Quyết định 22/2019/QĐ-UBND Hà Nội phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý lao động nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

Số: 22/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý
nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc

tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

---------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 25/10/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2816/TTr-SLĐTBXH ngày 28/8/2019 và Công văn số 3320/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/10/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Lao động TB&XH;

- T. trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- VPUBTP: các PCVP, KGVX, NC, TKBT, TH, TTTH-CB;

- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước
trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2019/QĐ-UBND ngày 23/10/2019
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

----------------------

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là các cơ quan) trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội, bao gồm:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Công an Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước được pháp luật quy định, các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

2. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiện thống nhất, đồng bộ và thuận tiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Hình thức trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ của Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Điều 4. Nội dung và cơ chế phối hợp

1. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tư pháp; khám sức khỏe và những nội dung khác có liên quan đến tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

4. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

5. Cung cấp thông tin theo yêu cầu giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế phối hợp về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội.

6. Định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

7. Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội.

 

Chương II. QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố không có giấy phép lao động.

2. Tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu và quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về lao động.

5. Đề nghị cơ quan Công an xử lý vi phạm xuất nhập cảnh theo thẩm quyên phù hợp với quy định của pháp luật đối với những trường hợp người lao động nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ và cung cấp thông tin:

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 40/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Định kỳ hàng tháng gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn đến Công an Thành phố (Phòng PA08), Sở Y tế (gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), Sở Công Thương (gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù), Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc cho cơ sở giáo dục) và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã qua thư điện tử công vụ (mốc số liệu từ ngày 16 tháng trước đến        ngày 15 tháng tiếp theo).

- Trao đổi tình hình, tiếp nhận thông tin, cung cấp danh sách lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để phục vụ yêu cầu công tác đột xuất theo đề nghị của các sở, ngành liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất theo thẩm quyền, có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài và hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; lưu trữ các hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận bằng văn bản đối với từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuât theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý, trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội các nội dung tương tự theo quy định tại Thông tư số 40/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/ND-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Định kỳ hàng tháng gửi danh sách lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Thành phố (Phòng PA08) qua thư điện tử công vụ (mốc số liệu từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng tiếp theo).

Điều 7. Trách nhiệm của Công an Thành phố

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài.

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú, tổ chức, hướng dẫn khai báo tạm trú cho người lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, xử lý theo đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc, cư trú tại Hà Nội.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh những trường hợp lao động là người nước ngoài có văn bản đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm xuất nhập cảnh theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố không có giấy phép lao động khi nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, đôn đốc lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài; có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội về danh sách lao động là người nước ngoài được Công an Thành phố (Phòng PA08) cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, cá nhân trên địa bàn Thành phố qua thư điện tử công vụ (mốc số liệu từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng tiếp theo).

Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài.

2. Định kỳ hàng tháng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp FDI mới thành lập gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Thành phố để phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong đó có quy định về tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp FDI và phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên thông báo bằng văn bản việc cấp mới, chấm dứt hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài do Sở cấp phép cho các cơ quan quản lý, như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố, Cục thuế Hà Nội. Hàng năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Thực hiện vai trò Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố trong việc tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Phối hợp với Công an Thành phố trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình xác nhận lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài trên địa bàn Thành phố, đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Hỗ trợ các cơ quan chức năng của Thành phố trao đổi thông tin vói các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Thành phố liên quan đến lao động là người nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Thành phố và các cơ quan chức năng của Thành phố xử lý các trường hợp người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật về lao động.

2. Là cầu nối giữa Cục lãnh sự với các đơn vị của thành phố Hà Nội khi nhận được yêu cầu của Cục lãnh sự về những vấn đề lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

3. Chủ trì tham mưu UBND Thành phố tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn các tình nguyện viên người nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình, dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổng hợp, thống kê, hướng dẫn các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thủ tục khám sức khỏe cho người nước ngoài để cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định, đình chỉ hoạt động khám sức khỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe cho lao động là người nước ngoài không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý lao động là người nước ngoài hoạt động y, dược trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

4. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành phố danh sách các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có yếu tố nước ngoài, đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung và phối hợp quản lý.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có) về hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng lao động nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện đối với lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao có sử dụng vận động viên, huấn luyện viên là người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, theo dõi số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao có sử dụng lao động là người nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Thành phố trong việc đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

 2. Định kỳ hàng quý, thông tin tình hình thành lập mới hoặc giải thể hoạt động của các văn phòng điều hành, ban quản lý công trình, nhà thầu, số lượng người nước ngoài làm việc tại các đơn vị này cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp theo dõi quản lý.

Điều 16. UBND các quận, huyện, thị xã

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và các ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

3. Giám sát và có biện pháp quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn về việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý.

4. Cử thành viên tham gia tổ công tác liên ngành Thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi có yêu cầu.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 17. Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp, xử lý thông tin và đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.                                                                                                                                  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

thuộc tính Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:23/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi