Quyết định 1904/QĐ-UBND Sơn La Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1904/QĐ-UBND

Quyết định 1904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1904/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:09/08/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

Số: 1904/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sơn La, ngày 9 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cãn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ - CP ngày 08/6/201 0 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 187/TTr-SLĐTBXH ngày 28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
(có Phụ lục ban hành kèm theo)
Điều 2. Bãi bỏ 02 Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (số thứ tự 64,70, Phần VI), 01 Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (số thứ tự 09, phần III) ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
(có Phụ lục ban hành kèm theo)
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực
tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực
HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Như Điều 3;
- Trung tâm phục vụ
Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử
tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tùng (50b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban
hành theo Quyết định số: 1904/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH: 11 TTHC

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: 01 TTHC

01

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch Covid- 19

05 ngày làm việc

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

II

Lĩnh vực Việc làm: 04 TTHC

02

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong đó thời gian giải quyết của cơ quan BHXH là 02 ngày (xác nhận hồ sơ); của Sở LĐTBXH là 7 ngày (quyết định).

Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

- Luật Việc làm số 38/QH13 ngày 16/11/2013

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

03

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong đó: Sở Lao động - TBXH là 02 ngày kể từ ngày nhận đủ danh sách; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành quyết định là 03 ngày.

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

04

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

09 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ trong đó, UBND cấp xã là 03 ngày; Chi cục Thuế là 02 ngày; UBND cấp huyện là 02 ngày; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành Quyết định 02 ngày

UBND cấp xã, Chi cục Thuế, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gập khó khăn do đại dịch Covid-19

05

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

07 ngày làm việc

UBND các huyện, thành phố (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp) UBND cấp tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

III

Lĩnh vực Lao động-Tiền lương: 06 TTHC

06

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19

06 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó, thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày; Sở Lao động - TBXH trình, UBND tỉnh ban hành quyết định là 02 ngày

Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi sử dụng lao động đang tham gia BHXH, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó, thời gianc nhận của cơ quan BHXH 02 ngày; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày; Sở LĐTBXH trình, UBND tỉnh ban hành quyết định 02 ngày

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH. UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

08

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19

09 ngày làm việc

Cơ quan Bảo hiểm hội, Ngân hàng chính sách xã hội

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

09

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- TBXH tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

10

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

22 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động- TBXH tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

11

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động,- TBXH tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Dịch vụ công trực tuyên, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bưu chính công ích

Không

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1251/Q-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số: 1904/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

CẤP TỈNH: 02 TTHC

01

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Quyết định số 844/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II

CẤP HUYỆN: 01 TTHC

01

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn, vệ sinh lao động

UBND cấp huyện, thành phố

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi