền thanh, câu chuyện xóm làng,...)

0,3 - 1,35

4

Chương trình chuyên đề

0,6 - 2,7

 
2. Chi trả nhuận bút, thù lao
a) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi; tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài; tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, ngoài việc hưởng mức nhuận bút theo quy định tại khoản 1 Điều 5a của Quy định này, còn được hưởng thêm nhuận bút khuyến khích theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.
b) Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thuộc biên chế hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng của UBND cấp xã sáng tạo tác phẩm ngoài định mức được giao thì được hưởng 100% nhuận bút.
c) Người thuộc biên chế hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng của UBND cấp xã thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm ngoài định mức được giao thì hưởng 100% thù lao.
d) Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hệ số nhuận bút cho từng thể loại tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh cấp xã trong phạm vi khung nhuận bút được quy định tại Điều 5a của Quy định này.
đ) Mức chi trả thù lao cho những đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Quy định này do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định nhưng không cao hơn mức chi trả nhuận bút của tác phẩm đó.”
5. Bổ sung Điều 10a sau Điều 10 như sau:
“Điều 10a. Kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp xã
1. Nguồn kinh phí
a) Nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp phát thanh được bố trí trong dự toán được giao hàng năm của UBND cấp xã.
b) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Căn cứ dự toán được giao, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt kế hoạch chi trả nhuận bút, thù lao hàng năm.”
6. Bổ sung khoản 3a sau Khoản 3 Điều 11 như sau:
“3a. UBND cấp xã cân đối ngân sách bố trí kinh phí phù hợp để chi trả nhuận bút, thù lao theo quy định này. Quyết định định mức sáng tạo tác phẩm, định mức công việc có liên quan đến tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp xã.”
7. Sửa đổi các cụm từ:
a) “Trưởng Đài truyền thanh cấp huyện” thành “Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện”;
b) “Tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh cấp huyện” thành “tác phẩm được sử dụng trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện”.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);

- Bộ Tài chính (báo cáo);

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- CVP, các PCVP;

- Trung tâm PVHCC (Công báo);

- Phòng VHXH;

- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Tấn Hòa

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi