Quyết định 1200/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1200/QĐ-UBND

Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1200/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:08/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________
Số: 1200/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1267/TTr-SLĐTBXH ngày 31/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong đó: 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở chuyên ngành thuộc Thành phố, UBND cấp huyện; 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong đó: 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:
Thủ tục số 08 lĩnh vực Lao động, Tiền lương và Quan hệ lao động Phần I.A; số 40, 41, 42 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III.A; số 82 lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước Phần VII.A tại Phụ lục 2; số 05, 06 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III.B tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thủ tục số 10 Mục I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1; số 01 mục I lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6229/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thủ tục số 26, 28, 29, 30 Phần IV.B lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 3. Giao Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP: V.T. Anh,
các phòng: TKBT, KSTTHC, KGVX, THCB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC (Quyên)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Hồng Sơn

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

__________________

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ, SỞ CHUYÊN NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm. Hà Nội

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm. Hà Nội

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm. Hà Nội

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Bộ phận Một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chuyên ngành thuộc Thành phố: Đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

- Tại UBND cấp huyện: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Bộ phận Một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội: Đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chuyên ngành thuộc Thành phố: Đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

- Tại UBND cấp huyện: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên   hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Bộ phận Một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội: Đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chuyên ngành thuộc Thành phố: Đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

- Tại UBND cấp huyện: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội (Trong trường hợp Trường đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

8

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội (Trong trường hợp Trường đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội (Trong trường hợp Trường đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội (Trong trường hợp Trường đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

11

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

05 ngày làm việc

(kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyền Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Trong trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ;

- Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

12

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

05 ngày làm việc

(kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyền Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Trong trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

13

Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

05 ngày làm việc

(kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Bộ phận Một cửa của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: số 75 Nguyền Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Trong trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội)

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam - pu - chia.

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp xã: 20 ngày làm việc (bao gồm 15 ngày niêm yết công khai) rà soát, kiểm tra hồ sơ, niêm yết công khai theo quy định.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày làm việc.

Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTG ngày 4/12/2015 của TTg sửa đổi Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

- Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 5385/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

___________________

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Số 40 phần III mục A tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Số 41 phần III mục A tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Số 42 phần III mục A tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4

Số 10 phần I tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 6229/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5

Số 26 phần IV, mục B tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Số 28 phần IV, mục B tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7

Số 29 phần IV, mục B tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

8

Số 30 phần IV, mục B tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

9

Số 8 phần I, mục A tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam - pu - chia

Quyết định số 5385/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

III

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

10

Số 82 phần VII, mục A tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020:

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Số 1 phần I tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6229/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Số 5 phần III, mục B tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Số 6 phần III, mục B tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021;

- Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi