Quyết định 1944/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 sửa đổi TTHC hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1944/QĐ-UBND

Quyết định 1944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1944/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành:29/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, COVID-19

tải Quyết định 1944/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  1944/QĐ-UBND

     Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
-------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50 /TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 13/6/2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định;

- Cục KSTTHC - VPCP (bản điện tử);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Sở TTTT (để xây dựng quy trình điện tử);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

VÀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1944  /QĐ-UBND ngày  29  tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

Sửa đổi 05/05 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

TT

Tên TTHC

(Mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung sửa đổi

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

Lĩnh vực Lao động, tiền lương

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

(1.008360.000.00.00.H56)

- 04 ngày làm việc

- 07 ngày làm việc (khi thực hiện trực tuyến liên thông với Bảo hiểm xã hội)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Địa chỉ trực tuyến: https://ncovi.dichvucong.gov.vn ([1])

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc  so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

 ([1] )  Cán bộ huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19.

(1.008365.000.00.00.H56)

04 ngày làm việc

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Địa chỉ trực tuyến: https://ncovi.dichvucong.gov.vn ([1])

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 3 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

 ([1] ) Cán bộ huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Lĩnh vực Việc làm

3

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19.

(1.008362.000.00.00.H56)

10 ngày làm việc

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

 

 

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa .

 

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 5 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc  so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa:

4

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(1.008363.000.00.00.H56)

10 ngày làm việc (trong đó UBND cấp xã 07 ngày làm việc; UBND cấp huyện 03 ngày làm việc)

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 5 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (trong đó quy định thời gian cụ thể giải quyết ở cấp xã là 07 ngày làm việc).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa:

5

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc
làm do đại dịch COVID-19.

(1.008364. 000.00.00.H56)

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1944/QĐ-UBND

     Thanh Hóa, ngày  29   tháng   5    năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50 /TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 13/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;

- Cục KSTTHC - VPCP (bản điện tử);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Sở TTTT (để xây dựng quy trình điện tử);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

VÀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1944  /QĐ-UBND ngày  29  tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

Sửa đổi 05/05 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

TT

Tên TTHC

(Mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung sửa đổi

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

Lĩnh vực Lao động, tiền lương

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

(1.008360.000.00.00.H56)

- 04 ngày làm việc

- 07 ngày làm việc (khi thực hiện trực tuyến liên thông với Bảo hiểm xã hội)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Địa chỉ trực tuyến: https://ncovi.dichvucong.gov.vn ([1])

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc  so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19.

(1.008365.000.00.00.H56)

04 ngày làm việc

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Địa chỉ trực tuyến: https://ncovi.dichvucong.gov.vn ([2])

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 3 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Lĩnh vực Việc làm

3

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19.

(1.008362.000.00.00.H56)

10 ngày làm việc

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

 

 

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa .

 

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 5 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc  so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa:

4

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(1.008363.000.00.00.H56)

10 ngày làm việc (trong đó UBND cấp xã 07 ngày làm việc; UBND cấp huyện 03 ngày làm việc)

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 5 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (trong đó quy định thời gian cụ thể giải quyết ở cấp xã là 07 ngày làm việc).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa:

5

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

(1.008364. 000.00.00.H56)

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND của ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Trình tự thực hiện: gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định (Bỏ bước 4 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách hỗ trợ).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc so với thời gian quy định).

- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 ([1] )  Cán bộ huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn

 

 ([2] ) Cán bộ huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi