Quyết định 3096/QĐ-UBND quy trình giải quyết thủ tục Việc làm, Lao động - Tiền lương của Sở LĐTBXH Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3096/QĐ-UBND

Quyết định 3096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3096/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:24/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_________

Số: 3096/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 181/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 7 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- VNPT Bình Định;

- TT TH-CB, P.HC-TC;

- Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang

 

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành theo Quyết định số: 3096/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ

STT QTNB giải quyết TTHC TẠI PHỤ LỤC kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định

(ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan

(ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực việc làm

STT 01, Phụ lục 2, Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(1.008362.000.00.00.H08)

09 ngày làm việc

03 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 01 ngày.

1.2.  Niêm yết công khai: 01 ngày.

1.3. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 0,5 ngày.

1.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Chi cục Thuế cấp huyện: 0,5 ngày.

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. Chi cục Thuế cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.

02 ngày

Bước 3. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 02 giờ.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 giờ.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 giờ.

0,5 ngày

Bước 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 
 

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN

STT

STT QTNB giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan

(ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực Lao động -tiền lương

1

STT 01, Phụ lục 1, Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch CoVID-19

(1.008360.000.00.00.H08)

06 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi lại cho doanh nghiệp.

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1.   Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: % ngày.

1.2.  Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: % ngày.

1.3.  Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4.    Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: % ngày.

1.5.   Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6.   Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: % ngày.

0,5 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

2

-

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

(2.002399.000.00.00.H08)

06 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi lại cho doanh nghiệp.

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: % ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: % ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: % ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: % ngày.

0,5 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Tổng cộng: 02 TTHC

 
 

 

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

TT

STT QTNB giải quyết TthC tại Phụ lục kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

I.Lĩnh vực việc làm

1

STT 02, Phụ lục 2, Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

(1.008363.000.00.00.H08)

05 ngày làm việc

0,5 ngày

Bước 1. Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách người lao động gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

1,5 ngày

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 1/4 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 1/4  ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 1/4  ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 1/4  ngày.

2,5 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

-

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

(2.002398.000.00.00.H08)

09 ngày làm việc

02 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6,5 ngày

Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: 0,5 ngày.

03 ngày

03 ngày

Bước 4. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ

 

 

Tổng cộng: 02 TTHC

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Lao động-Tiền lương, Hành chính

Quyết định 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính, COVID-19

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi