Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Phú Thọ mức chi thù lao tại Đền thuộc Khu Di tích Đền Hùng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

________

Số: 16/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Phú Thọ, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức chi thù lao cho Ông Từ (đã bao gồm kinh phí để Ông Từ chủ động chi trả cho Phụ Từ và người giúp việc) tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Ông Từ, Phụ Từ, người giúp việc thực hiện nhiệm vụ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

b) Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các xã, phường, thị trấn cử người tham gia thi tuyển Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chi trả thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 2. Mức chi thù lao cho Ông Từ

1. Mức chi thù lao

Mức chi thù lao bình quân/tháng cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (đã bao gồm kinh phí để Ông Từ chủ động chi trả cho Phụ Từ và người giúp việc): 14.700.000 đồng/Đền/tháng (Mười bốn triệu bảy trăm nghìn đồng trên một Đền trên một tháng).

Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm quy định rõ công việc của các Ông Từ và bố trí cán bộ, nhân viên chủ động phối hợp với Ông Từ thực hiện nhiệm vụ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn thu tiền đặt lễ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng được áp dụng từ năm tài chính 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 và thay thế quy định về mức chi trả thù lao cho Ông Từ quy định tại Điều 14 Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại Di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTT&DL;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- TT Công báo tin học - VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- CV; NCTH;
- Lưu: VT, TH2 (H.150b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực