Quyết định 2006/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính của Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2006/QĐ-UBND

Quyết định 2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2006/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tuấn Phong
Ngày ban hành:09/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

_________

Số: 2006/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bình Thuận, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vci Xã hội tại Tờ trình số 73/TTr-SLĐTBXH ngày 09/7/2021 và Tờ trình số 82/TTr-SLĐTBXH ngày 28/7/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận (chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan:

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện: 03 TTHC (chi tiết tại Phụ lục II).

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: 07 TTHC (chi tiết tại Phụ lục III).

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã: 01 TTHC (chi tiết tại Phụ lục IV).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm);

- Sở Nội vụ (phòng CCHC);

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong

 

 

 

 

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC)

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (03 TTHC)

1

2.000286

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

34 ngày làm việc (tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh)

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện, Sở LĐTB&XH, Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về đối tượng, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết

27 ngày làm việc (tiếp nhận đối tượng vào sở trợ giúp xã hội cấp huyện)

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện, Cơ sở BTXH cấp huyện.

2

2.000282

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tiếp nhận ngay

1.  Trường hợp tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Quầy Sở Lao động - TB&XH).

-  Cơ quan giải quyết: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

2.  Trường hợp tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

- Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10    ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

- TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về đối tượng, cách thức thực hiện.

3

2.000477

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

07 ngày làm việc

1. Đối tượng đang được quản lý tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

-  Cơ quan giải quyết: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

2. Đối tượng đang được quản lý tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về cách thức thực hiện.

           
 

 

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ (02 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1

2.000295

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

TTHC công bố tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, bị bãi bỏ tại Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01 TTHC)

1

1.000365

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TTHC công bố tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, bị bãi bỏ tại Quyết định số 844/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (07 TTHC)

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (07 TTHC)

1

1.001776

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

22 ngày làm việc

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về đối tượng, cách thực hiện,  thời gian giải quyết

2

1.001758

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

06 ngày làm việc

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã (nơi cư trú mới).

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về cách thực hiện

3

1.001753

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ do phòng LĐTBXH nơi cư trú cũ chuyển đến)

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về tên thủ tục, cách thực hiện.

4

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về đối tượng, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ.

5

2.000777

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

02 ngày

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

-  Cơ quan giải quyết: Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về tên thủ tục, cách thức thực hiện.

6

1.001739

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

05 ngày làm việc

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp xã.

-  Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về tên thủ tục, trình tự, cách thức, đối tượng thực hiện, thành phần hồ sơ.

7

2.000744

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

03 ngày làm việc (kể từ khi Chủ tịch UBND cấp huyện nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã)

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

-  Cơ quan giải quyết: Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về tên thủ tục, cấp TTHC, đối tượng, cách thức thực hiện.

 

 

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ (04 TTHC)

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (04 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

1

1.000674

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

Các TTHC này được công bố tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, bị bãi bỏ tại Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

2.000343

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

3

2.000335

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

2.002127

Dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (01 TTHC)

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1

2.000751

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn)

-  Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã hoặc cơ quan hành chính cấp trên

Mức độ 2

Không

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

TTHC được sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa về đối tượng, cách thức thực hiện.

 

 

 

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

 

1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Mã số TTHC: 2.000286).

* Trường hợp 1: tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (17 ngày, trong đó có 07 ngày niêm yết)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã

14.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt

1.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện)

0.5 ngày

Cấp huyện (10 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

0.5 ngày

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

 

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

4.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

1.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

01 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh).

0.5 ngày

Cấp tỉnh (07 ngày)

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

-  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

-  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

-  Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.

0.5 ngày

Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng chuyên môn

Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.

01 ngay

Bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét, trình lãnh đạo Sở.

0.5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

0.5 ngày

Bước 6

Công chức bộ phận Văn thư

-  Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ.

-  Chuyển hồ sơ cho cơ sở trợ giúp xã hội.

0.5 ngày

Bước 7

Người đứng đầu Cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận văn bản (kèm hồ sơ), xử lý và trả kết quả cho TTHCC

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

-  Trường hợp đồng ý tiếp nhận: có quyết định tiếp nhận đối tượng và lưu hồ sơ đối tượng.

(Bao gồm thời gian xác minh hoàn cảnh đối tượng).

3.5 ngày

Bước 8

CC, VC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận kết quả từ CSTGXH và trả kết quả TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

34 ngày

 

 

* Trường hợp 2: tiếp nhận đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (17 ngày, trong đó có 07 ngày niêm yết)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa

UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

14.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt

1.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện)

0.5 ngày

Cấp huyện (10 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

0.5 ngày

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

4.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

1.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

1.5 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

-   Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND , huyện.

-  Chuyển Bộ phận Một cửa và chuyển hồ sơ kèm quyết định tiếp nhận cho Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Nhận kết quả từ phòng LĐTBXH và trả kết quả TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

27 ngày

 

 

2. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Mã số TTHC: 2.000282).

*Trường hợp 1: tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

-  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo qui định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

-  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cơ sở trợ giúp xã hội.

Giờ hành chính

Bước 2

LĐ phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho viên chức thực hiện

0.5 ngày

Bước 3

Viên chức phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

-  Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng.

-   Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời;

-  Trường hợp tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em mồ côi: tham mưu người đứng đầu CSTGXH thông báo có trẻ em bị bỏ rơi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc

-  Tham mưu người đứng đầu CSTGXH quyết định tiếp nhận đối tượng hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng.

08 ngày

Bước 4

LĐ phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

Duyệt văn bản (kèm hồ sơ) trình người đứng đầu CSTGXH

01 ngày

Bước 5

Người đứng đầu CSTGXH

Duyệt và kí văn bản và trả hồ sơ cho chuyên viên để phát hành văn bản

0.5 ngày

Bước 6

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

- Nhận kết quả từ CSTGXH

-  Trả kết quả giải quyết TTHC

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

10 ngày

 

 

*Trường hợp 2: tiếp nhận vào Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

 

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

-  Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng.

-  Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời.

-  Trường hợp tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em mồ côi: tham mưu Lãnh đạo phòng LĐTB&XH thông báo có trẻ em bị bỏ rơi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc.

-   Tham mưu người đứng đầu CSTGXH quyết định tiếp nhận đối tượng hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng.

05 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

1.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

1.5 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

-  Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND, huyện.

-  Chuyển Bộ phận Một cửa và chuyển hồ sơ kèm quyết định tiếp nhận cho Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Nhận kết quả từ phòng LĐTBXH và trả kết quả TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

10 ngày

 

 

3. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Mã số TTHC: 2.000477)

*Trường hợp 1: đối tượng đang được quản lý tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Văn thư Cơ sở trợ giúp xã hội

- Tiếp nhận hồ sơ, lập phiếu biên nhận và vào sổ theo dõi.

-  Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc CSTGXH xử lý.

Giờ hành chính

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho viên chức thực hiện.

0.5 ngày

Bước 3

VC phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

-   Tham mưu người đứng đầu CSTGXH quyết định dừng trợ giúp xã hội.

-  Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng.

04 ngày

Bước 4

LĐ phòng chuyên môn thuộc CSTGXH

Duyệt văn bản (kèm hồ sơ) trình người đứng đầu CSTGXH.

01 ngày

Bước 5

Người đứng đầu CSTGXH

Duyệt và kí văn bản và trả hồ sơ cho chuyên viên để phát hành văn bản.

01 ngày

Bước 6

Văn thư CSTGXH

-  Phát hành văn bản.

-  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn lưu.

-   Trả kết quả giải quyết TTHC.

0.5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

07 ngày

 

 

*Trường hợp 2: đối tượng đang được quản lý tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Rà soát, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng.

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

01 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

-  Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND , huyện.

-  Chuyển Bộ phận Một cửa và chuyển hồ sơ kèm quyết định tiếp nhận cho Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Nhận kết quả từ phòng LĐTBXH và trả kết quả TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

07 ngày

 
 

 

Phụ lục III

(Kèm theo Quyết định số 2006 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN

 

1. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (Mã số TTHC: 1.001776).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (12 ngày, trong đó có 02 ngày niêm yết)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã

10 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt

01 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện)

0.5 ngày

Cấp huyện (10 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

0.5 ngày

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

05 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

1.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

01 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

22 ngày

 

 

2. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Mã số TTHC: 1.001758).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (03 ngày)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

1.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt

0.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện)

0.5 ngày

Cấp huyện (03 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

0.5 ngày

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

02 giờ

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

1.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Duyệt, ký văn bản và trả hồ sơ cho chuyên viên để phát hành văn bản.

0.5 ngày

Bước 5

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 6

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

06 ngày

 

 

3. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã số TTHC: 1.001753)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (03 ngày)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa

UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt

01 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện)

0.5 ngày

Cấp huyện (05 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

02 giờ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

02 giờ

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

01 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

01 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

01 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

08 ngày

 

 

4. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Mã số TTHC: 1.001731)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (02 ngày)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa

UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa

UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện).

0.5 ngày

Cấp huyện (03 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

02 giờ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

02 giờ

Bước 3

Chuyên viên phòng TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

0.5 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

05 ngày

 

 

5. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (Mã số TTHC: 2.000777)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

01 giờ

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

02 giờ

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

02 giờ

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

01 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

02 ngày

 

 

6. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Mã số TTHC: 1.001739)        '

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cấp xã (02 ngày)

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa

UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký trình cơ quan cấp trên phê duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp huyện (Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện).

0.5 ngày

Cấp huyện (03 ngày)

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

02 giờ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện

02 giờ

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

0.5 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

05 ngày

 

 

7. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (Mã số TTHC: 2.000744)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ CCVC tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng LĐTB&XH) xử lý.

Bước 2

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.

0.5 ngày

Bước 3

Chuyên viên phòng LĐTB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng LĐTB&XH.

0.5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng LĐTB&XH

Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Nhận hồ sơ từ Phòng LĐTB&XH.

-  Trình lãnh đạo UBND huyện ký.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký trình cơ quan cấp trên duyệt kết quả TTHC.

0.5 ngày

Bước 7

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chuyển văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Phòng LĐTB&XH.

02 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng LĐTBXH

Nhận kết quả từ Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyển Bộ phận Một cửa.

02 giờ

Bước 9

CCVC bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

03 ngày

 

 

 

Phụ lục IV

(Kèm theo Quyết định số 2006 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP XÃ

 

1. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Mã số TTHC: 2.000751)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức bộ phận một cửa UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do Hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung.

Bước 2

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

02 giờ

Bước 3

Công chức bộ phận chuyên môn

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức bộ phận có liên quan

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 6

Công chức tại bộ phận một cửa UBND cấp xã

Nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

02 ngày

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi