Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 01 chuyển dịch lao động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt "Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 30/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 17/10/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
--------
Số: 30/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010-2015, ĐỊNH HUỚNG ĐẾN 2020”
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động — Thưong binh và Xã hội tại Tờ trình số 459/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020”
Lý do: Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 được lồng ghép vào: Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Chưomg trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017.
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thưorng binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực