Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành:29/04/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 13/2010/QĐ-UBND  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 477/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 7 tháng 4 năm 2010 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Căn cứ vào nội dung Quy chế, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TV Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Báo TTH, Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, ĐN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
 
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nước ngoài làm việc và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có sử dụng người nước ngoài, theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.
2. Các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, tránh hình thức chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này.
2. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp và tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật khác liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quản lý của đơn vị.
3. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, khách quan trong quá trình phối hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn.
Điều 4. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Ngoại vụ là cơ quan phối hợp.
 
Chương 2.
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 
Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác, tổ chức điều phối các hoạt động, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp, tổng hợp tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn, báo cáo đề xuất hoặc giải trình nội dung liên quan cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền về tình hình phối hợp theo quy định trong Quy chế này.
3. Chủ trì tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các quy định của Bộ luật lao động, các quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
5. Thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người nước ngoài làm việc các văn bản quy phạm pháp luật trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
6. Công khai và cụ thể hóa về đối tượng, thủ tục, thời hạn cấp giấy phép lao động tại Việt Nam theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
7. Cung cấp cho cơ quan Công an đơn thư tố giác và thông tin khác liên quan trên địa bàn những vi phạm pháp luật trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
8. Xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động và quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
9. Cử và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Công an tỉnh
1. Phối hợp với các ngành liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động người nước ngoài có hình thức và biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và những hành vi tiêu cực liên quan đến tuyển dụng và quản lý người nước ngoài.
2. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đăng ký cư trú, phối hợp xác nhận lý lịch tư pháp, thủ tục xuất nhập cảnh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
3. Cung cấp và trao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và những cơ quan liên quan những vi phạm trong việc tuyển dụng, quản lý người nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
4. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
5. Cử và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 7. Sở Tư pháp
1. Hướng dẫn và cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh những hành vi vi phạm pháp luật lao động đối với những doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người nước ngoài làm việc tại địa phương, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.
3. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
4. Cử và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 8. Sở Ngoại vụ
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh.
2. Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan về tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.
3. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
4. Cử cán bộ theo dõi công tác và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Chương 3.
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO
 
Điều 9. Chế độ báo cáo - Chế độ hội họp
1. Các cơ quan phối hợp báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các hoạt động triển khai của đơn vị về thực hiện công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng vào ngày 15 tháng 6 và cả năm vào ngày 15 tháng 12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khác vào ngày 15/7 hàng năm và 15/01 năm sau theo quy định.
2. Định kỳ 06 tháng 1 lần, Liên ngành họp để đánh giá kết quả thực hiện, lập kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời về công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
 
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 10.
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp căn cứ vào phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi