Quyết định 3043/QĐ-UBND Lâm Đồng 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3043/QĐ-UBND

Quyết định 3043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3043/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành:28/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
______

Số: 3043/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

_______

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cụ thể như sau:
- Ban hành mới 10 thủ tục hành chính.
- Thay thế 14 thủ tục hành chính số thứ tự: 05, 07, 35, 36, 39, 40 Mục I phần A; số thứ tự: 20, 27 Mục II phần A; số thứ tự: 46, 47, 49 phần B và số thứ tự 01,16,48 phần C ; Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính số thứ tự : 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20 Mục I Phần A và số thứ tự 25 Mục II Phần A tại danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI.

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

1.010587

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo , Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

2

1.010588

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo , Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

3

1.010589

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo , Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

4

1.010590

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo, Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung cấp.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

5

1.010591

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo , Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

6

1.010592

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc

- Bộ phận TNHS &TKQ của UBND tỉnh (04 Trần Hưng Đạo , Phường4, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

7

1.010593

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

8

1.010594

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

15 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

9

1.010595

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

10

1.010596

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021.

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐBTXH ngày 13/12/2021.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

2.002398

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc

- Cơ quan BHXH: 02 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 07 ngày

- Bộ phận TNHS & TKQ của cơ quan BHXH

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (sau khi có xác nhận của cơ quan BHXH)

(36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 13/11/2013

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 8 Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021.

2

1.008363

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của Trung tâm Dịch vụ việc làm

- Sở Lao động - TB&XH: 02 ngày

- UBND tỉnh: 03 ngày

Bộ phận TNHS & TKQ của Trung tâm Dịch vụ việc làm (172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia)

Không

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021.

- Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021.

3

1.008362

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc

UBND cấp xã: 03 ngày

- Chi cục thuế: 02 ngày

- UBND cấp huyện: 02 ngày

- UBND tỉnh: 02 ngày

Bộ phận TNHS & TKQ của UBND cấp xã

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021

- Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

4

1.008360

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

06 ngày làm việc

- Cơ quan BHXH: 02 ngày

- UBND cấp huyện: 02 ngày

-UBND tỉnh: 02 ngày

- Bộ phận TNHS & TKQ của cơ quan BHXH

- Bộ phận TNHS & TKQ của UBND cấp huyện (sau khi có xác nhận của cơ quan BHXH)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021.

- Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021.

5

2.002399

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

06 ngày làm việc

- Cơ quan BHXH: 02 ngày

- UBND cấp huyện: 02 ngày

-UBND tỉnh: 02 ngày

- Bộ phận TNHS & TKQ của cơ quan BHXH

- Bộ phận TNHS & TKQ của UBND cấp huyện (sau khi có xác nhận của cơ quan BHXH)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

 

Không

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021.

- Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

1.000031

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

1.000154

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

3

1.001806

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt)

(Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

-Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC TRẺ EM

1

2.001942

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

25 ngày làm việc

Bộ phận TNHS & TKQ của UBND cấp xã

(Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

2

2.000751

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

02 ngày làm việc

Bộ phận TNHS & TKQ của UBND cấp xã.

(Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

1.000630

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

1.000602

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

1.000558

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

1.000531

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

1.000619

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

2.000258

Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

1.000584

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện

8

1.000570

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021

Giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi