Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
-----------------
   Số: 1590/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRỰC THUỘC
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG
-----------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2008; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT-LĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động - người có công và xã hội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 402/TTr-SLĐTBXH ngày 09/5/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 220/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
1. Vị trí, chức năng:
a) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là tổ chức trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định của pháp luật;
b) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị hành chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật;
d) Trụ sở: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trụ sở riêng, trước mắt đặt tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch (hàng năm, dài hạn), các dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma tuý tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
c) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm, người sau cai nghiện ma tuý) trên địa bàn tỉnh.
d) Tổ chức và phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên.
đ) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan của tỉnh tổ chức việc tuyên truyền vận động, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.
g) Xây dựng và quản lý các cơ sở chữa trị, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng theo quy định.
h) Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí sự nghiệp phòng chống tệ nạn xã hội được giao; tham mưu sở quản lý và chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội.
i) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm (178) của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thẩm định và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế:
Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đúng theo quy định hiện hành.
Biên chế của chi cục là biên chế công chức nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đã ký
 
Nguyễn Văn Diệp
 

thuộc tính Quyết định 1590/QĐ-UBND

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1590/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành:02/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , An ninh trật tự , Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 1590/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi