Quyết định 195/2013/QĐ-UBND Bắc Ninh Quy chế quản lý lao động người nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 195/2013/QĐ-UBND

Quyết định 195/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:195/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành:22/05/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------
Số: 195/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
-----------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-LĐTBXH ngày 13/5/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tử Quỳnh
 
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 195/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển dụng, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP.
2. Lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh điều chỉnh trong Quy chế này là:
Người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo các hình thức quy định từ Điểm a đến Điểm đ, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc quản lý đối tượng người nước ngoài khác đến công tác, làm việc và cư trú trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Mục đích của công tác phối hợp
Nhằm tạo ra sự thống nhất, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc chấp hành các quy định có liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;
2. Công tác phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý lao động là người nước ngoài và các văn bản pháp luật khác liên quan;
3. Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, nghiêm minh và khách quan trong quá trình phối hợp; kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật chưa phù hợp, còn bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh.
Điều 5. Nội dung phối hợp
1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan cho lao động người nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;
2. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú, phiếu lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;
3. Định kỳ hàng tháng thực hiện trao đổi thông tin, theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các ngành chức năng liên quan để có biện pháp quản lý chặt chẽ;
4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.
 
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP
 
Điều 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài những quy định của pháp luật liên quan đến tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tổng hợp tình hình, số liệu liên quan đến việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;
2. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
3. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ, quản lý danh sách trích ngang lao động là người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định;
4. Công khai đối tượng, thủ tục lệ phí và thời hạn cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; thủ tục khai báo lý lịch trích ngang về người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2001/NĐ-CP;
5. Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm cung ứng, giới thiệu lao động người Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
6. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh về các văn bản pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài;
7. Trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan công an trong việc giải quyết đơn, thư tố giác tội phạm của tổ chức, cá nhân và các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;
8. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động và danh sách các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiện thủ tục) cho Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý;
9. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thanh tra liên ngành định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đề nghị (bằng văn bản) của các cơ quan chức năng;
10. Theo dõi, tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/7) và một năm (trước ngày 15/01 năm sau).
Điều 7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; quy định của UBND tỉnh và theo uỷ quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý nhà nước đối với lao động tại các khu công nghiệp; tổng hợp tình hình, số liệu liên quan đến việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp;
2. Hướng dẫn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp về trình tự, thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp;
3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp;
4. Phối hợp cùng Công an tỉnh thống kê, rà soát, quản lý hoạt động của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình lưu trú, tạm trú của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp báo cáo tình hình người nước ngoài làm việc lưu trú tại doanh nghiệp;
Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý lao động là nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp theo đề nghị (bằng văn bản) của các cơ quan chức năng;
5. Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dự án, nhà thầu nước ngoài;
6. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp;
7. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động và danh sách các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiện thủ tục) cho Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý;
Điều 8. Công an tỉnh
1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam;
2. Tiến hành cấp, sửa đổi, gia hạn thị thực; cấp thẻ tạm trú, thường trú, gia hạn tạm trú cho lao động người nước ngoài đối với trường hợp đã được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động và các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiện thủ tục).
Không cấp thị thực, sửa đổi, gia hạn thị thực; cấp thẻ tạm trú, thường trú, gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép lao động (trường hợp thuộc diện phải cấp giấy phép lao động); trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng doanh nghiệp không làm thủ tục báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định hoặc trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP;
3. Kịp thời phát hiện, tiến hành các thủ tục buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc chưa nộp được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP;
4. Cung cấp thông tin về người nước ngoài theo yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã có thời gian cư trú trên địa bàn tỉnh;
5. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh hồ sơ lao động là người nước ngoài phải làm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đăng ký cư trú, tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thủ tục xuất nhập cảnh để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;
6. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao đổi thông tin về số lượng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
7. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, kiểm tra lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;
8. Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài có biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp để phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và những hành vi tiêu cực có liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài;
9. Cung cấp và trao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan về những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý lao động người nước ngoài nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý theo thẩm quyền;
10. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, gửi báo cáo tình hình lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 9. Sở Tư pháp
1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài về những quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý lao động người nước ngoài;
2. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên để thực hiện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn, giải thích cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và lao động người nước ngoài hiểu rõ quy định: Phiếu lý lịch tư pháp cấp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dưới 06 tháng không có giá trị pháp lý trong hồ sơ cấp giấy phép lao động.
Trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại việt Nam dưới 06 tháng có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, căn cứ vào hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh biết để theo dõi, quản lý;
3. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quản lý đăng ký, tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hành nghề luật sư có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam;
4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Định kỳ ngày 05 hàng tháng, tổng hợp tình hình việc cấp mới, điểu chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, danh sách các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý;
2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài theo chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 11. Sở Xây dựng
1. Có trách nhiệm cung cấp danh sách, thông tin về các nhà thầu, Văn phòng điều hành có sử dụng lao động là người nước ngoài về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý;
2. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, báo cáo tình hình cấp giấy phép thành lập, tình hình hoạt động của Văn phòng điều hành có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Điều 12. Sở Y tế
1. Hướng dẫn, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, các cơ sở y tế có thẩm quyền khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lao động là người nước ngoài để cấp giấy phép lao động theo quy định;
2. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra và xử lý sai phạm về chuyên môn đối với người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược và trực tiếp khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Điều 13. Sở Công Thương
1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh xác định đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ nêu tại Điểm i, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP;
2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;
3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định;
4. Hướng dẫn các Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện có sử dụng lao động là người nước ngoài làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài; hướng dẫn người nước ngoài, các tổ chức thực hiện chào bán dịch vụ thông báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ít nhất 07 ngày khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ tại Bắc Ninh. Nội dung thông báo bao gồm: Họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngoài;
5. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, báo cáo tình hình cấp giấy phép thành lập, tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Điều 14. UBND cấp huyện
1. Phối hợp với các sở, ban, ngành và chủ động tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn;
2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan quản lý chặt chẽ số lao động là người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại địa phương. Đề xuất, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
3. Định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 10/7) và hàng năm (trước ngày 10/01 năm sau) tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 15. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài
1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP; Nghị định 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan;
Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng lao động là người nước ngoài và kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế;
2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 19, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Khoản 20, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP;
3. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức mình;
4. Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan cho lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức của mình biết và thực hiện;
5. Khi lao động người nước ngoài không còn làm việc thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động có trách nhiệm nộp lại giấy phép lao động hoặc thông báo cho cơ quan cấp giấy phép lao động biết để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật;
6. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, xác minh;
7. Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động với cơ quan quản lý nhà nước trước 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh;
8. Thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/7) và hàng năm (trước ngày 05/01 năm sau) hoặc báo cáo đột xuất tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp), UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 16. Lao động là người nước ngoài
1. Người nước ngoài làm việc tại tỉnh phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của UBND tỉnh do người sử dụng lao động cung cấp để đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động;
2. Đối với trường hợp người lao động thuộc diện phải có giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ;
3. Đối với trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động thì người sử dụng lao động (hoặc đối tác phía Việt Nam) và người nước ngoài thực hiện theo quy định Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích trong quản lý nhà nước, hoạt động tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài được xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định;
2. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Việc quản lý người nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các Công ước, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;
2. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Quy chế này. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phân công các phòng, ban chức năng làm đầu mối phối hợp;
3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi