Quyết định 1260/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở LĐTBXH Yên Bái

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

_________

Số: 1260/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Yên Bái, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của sở Lao động - Thương binh và Xã hội

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định cua Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 150/TTr-SLĐTBXH ngày 21 tháng 6 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- Chủ tịch UBND tỉnh:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;

- Phó Chánh Văn phòng (NC);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

__________________

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Thủ tục: Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

08 giờ

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 6

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh UBND tỉnh

04 giờ

Bước 7

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

02 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

2. Thủ tục: Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

04 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 6

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh UBND tỉnh

01 ngày

Bước 7

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

04 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục: cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thục hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

04 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 6

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 7

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

04 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

2. Thủ tục: Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

02 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 6

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 7

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

04 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

3. Thủ tục: cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

a) Trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép).

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

02 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 6

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 7

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

04 giờ

Bước 8

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

04 giờ

Bước 9

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

b) Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thục hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

08 ngày

I

Thời gian giải quyết TTHC tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới):

 

02 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 2

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

01 ngày

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép

Lãnh đạo Sở

02 giờ

II

Thời gian giải quyết TTHC tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép):

 

03 ngày

Bước 6

Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp dã được cấp giấy phép) ký văn bản trả lời văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép)

03 ngày

II

Thời gian giải quyết TTHC tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới):

 

03 ngày

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép), quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử chuyển Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp xử lý

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 8

Phân công, chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ xử lý

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 9

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Phòng

Công chức Phòng

01 ngày

Bước 10

Thẩm định hồ sơ, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng

02 giờ

Bước 11

Ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 12

Xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ

Bước 13

Văn thư vào số, gửi trả kết quả TTHC đến Trung tâm PVHCC tỉnh.

Văn thư UBND tỉnh

02 giờ

Bước 14

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

02 giờ

Bước 15

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong giờ hành chính

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1260/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực