Quyết định 1960/QĐ-UBND thủ tục hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19 tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1960/QĐ-UBND

Quyết định 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1960/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Dũng
Ngày ban hành:26/07/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

Số: 1960/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tiền Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 11 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
1. Danh mục 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mình.
2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế:
- Lĩnh vực lao động, tiền lương tại Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (01 thủ tục cấp tỉnh);
- Thủ tục số 2, 3, 4 được công bố tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (03 thủ tục cấp tỉnh).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VP
UB: CVP, PVP Trần Văn Toàn, P. KSTTHC;
- Lưu: VT, KSTT (Uyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MỘT SCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây viết tắt là Sở LĐ-TB&XH;

Sở Kế hoạch và Đầu tư sau đây viết tắt là Sở KH và ĐT;

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau đây viết tắt là Văn phòng;

Phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây viết tắt là Phòng LĐVL-ATLĐ;

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sau đây viết tắt là Phòng ĐKKD;

Phòng Khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau đây viết tắt là Phòng KGVX.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây viết tắt là Phòng LĐTBXH.

I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 - 2.002398

a) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.

b) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

* Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: 16 giờ (nộp hsơ xác nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

16 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

3

Ký duyệt hồ sơ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả

5

Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Giờ hành chính

* Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

32 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

08 giờ

3

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

08 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Văn thư Sở LĐ-TB&XH

04 giờ

5

Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

2. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 - 1.008363

a) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 15 - 0273.3993891), số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 40 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ việc làm (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cản bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐVL-ATLĐ

08 giờ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-ATLĐ

03 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH

02 giờ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở LĐ-TBXH

01 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1,5 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

1,5 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

02 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

08 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

04 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

1,5 giờ

11

Phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch UBND tỉnh

04 giờ

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho các đơn vị có liên quan

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1,5 giờ

13

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Dịch vụ việc làm

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Giờ hành chính

3. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 - 1.008362

a) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc.

b) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Quy trình nội hộ, liên thông và điện tử: 72 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

02 giờ

2

Xem hồ sơ và chuyển công chức phụ trách

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 giờ

3

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Công chức phụ trách

12 giờ

4

Ký duyệt hồ sơ gửi Chi cục Thuế

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 giờ

5

Đóng dấu, vào sổ và chuyển Chi cục Thuế

Văn phòng UBND cấp xã

02 giờ

6

Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Phòng nghiệp vụ Chi cục Thuế

10 giờ

7

Ký duyệt hồ sơ trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi cục Thuế

04 giờ

8

Đóng dấu, vào sổ và chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Văn phòng Chi cục Thuế

02 giờ

9

Tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

10

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Phòng nghiệp vụ UBND cấp huyện

10 giờ

11

Ký duyệt hồ sơ trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ UBND cấp huyện

02 giờ

12

Ký duyệt hồ sơ trình Sở KH và ĐT

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 giờ

13

Đóng dấu, vào sổ và chuyển Sở KH và ĐT

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

14

Xem hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Sở KH và ĐT phụ trách

Văn phòng Sở KH và ĐT

0,5 giờ

15

Xem hồ sơ

và chuyển Phòng ĐKKD

Lãnh đạo Sở KH và ĐT

0,5 giờ

16

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Phòng ĐKKD

05 giờ

17

Ký duyệt hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở KH và ĐT

01 giờ

18

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở KH và ĐT

01 giờ

19

Tiếp nhận hồ sơ của Sở KH và ĐT và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

20

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

21

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

0,5 giờ

22

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

03 giờ

23

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

01 giờ

24

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

25

Phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 giờ

26

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho các đơn vị có liên quan

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

27

Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Giờ hành chính

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIN LƯƠNG

1. H trngười lao đng ngừng việc do đi dch COVID-19 - 2.002399

a) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

b) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

* Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: 16 giờ (nộp hồ sơ xác nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

16 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

3

Ký duyệt hồ sơ

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả

5

Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Giờ hành chính

* Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 32 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 giờ

2

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH

01 giờ

3

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH

09 giờ

4

Ký duyệt hồ sơ trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH

01 giờ

5

Trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

6

Ký duyệt hồ sơ trình Sở LĐ-TBXH

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 giờ

7

Đóng dấu, vào sổ và chuyển Sở LĐ-TBXH

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

8

Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Phòng LĐVL- ATLĐ

06 giờ

9

Ký duyệt hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH

01 giờ

10

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở LĐ-TBXH

01 giờ

11

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

12

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

13

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

0,5 giờ

14

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

04 giờ

15

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

01 giờ

16

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

17

Phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 giờ

18

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho các đơn vị có liên quan

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

19

Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Giờ hành chính

2. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 - 1.008360

a) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

b) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

* Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: 16 giờ (nộp hồ sơ xác nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội)

Bước

Nội dung công việc

Đơn vthực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

16 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

3

Ký duyệt hồ sơ

 

 

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả

 

 

5

Chuyển trả kết quả cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Giờ hành chính

* Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 32 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vthực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

01 giờ

2

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đo Phòng LĐ-TBXH

01 giờ

3

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Chuyên viên Phòng LĐ-TBXH

09 giờ

4

Ký duyệt hồ sơ trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH

01 giờ

5

Trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

6

Ký duyệt hồ sơ trình Sở LĐ-TBXH

Lãnh đạo UBND cấp huyện

02 giờ

7

Đóng dấu, vào sổ và chuyển Sở LĐ-TBXH

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 giờ

8

Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ

Phòng LĐVL- ATLĐ

06 giờ

9

Ký duyệt hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH

01 giờ

10

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở LĐ-TBXH

01 giờ

11

Tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH, chuyển Lãnh đạo Văn phòng

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

12

Xem hồ sơ và chuyển Phòng KGVX

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

13

Xem hồ sơ và chuyển chuyên viên

Lãnh đạo Phòng KGVX

0,5 giờ

14

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng KGVX

04 giờ

15

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng KGVX

01 giờ

16

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách

0,5 giờ

17

Phê duyệt hồ sơ

Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 giờ

18

Đóng dấu, vào sổ và chuyển trả kết quả cho các đơn vị có liên quan

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

0,5 giờ

19

Chuyển trả kết quả cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Quyết định 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Lao động-Tiền lương, COVID-19

Quyết định 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Lao động-Tiền lương, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi